Ondanks dat er veel kerken en gemeenten in ons land zijn en dat er vele oprechte en fijne gelovigen zijn, waar we dankbaar voor mogen zijn, is er ook reden tot grote zorg. Principes die in de wereld normaal zijn, zijn in de meeste kerken en gemeenten ingevoerd. De gemeente moet iets voorstellen in de wereld, het is een bedrijf geworden. Oudsten zijn tegenwoordig managers, dragen titels als ‘pastor’, en voorgangers, soms ‘apostelen’ genoemd, leraars en muzikanten worden ingehuurd voor behoorlijke bedragen. Hippe ‘worship-bands’ vullen de podia. Alles om goed voor de dag te komen en voor wereld aantrekkelijk te zijn. Het jaarlijkse ‘The Passion’ wordt door velen toegejuicht en de vreselijke productie ‘The Chosen’ wordt aanbevolen, want het leert ons een ‘andere kant’ van Jezus.

Het motto is niet meer: we moeten een heilige gemeenschap zijn, maar mensen moeten het ‘fijn’ hebben en zich ‘thuis’ voelen. Het onvermijdelijke gevolg is dat aan morele zuiverheid enorm is ingeboet op een schaal die de meesten niet eens doorhebben. Valse leer wordt niet meer ontmaskerd, prediking is alleen nog maar een geestelijke ‘aai over de bol’, Zonde en oordeel worden niet meer genoemd, vrouwen krijgen steeds vaker een podium als spreeksters of oudsten, huwelijken houden steeds minder stand en seksualiteit tussen man en vrouw is niet meer helder, precies zoals het er in de wereld aan toegaat. Degenen die er wat van durven zeggen, zijn ‘negatief’, ‘fanatiek’, ‘liefdeloos’, ‘wettisch’ en worden als ‘lastig’ ervaren.

Wat is de oorzaak en de oplossing voor deze situatie? Het antwoord vinden we in de brief aan de Kolossenzen. Het grote gevaar dat destijds dreigde in de gemeente van Kolosse heeft de huidige gemeenten en kerken als een vloedgolf overspoeld en ik overdrijf niet. Laten we eens inzoomen op de situatie van destijds zoals beschreven in deze brief en tot de ontdekking komen wat er vandaag steeds meer ontbreekt in de gemeenten en wat de oplossing is. Op het eerste gezicht was er veel positiefs in de gemeente van Kolosse.

Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd, als wij voor u bidden, daar wij hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, Kol.1:3-4

Deze mensen hadden ‘geloof in de Heer Jezus’ en liefde ‘tot alle heiligen’. Hier zouden heel veel gemeenten nog een puntje aan kunnen zuigen. Gelukkig zijn er ook die dit wel kunnen nazeggen. Bovendien was er ook nog sprake van ‘orde en vastheid’ van hun geloof, zie Kol.2:5. Prachtige kenmerken waar vandaag ook zeker gelovigen aan voldoen en Paulus is er dan ook terecht verheugd over. Maar, en nu komt een wezenlijk principe, al deze kenmerken beschermen de gelovige niet als deze in zijn hart een invloed of een verkeerd principe toelaat die de Persoon en de heerlijkheid van Christus verlagen. En dit was nu precies het gevaar dat dreigde in de gemeente van Kolosse en waar wij vandaag al massaal slachtoffer van zijn geworden in ons land, de reden dat gemeenten en kerken krachteloos zijn geworden. Paulus constateerde het gevaar en bidt voor deze gemeente dat zij zouden worden vervuld met de wil van God.

Daarom houden ook wij, van de dag af dat wij ervan gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd, naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en lankmoedigheid, met blijdschap, Kol.1:9-11

Niets anders dan de geestelijke kennis van- en de vertrouwelijke omgang met Christus kan het vernieuwde hart tevredenstellen en zorgen voor gezonde groei en vrucht. Het is niet alleen de Heer Jezus aannemen als Verlosser en Heer, maar ook in Hem alles vinden wat het hart nodig heeft. Daarom is het, dat Paulus de heerlijkheid van Christus aan de Kolossenzen voorspiegelt. Zo hoopt hij dat hun ogen geopend worden voor de dwaasheid iets aan Hem toe te voegen. Achter elkaar beschrijft Paulus deze aspecten van Zijn heerlijkheid. Hij is ‘de Zoon van zijn liefde’, Kol.1:13. In Hem hebben wij de verlossing, Kol.1:14. Hij is het beeld van de onzichtbare God, Kol.1:15. In Hem is alles geschapen, Kol.1:16. Hij is vóór alle dingen, Kol.1:17a. In Hem bestaan alle dingen, Kol.1:17b. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, Kol.1:18a. Hij is de eerstgeborene uit de doden, Kol.1:18b. In Hem woont de hele volheid van de Godheid, in vreugde, Kol.1:19, zie ook Kol.2:9. Door Hem is alles tot God verzoend, Kol.1:20. Door Hem zijn ook de gelovigen met God verzoend, Kol.1:22a. Door Hem staan zij ‘heilig, onberispelijk en onstraffelijk’ voor God, Kol.1:22b. Paulus smeekt dan ook:

Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebt, wandelt in Hem, terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in Hem en bevestigd wordt in het geloof, zoals u is geleerd, daarin overvloeiend met dankzegging. Kol.2:6-7

Dát is de wil van God, maar de Kolossenzen en vele gelovigen vandaag, kennen deze wil niet doordat zij zoeken naar invloeden en elementen naast Christus. Door dit te doen bewijzen zij dat hun hart niet tevreden is met Christus alleen. Door de ‘elementen van de wereld’ (Kol.2:20) te zoeken (die door het kruis teniet zijn gedaan) zijn de harten onrustig geworden en komt aan het zoeken van zaken naast Christus geen einde meer. Veel gelovigen kennen de ‘genade van God in waarheid’ (Kol.1:6), maar dat gaat op zichzelf nog niet zo diep, het is slechts het begin. Het is niet hetzelfde als ‘vervuld worden met de kennis van Zijn wil’. Satan kan daarom een ingang vinden, net zoals destijds in de harten van de Kolossenzen. Hij heeft zijn eigen ‘bedrieglijke arbeiders’ (2Kor.11:13) die altijd komen met mooie, aantrekkelijke praatjes.

