Gods onthullingen, of openbaringen

Vandaag verscheen op de website oudesporen een preek van mij die door een broeder en een zuster is uitgeschreven. De preek getiteld ‘Gods onthullingen, of openbaringen’ werd gehouden op 20-11-2022 in Doorn in de kapel van ‘Het Brandpunt’ en ik...

De Charismatische misleiding

Steeds meer gelovigen laten zich misleiden door het charismatische gedachtegoed. Organisaties als ‘Opwekking’, ‘New Wine’, ‘Het Evangelisch Werkverband’ en ‘There is More’ verkondigen leringen die afkomstig zijn uit deze...

Jezus was een Jood, dus?

Een steeds groter wordende groep gelovigen hangt een ‘Joods’ gericht christendom aan, de zogenaamde Messiaanse beweging. Er wordt gezegd: ‘Jezus was een Jood’, ‘het heil is uit de Joden’ of ‘wij zijn toch op de Olijfboom,...

De grote verschuiving

Het grote doel van God met de gelovigen is dat zij het beeld gaan vertonen van de Heer Jezus tijdens hun leven op aarde. Daar waar Hij is verworpen en gekruisigd, daar waar de satan de overste is van de wereld, dáár wil God dat in de gemeente Christus gezien wordt....

Streven naar de grootste genadegaven

Er is waarschijnlijk geen onderwerp dat voor grotere verwarring heeft gezorgd dan ‘de gaven van de Geest’ of beter vertaald ‘de genadegaven van genade’. Ik acht het daarom nuttig om hier een apart artikel aan te wijden en deze thematiek nog...

De bedelingenleer: bril of sleutel?

Mij wordt nogal eens verweten de Bijbel uit te leggen door de ‘bril’ van de ‘bedelingenleer’. Deze leer, dat de HEERE God verschillende perioden (‘bedelingen’) in zijn woord beschrijft die elk eigen kenmerken heeft, is naar mijn...