Al jaren liep ik rond met het plan om een boek te schrijven over de invasie van een andere geest in de gemeente van God. Dit is nogal onheilspellende taal, maar ik heb aan den lijve ondervonden hoe subtiel deze ondergrondse revolutie mensen in hun denken wegvoert van de kern van het Bijbelse christendom: de gehoorzaamheid aan Christus. Aanvankelijk was ik me nog niet bewust van de ernst van de situatie, maar naarmate mijn onderzoek vorderde, zag ik steeds scherper de strijd die er momenteel aan de gang is. Ik heb daarom ervoor gekozen om de term ‘invasie’ te gebruiken. Dit woord komt wellicht wat overdreven over voor sommigen, maar het geeft, denk ik, de kern van de zaak precies goed weer. We zien namelijk een duidelijke scheiding als het gaat om hoe men aankijkt tegen belangrijke onderwerpen die het werk van de Heilige Geest raken. Het gaat hierbij niet alleen maar om theologische verschillen van inzicht, maar om een strijd op een dieper niveau. Het is de strijd om het zichtbaar worden van de Christus der Schriften in de gemeenten.De term ‘een andere geest’ komt uit het volgende Bijbelgedeelte: Och, verdroeg gij een weinig onverstand van mij! Maar dat doet gij ook. Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel (2Ko11:1‐4). Hier zien we dat de Korinthiërs een andere geest ontvangen hadden! De duivel is verschrikkelijk goed in het nabootsten van allerlei uitingen van de Geest. Daarom geloof ik dat deze ‘andere geest’ vandaag de dag ook nog werkzaam is. Ik aarzel om deze ‘geest’ gelijk overal te identificeren met een boze geest zoals sommigen dat doen. Het woord ‘geest’ is ook vaak een mentaliteit. Deze mentaliteit komt weliswaar vanuit een verkeerde geestelijke bron, maar de misstanden die ik in dit boek ter sprake breng, zou ik niet onomwonden willen toeschrijven aan een soort bezeten zijn door verkeerde machten. We moeten op onze hoede zijn, maar ook voorzichtig!Ik zou wel zeggen dat men onder indirecte invloed is van de misleider, maar niet dat men een andere geest inwonend heeft. In ieder geval is het gevolg van deze andere ‘geest’ dat de gedachten worden afgetrokken van het dienen en gehoorzamen van Jezus. De vrucht zal afnemen en de focus zal worden verlegd naar andere zaken (vaak de eigen verlangens) buiten de gehoorzaamheid aan Christus. Ik zal proberenom in dit boek te laten zien hoe concreet deze ‘andere geest’ aanwezig is in ons christendom. Ik hoop via deze weg een bijdrage te leveren aan een stuk helderheid en evenwicht over belangrijke thema’s binnen het christelijke geloof. Er is namelijk een ernstige verdeeldheid over veel onderwerpen zoals ik zal laten zien. Dit boek is voor hen die door de bomen het bos weer willen gaan zien. Of beter uitgedrukt: die ondanks de vele bomen weer zicht krijgen op dé Boom des levens, Jezus Christus. Is de Bijbel nu zo onduidelijk of ‘zien’ we het eenvoudigweg niet meer helder? Zijn we, net al de Galaten destijds, ‘betoverd’ of overdrijf ik?

Open het boek en lees verder: De invasie van een andere geest