Ik zie het als mijn roeping en bediening om aan andere gelovigen onderwijs te geven uit de Bijbel. Nadat ik in 1993 tot bekering en geloof in de Heer Jezus was gekomen, ben ik gaan werken als leerkracht in het basisonderwijs in september 1994. Na jaren van studie in de Bijbel waarbij ik mijn basis vond in het onderwijs van ‘De Broeders’ (Darby, Kelly, etc.) en werken als leerkracht werd ik in het jaar 2000 gevraagd te spreken in een kleine gemeente in Noord-Frankrijk tijdens een evangelisatie-vakantie. Hier ervoer ik een bevestiging van de Heer om het woord te mogen brengen.

Tegelijkertijd was ik met enkele anderen in Ermelo bezig om Bijbelonderwijs aan jongeren te geven in een christelijk jongerencafé wat we ‘de Basis’ hadden genoemd. Iedere woensdag gaven we hier Bijbelstudies. Langzaam maar zeker begon het verlangen te groeien om dit fulltime te gaan doen en het basisonderwijs te verlaten. In het najaar van 2000 werd ik door een gemeente in Waddinxveen gevraagd om te spreken tijdens de samenkomst. Steeds meer gemeenten benaderden mij in het jaar daarop en zodoende werden de zondagochtenden steeds meer gevuld. Hierbij kreeg ik hulp van bevriende sprekers die mijn naam doorgaven.

In 2003 kreeg mijn verlangen om fulltime de Heer te dienen in het brengen van het woord een impuls doordat een aantal broeders uit Ermelo ook deze bevestiging hadden ontvangen en samen gingen we regelmatig bidden hoe of wat nu verder. In het voorjaar van 2004 was het voor mij duidelijk dat het licht op groen stond na diverse bevestigingen en ik nam ontslag van het onderwijs en zou gaan leven op basis van giften.

Mijn startpunt was de stichting Agapé maar dat bleek niet de juiste plek te zijn. Wel kon ik namens deze organisatie cursussen verzorgen zoals ‘De Grote Opdrachtschool’. In de periode die volgde, waar ik was vertrokken bij Agapé gaf ik veel Bijbelonderwijs op diverse plaatsen, o.a. aan de Evangelische Toerustingsschool (ETS). Ik kreeg een kantoor bij stichting Echo in Harderwijk in 2006 waar ik veel onderwijs heb mogen geven.

Rond 2005 raakte ik verstrikt in de charismatische leer van genezing en bevrijding en een broeder wist mij door de genade van de Heer daaruit te krijgen door gezond onderwijs. Hierop schreef ik het boek ‘De invasie van een andere geest’ in 2011. Toch was mijn onderwijs nog niet helemaal in evenwicht en hoewel ik altijd me heb voorgenomen de Heer Jezus centraal te stellen, ontbraken er nog een aantal belangrijke elementen.

Dat veranderde langzaam vanaf 2014 toen ik dieper inzicht kreeg in wat het kruis van de Heer Jezus nu werkelijk betekent. Vanaf dat moment was het mij duidelijk: God accepteert niets van de natuurlijke mens. Niet zijn wijsheid (filosofie, godsdienst, theologie), niet zijn inspanningen (wet, oproepen om toewijding) en niet zijn emotie (de ‘ziel’ met al zijn wisselende stemmingen). Alleen de nieuwe mens telt voor God, geschapen in Christus Jezus. Pas als we het kruis begrijpen dat oordeelt, kunnen we leven door de Geest.

Deze Geest leidt ons naar de verheerlijkte Heer en gehoorzaamheid aan zijn geboden zoals uiteengezet in het Nieuwe Testament (zie ‘wat geloof ik’). Maar deze nieuwe inzichten zorgden ogenblikkelijk voor tegenstand. Sommigen keerden zich van mijn onderwijs af. Helaas betekende dit ook het einde van het werk bij Echo en de ETS in 2018. Gelukkig ontmoette ik een aantal anderen die dit onderwijs ook omarmden met hun hele hart en welke goede vrienden werden.

Mijn werk bestaat nu uit het geven van vers voor vers onderwijs uit de Bijbel, het geven van Bijbellezingen en Bijbelstudies over bepaalde onderwerpen en het spreken in de samenkomsten in diverse groepen. Hierbij ligt de nadruk op de verheerlijkte Heer en alle schatten die er in Hem te vinden zijn alsmede de gehoorzaamheid aan zijn woord, het ‘woord van de Heer’. Op deze website kunt u veel van dit onderwijs terugvinden. Ik bid dat het u mag opbouwen in Hem totdat Hij komt en wij komen tot de kennis van de Zoon van God (Efeziërs 4:13).

Momenteel (2023-2024) geef ik de volgende Bijbelcursussen:

  1. Vers voor vers bespreking Handelingen, in de even weken op dinsdagavond van 19:30-21:30 in Hulshorst.
  2. Vers voor vers bespreking Openbaring-1 Petrus, in de oneven weken op dinsdagavond van 19:30-21:30 in Ermelo.
  3. Vers voor vers bespreking, 1 Johannes, in de even weken op de donderdagavond bij ons thuis, van 19:30-21:30.
  4. ….