Als u mij wilt uitnodigen voor een spreekbeurt of een Bijbelstudie is het goed te weten ‘waar ik voor sta’. Hieronder kunt u lezen wat in grote lijnen de inhoud is van wat ik verkondig in preken en onderwijs op de Bijbelstudies. Ik verwijs daarbij niet naar teksten uit de Bijbel, daarvoor zijn de artikelen op deze website bedoeld.

DE BIJBEL
*De Bijbel is door mensen geschreven, maar door de Geest van God geïnspireerd.
*Dit betekent dat de woorden van de Bijbel, in hun oorspronkelijk talen, foutloos zijn overgeleverd.
*De Bijbel is de enige bron van volmaakte openbaring voor de mens over God.

GELOOF
*De mens is volkomen verdorven doordat hij zich tegen God heeft gekeerd in Adam.
*De mens kan daarom niet bestaan voor God daar hij in zonde is geboren en leeft.
*God roept vanwege zijn liefde de mens op zich te bekeren van zijn zondige, zelfgerichte leven.
*Alleen door het geloof in het verlossingswerk van Jezus Christus kan een mens behouden worden.
*Ieder mens die het evangelie (goede nieuws) van Gods genade afwijst, gaat voor eeuwig verloren.
*Dit verlossingswerk houdt in dat Jezus Christus de straf heeft gedragen van de schuldige mens aan het kruis.
*Ieder die gelooft wordt op grond van dit werk aan het kruis rechtvaardig verklaard door God.
*Dit houdt in dat de gelovige door God wordt gezien ‘in Christus’. Alles wat Hij is als volmaakte Mens voor God geldt nu de gelovige mens: heilig, rechtvaardig en geliefd.
*De verbinding met zonde en Adam is voorgoed verdwenen wat God betreft. Hij is een nieuwe schepping. Dit is zijn positie. Het vlees is nog steeds in de gelovige zolang hij in het lichaam is op aarde. Dit is zijn praktijk. Hij zal leren wandelen door de Geest en niet naar het vlees.

GOD
*God is een drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
*Jezus Christus is de eeuwige Zoon, dat wil zeggen, God de Zoon.
*Hij is daarmee de ‘Jahweh’ van het Oude Testament.
*In zijn leven op aarde heeft Hij als enige Mens, God volkomen gehoorzaamd.
*Hij is volkomen mens en volkomen God.
*In Hem zien we de Vader waarmee Hij één in wezen is.

GEMEENTE
*God is vandaag bezig een volk voor zijn naam te vormen, de gemeente, ‘zij die eruit geroepen zijn’.
*De gemeente bestaat uit Joden en heidenen vanaf Handelingen 2 en was ten tijde van het Oude Testament een verborgenheid wat betreft haar roeping.
*De gemeente is een hemels volk, met een hemelse roeping, in tegenstelling tot Israël, wat een aards volk is met een aardse roeping.
*De apostel Paulus heeft de bediening deze zaken betreffende de gemeente te openbaren in zijn brieven.
*Ieder die gelooft ontvangt de Heilige Geest en wordt door de Heilige Geest tot het ene lichaam van Christus, dat is de gemeente, gedoopt.
*De gemeente wordt opgebouwd door begrijpelijke, door de Heilige Geest geïnspireerd onderwijs betreffende de Zoon van God.
*De tekengaven waren heel specifiek voor de begintijd van de gemeente bedoeld. Ik sluit echter niet uit dat er vandaag nog deze gaven zijn, hoewel niet in die mate als destijds.
*We leven in de tijd van het grote verval van de gemeente.

ISRAEL
*Israël heeft als oorspronkelijk getuige van God op aarde gefaald. Dit geldt overigens ook voor de gemeente.
*Het dieptepunt was toen zij de Here Jezus, de beloofde Messias naar het kruis verwezen.
*God heeft het Jodendom tijdelijk aan de kant gezet om de gemeente te vormen.
*God zal alle twaalf stammen van Israël weer herstellen en een plaats geven in het beloofde land, zoals Hij dat heeft beloofd aan de aartsvaders.
*Er zal een grote verdrukking komen waar het ongelovige deel van Israël zal kiezen voor de antichrist, de koning die satan in het vlees zal zijn.
*Het gelovige deel zal door God bewaard worden en een getuige zijn voor alle volken.

BEDELINGEN
*God werkt niet op dezelfde manier met mensen in de verschillende tijdperken.
*Israël was onder de wet, de gemeente is onder de genade.
*In ieder tijdperk wordt een mens gerechtvaardigd door het geloof.
*Het voorwerp van geloof wisselt echter in de verschillende tijdperken.
*De gelovige Israëliet vond in de wet zijn vreugde omdat God Zich daarin ten dele had geopenbaard.
*Vandaag is Christus, de verheerlijkte Heer, het enige voorwerp van geloof en van liefde voor een christen omdat door Hem de Vader gekend wordt.
*In het Oude Testament was de Vader nog niet geopenbaard.

EINDTIJD
*De Here Jezus zal lichamelijk terugkeren naar deze aarde om Koning te worden.
*Zijn koninkrijk zal duizend jaren duren.
*Zijn terugkomst wordt weliswaar in de Bijbel als één gebeurtenis gezien, maar kent twee verschillende aspecten.
*Hij zal de gemeente tot zich nemen in de lucht, dit zijn alle overleden gelovigen van na het kruis en alle dan levende gelovigen.
*Na de grote verdrukking zal Hij verschijnen voor het oog van alle levende mensen.
*De gelovigen zullen met Hem terugkomen en de heerlijkheid van Christus zal in hen worden gezien.
*De levende volken zullen in twee groepen gescheiden worden: de schapen en de bokken.
*De schapen beërven het koninkrijk, de bokken gaan verloren.
*Christus zal heersen samen met de gemeente en met de gelovigen uit Israël.
*De gemeente zal Christus vertonen vanuit de hemel als het nieuwe Jeruzalem.