Dit zeg ik, opdat niemand u met overredende taal misleidt. Kol.2:4

Als de gelovige luistert naar dit soort taal, zal hij ‘tot prooi’ gemaakt worden (Kol.2:8) en Christus uiteindelijk uit het zicht verliezen. De heerlijkheid van Christus is zó ontzettend groot dat het kleinste dat we naast Hem plaatsen om erdoor gezegend te worden, ervoor zal zorgen dat we Hem verliezen. God duldt niets naast Hem dat eer krijgt. Satan weet dit. We lezen in deze brief welke vier invloeden de dienaars van satan invoerden om de harten weg te trekken bij Christus, tegen de wil van God in. Deze vier zijn ook vandaag het grote probleem. Het zijn:

A: de wijsbegeerte, B: de traditie, C: de wettische geest en D: de ervaringen van de ziel.

Wijsbegeerte is de redenering van de menselijke geest over goddelijke zaken, Kol.2:8a. Het is de hedendaagse theologie die redeneert over de Bijbel i.p.v. zich erdoor te laten gezeggen. In bijv. de discussie over homoseksualiteit wordt het woord van God door de wijsbegeerte krachteloos gemaakt, zie hier.

De overlevering van de mensen zijn de tradities waar men zegen van verwacht, Kol.2:8b. Waar de Heilige Geest de vrije ruimte zou moeten krijgen in de levens van gelovigen houden zij zich liever vast aan de traditie van de ouderen. De samenkomsten verlopen zoals altijd, de liederen zijn van vroeger en de ongeschreven regels van omgang met alleen de mensen van de eigen gemeente, worden in stand gehouden.

Dan is er de invloed vanuit de menselijke religie. Deze religieuze (Joodse of christelijke) feesten, dagen, regels, ascese, eetgewoonten, zijn allemaal slechts schaduwen van de werkelijkheid en dat is Christus. Kol.2:16-21. Tegenwoordig zijn de Joodse invloeden die grote schade veroorzaken omdat het de ziel richt op de dingen van de aarde en niet op Christus. Steeds vaker wordt er verkondigd dat de gelovigen zijn ingelijfd in Israël en groeit de interesse in de Joodse traditie. Zicht op de hemelse roeping is bijna verdwenen. Er zijn ‘Messiaanse’ gemeenten, die weer een onderscheid maken tussen Joodse en heidense gelovigen en die niet-Joodse gelovigen weer onder de Thora brengen.

Dan zijn er tenslotte de ervaringen (Kol.2:18) zoals we die vandaag zien in de charismatische en de contemplatieve invloeden (zoals het spreken in tongen, de hang naar fysieke genezing het zoeken naar mystieke ervaringen) zijn slechts bedrog van de ziel vaak gekoppeld aan een ongezonde interesse in (boze) engelen, denk aan het zogenaamde ‘bevrijdingspastoraat’. Sommigen roemen ook vandaag in visioenen of innerlijke beelden alsof die van de Heer zijn. Anderen zoeken naar het ‘Vaderhart’ van God en denken dat dit een bijzondere  ervaring zou moeten zijn, om zichzelf nog beter lief te hebben. Niets van dit alles komt overeen met de wil van God, het is alles van het vlees, hoe mooi het ook klinkt.

…dingen die alle door het gebruik te niet gaan), naar de geboden en leringen van de mensen, (dingen die wel een schijn van wijsheid hebben in eigenwillige verering en nederigheid en gestrengheid tegen het lichaam, daaraan geen enkele eer bewijzend) tot bevrediging van het vlees. Kol.2:22-23

Geen enkele ziel, hoe gezegend ook in het verleden of in het heden, kan het zich veroorloven zich in te laten met elementen die de Persoon en de heerlijkheid van Christus aantasten. Het enkel en alleen zich met Hem bezighouden, terwijl alle pogingen om geestelijk voordeel te halen vanuit andere invloeden resoluut worden afgewezen, is datgene wat vandaag steeds vaker ontbreekt in de gemeenten en kerken. Ik denk zelfs dat de situatie alarmerend is. Waar horen we nog vol vuur en eerbied spreken over Christus, de verheerlijkte Mens in de hemel? Waar vinden we nog oprechte en geestelijke aanbidding door Hem te prijzen tot lof van de Vader (Kol.1:12)? De waarschuwing die Paulus schrijft is daarom door de meesten vandaag in de wind geslagen:

…als u namelijk blijft in het geloof, gegrond en vast, en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Kol.1:23

Laten we ons afkeren van alle invloeden die het zicht op Christus belemmeren. Welke gemeente of kerk heeft daar de geestelijke moed voor? Is het niet vandaag een zaak vooral van individuele verantwoordelijkheid? Het zal strijd en vervolging met zich meebrengen, maar Hij is het toch waard? Stuur dit artikel door naar uw oudsten, vrienden en bekenden. Bid, dat de gelovigen weer mogen worden vervuld met de kennis van de wil van God en dat Christus en Christus alleen de harten mag vervullen.