Zoals ik al vaker heb aangegeven op deze website, leven wij in de laatste dagen vlak voor de komst van de Heer Jezus. Paulus schrijft dat deze dagen ‘zware tijden’ zullen zijn (2Tim.3:1). Er zal een grote afval komen van het ware christelijke geloof (2Thes.2:3). De koers richting dit verval is al eeuwen geleden ingezet, ondanks diverse mooie opwekkingen. Uiteindelijk zal het tijdperk van Laodicea aanbreken, waar de Heer Jezus buiten de deur van de gemeenten zal staan (Op.3:20). In onze huidige tijd zien we dat, op weg naar dit verval, in vele kerken en gemeenten Gods woord op diverse thema’s wordt losgelaten. Het valt op dat dit voor een groot deel het thema man-vrouw betreft. Naast de ingeslagen koers dat vrouwen dezelfde positie in de kerken en gemeenten als mannen gaan bekleden is er een steeds groter wordende roep om LHBTIQ (sinds kort met toevoeging A+)- relaties daar te accepteren als door God gewild.

LHBTIQA+ is de samenvatting van de vele vormen van seksuele ‘diversiteit’ die door de ‘roze lobby’ wordt gepromoot. De letters staan voor Lesbisch (vrouwen die romantisch aangetrokken worden tot andere vrouwen, niet tot mannen), Homoseksueel (ditzelfde bij mannen), Biseksueel (personen die zich tot beide geslachten aangetrokken voelen), Transgender (Een man of vrouw die voelt tot het tegenovergestelde geslacht te behoren dan zijn of haar geboortegeslacht) Interseksueel (Een man of vrouw die door een aangeboren lichamelijke handicap, lichamelijke kenmerken heeft van beide geslachten), Queer (Oorspronkelijk: iemand die twijfelt, iemand die niet goed weet of hij of zij man of vrouw is of wil zijn, of iets er tussenin, en/of niet goed weet of hij of zij seksuele voorkeur heeft voor mannen of vrouwen. Tegenwoordig ook: iemand die het bestaan van sekse en gender volledig wil afschaffen. Een deel van de queers heeft zelf geen LHBTIQA+-achtergrond, maar is puur politiek of maatschappelijk gemotiveerd) en Aseksueel (personen zonder enige romantische interesse). Er zijn nog meer vormen van seksuele oriëntatie en genderidentiteit die niet heteroseksueel zijn: daar staat de + voor.

De roep om acceptatie van al deze relatievormen in de kerken en gemeenten is dé grote test vandaag die de HEERE God in het midden van het christendom neerlegt. Als de druk in de wereld al zo groot is om deze relaties te accepteren, gaan wij daar als christenen in mee of niet? Eerder schreef ik al over de vernuftigheid van vele ‘uitleggers’ van de Bijbel om deze zaken te verenigen wat God in Zijn woord heeft laten optekenen. In dit artikel wil ik voor eens en voor altijd duidelijk stellen wat God heeft gezegd en hoe Hij het heeft bedoeld. Het evangelie is ‘niet naar de mens’ (Gal.1:11). De natuurlijke, niet wedergeboren mens accepteert niet wat God zegt. Hij wil het niet begrijpen en hij kan het niet begrijpen. Dit geldt ook voor de vleselijke gelovige die wordt geleid door zijn eigen, natuurlijke intelligentie en niet door de Geest van God.

Maar de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de Geest van God is, want het is hem dwaasheid, en hij kan het niet begrijpen, omdat het geestelijk beoordeeld wordt. 1Kor.2:14

…omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Rom.8:7

Als iets in de wereld omarmd wordt, is het meestal in Gods ogen verwerpelijk en zo ook hier als het gaat om LHBTIQA+ relaties. Let wel, ik heb het niet over de personen op zichzelf, voor wie God ook Zijn Zoon heeft gestuurd, om hen te behouden. Ik onderschat ook zeker niet de strijd en worstelingen van hen die kampen met dergelijke gevoelens. Maar dat wat uit het vlees voortkomt, wat het ook is, kunnen we niet accepteren in de gemeente van God. Het allereerste gebod in de Bijbel vinden we in Gen.2:24 en wordt tweemaal herhaald in het Nieuwe Testament. We lezen:

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.

Deze ene tekst is al voldoende om iedere grond onder de acceptatie van LHBTIQA+ relaties weg te nemen. God zegt dat de enige twee die tot één vlees mogen zijn, duidend op de seksuele eenwording, de man en zijn vrouw zijn. Er staat niet ‘een vrouw’, maar ‘zijn vrouw’, dus eerst het huwelijk tussen man en vrouw, dan de seksualiteit in die context. Dit wordt bevestigd in 1Kor.7:9 waar staat: ‘Het is beter te trouwen dan van begeerte te branden’. De Heer Jezus citeert Gen.2:24 in Mat.19:5 om daar Zijn punt duidelijk te maken dat wat God heeft samengevoegd (dus bedoeld heeft om één te zijn, een man en zijn vrouw), dat een mens dat niet mag scheiden! Welnu, als de Heer dit Zelf zegt, zou een mens dan iets mogen toevoegen aan dit gebod van de HEERE? Zegt Spr.30:6 niet: ‘Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen’?

Als Paulus Gen.2:24 citeert in zijn brief aan de Efeziërs zien we wat er werkelijk achter deze pogingen zit om andersoortige relaties de gemeente binnen te loodsen. Hij doet daar uit de doeken dat het huwelijk tussen een man en een vrouw een ‘verborgenheid’ inhoudt. God heeft dit ingesteld met een diepere bedoeling. Hij schrijft:

‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn’. Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en op de gemeente. Ef.5:31-32

Paulus schrijft over een grote verborgenheid, iets dat een geheim was maar nu bekend is geworden. De vrouw van de man is zijn lichaam (zij is immers ‘uit de man’, ‘uit Adam’ genomen, 1Kor.11:8), zoals de gemeente het lichaam van Christus is. Maar dit ‘lichaam’ van de man is ook zijn vrouw, net zoals het lichaam van Christus, de gemeente, ook zijn bruid is. Daarom behoort de man zijn vrouw lief te hebben als zijn eigen lichaam, in zekere zin is zij dat namelijk ook. Zo koestert de Heer Jezus de gemeente, die zijn lichaam én bruid is. De gemeente is ‘uit Christus’ want zij was al bekend in Hem ‘voor de tijden van de eeuwen’ (2Tim.1:9), en is tegelijkertijd Zijn bruid. ‘Die twee zullen tot één vlees zijn’, Christus en de gemeente. Dit is geestelijk al zo, er is een geestelijke eenheid, maar straks is deze ook publiekelijk zichtbaar voor de hele wereld.

Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; 1Joh.3:2a

Daarom spreken we nog niet over de vrouw, maar over de bruid van Christus, zie hier. De bruiloft is er nog niet geweest. Als het huwelijk tussen een man en een vrouw bedoeld is om dit geheim bekend te maken, begrijpt u dan waarom het de tegenstander van God te doen is om dit huwelijk aan alle kanten aan te vallen? Boekt hij niet een grote overwinning als er binnen de gemeente, die ‘pilaar en grondslag van de waarheid’ is (1Tim.3:15), andere relaties worden geaccepteerd? Dat wat de gemeente belijdt te zijn wordt door de praktijk immers geloochend! Is de seksuele eenwording van mannen en vrouwen onderling niet één grote loochening van de heerlijkheid van de Heer Jezus Zelf? Dit is zeker het geval! Hij zou namelijk gestalte in de gemeente behoren te krijgen (Gal.4:19). Het accepteren van andersoortige relaties is hoererij direct verbinden met Christus. Als Paulus namelijk spreekt over seksuele zonden buiten het huwelijk dan schrijft hij:

Weet u niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en ze tot leden van een hoer maken? Volstrekt niet! 1Kor.6:15

U ziet, er is een direct verband tussen seksuele zonde en de persoon van Christus! Het verbindt leden van Zijn lichaam, en dat is Hij Zelf, met hoererij. Daarom zal iedereen die deze zaken onder het mom van christendom goedpraat zich straks moeten verantwoorden voor Hem.

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Jes.5:20.

Waakt, staat vast in het geloof, weest mannelijk, weest sterk. 1Kor.16:13

Daarom, broeders, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze brief. 2Thes.2:15

Zodra kerken en gemeenten LHBTIQA+ relaties in hun midden accepteren kunnen zij die het woord van God willen gehoorzamen daar niet langer blijven. ‘Weet u niet, dat een beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? 1Kor.5:6

God roept op om onszelf te reinigen van alle ongerechtigheid, ook van allen die de ongerechtigheid niet veroordelen en wegdoen (2Tim.2:19-22). Wij moeten daarom dit soort kerken en gemeenten onmiddelijk verlaten. Met hen die wel in dit soort gemeenten blijven en hiermee dus deze onreinheid ondersteunen, kunnen wij geen avondmaal vieren. Er mag van onreinheid en hoererij (seks buiten het huwelijk) namelijk zelfs geen sprake zijn in de gemeente, het mag zelfs niet genoemd worden (Ef.5:3). Daarin mogen en moeten wij ieder die de wil van de Heer wil doen van harte en met liefde ondersteunen, ook zij die worstelen met dit soort gevoelens. We mogen daarin zien op onszelf, wij zijn niet beter (Gal.6:1). Maar acceptatie van andersoortige relaties waarin seksualiteit wordt beleefd anders dan binnen het huwelijk zoals in de Bijbel beschreven, is letterlijk en figuurlijk ‘uit den boze’.