Om deze oorzaak buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar Wie elke familie in hemelen en op aarde wordt genoemd, opdat Hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft door zijn Geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in uw harten woont, terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent; opdat u ten volle in staat bent te begrijpen met alle heiligen, wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God. Hem nu, die in staat is zeer overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten van alle eeuwigheid! Amen. Efeziërs 3:14-21

Er is vandaag helaas enorm veel verwarring binnen de christenheid over het werk van de Heilige Geest. Dit komt door de vele dwaalleraars die actief zijn. Door hen wordt de nadruk onterecht gelegd op uiterlijke zaken zoals tekenen, wonderen, genezing, bevrijding en andere bijzondere manifestaties. Steeds vaker wordt de misvatting verkondigd dat, naast te worden als Hem, de gelovigen ook zijn geroepen om te doen wat Jezus deed. Er wordt dan gezegd: ‘we zijn het lichaam van Christus, dus zijn we ook Zijn handen en Zijn voeten en dus moeten we doen wat Hij met die handen en voeten deed’. Ondanks deze ‘overredende taal’ (Kol.2:4), vinden we dit nergens in de brieven van het Nieuwe Testament!

Men doet hiervoor een beroep op allerlei Bijbelsteksten die men uit zijn verband haalt en wil toepassen op de gemeente vandaag. De mens is altijd van nature gericht op uiterlijke, spectaculair ogende zaken. Zouden we echter onze eigen verkeerde gedachten over het werk van de Heilige Geest leren loslaten en ons willen laten leren door het woord van God, zou er over dit punt geen verdeeldheid meer zijn. Helaas is de ik-gerichte tijdgeest ook massaal doorgedrongen in de christenheid. Men toetst de zaken niet meer aan Gods woord. Het is werkelijk bedroevend hoe christenen zich laten misleiden om maar met zichzelf bezig te gaan. Zo las ik op de website van een gemeente bij ons in de buurt over een cursus getiteld: ‘Jouw weg tot geestelijke groei’. Ik citeer:

‘Wil jij dieper gaan in kennis van jezelf en God? Jezelf beter leren kennen en wat dat betekent voor jouw relatie met God? Dan is deze cursus iets voor jou. ‘Zonder zelfkennis geen Gods-kennis’, zeiden oude kerkleiders al. Ieder mens heeft een unieke persoonlijkheid, en wat jij denkt, voelt en wil, heeft veel invloed op jouw relatie met God. Vaak is het een hele ontdekkingstocht om jezelf beter te leren kennen en te zien waarin jij verschilt van anderen. Door de jaren heen krijg je veelal pas een beter zicht op jezelf. In een aantal avonden willen we stilstaan bij wie jij bent, wat jou beweegt en de impact daarvan op je relatie met God’. 

Vijftien keer lees ik ‘jezelf’, ‘jou’, ‘jij’, ‘zelfkennis’ en niet één keer ‘Christus’! Waar lezen we in de Bijbel dat wij ‘zicht op onszelf’ moet ontwikkelen? Staat er niet geschreven: Maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus (2Pet.3:18)? Het is ten hemel schreiend dat dit soort ‘Bijbelcursussen’ worden gegeven en men deze ook nog massaal bezoekt. De resultaten zullen zijn dat men nog meer op zichzelf gericht wordt en men niet groeit in het geloof. Het gevolg is altijd dat zonde niet meer wordt geschuwd en dat de grens op dit gebied steeds verder wordt opgerekt. De Bijbel leert ons iets totaal anders.

Laten we daarom eens kijken naar wat Paulus schrijft in het derde hoofdstuk van zijn brief aan de Efeziërs, waar we helder en duidelijk lezen wat het werkelijke doel is van de Heilige Geest en hoe Hij dit uitvoert. Dit onderwijs is essentieel voor iedere christen, opdat er een gezond, bezonnen, ingetogen en vruchtbaar geestelijk leven volgt, niet gericht op zichzelf of op uiterlijke zaken, maar op Christus onze Heer. Deze brief is geschreven aan een gemeente waar Paulus niemand hoefde te vermanen of te corrigeren zoals in Korinthe. We vinden in deze brief dan ook de normale orde van God, zijn wil voor alle gelovigen.

Efeziërs 1 toont ons de raad van God de Vader met de gemeente. De gelovigen zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus, vs3-7. God de Vader heeft de gemeente in zijn eeuwige raad bestemd tot dezelfde positie en heerlijkheid als zijn Zoon Jezus Christus als mens van Hem heeft ontvangen. Gods gedachten over deze positie en de komende heerlijkheid die zal worden geopenbaard heeft Hij aan ons bekend gemaakt.

…daar Hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt, naar zijn welbehagen, dat Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder een hoofd samen te brengen in Christus; in Hem, in Wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van Hem die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, vs9-12a

Hoewel wij als zondaren dood waren in zonde en schuld heeft God zijn raad bekend gemaakt en is Hij bezig deze te vervullen. Hem die alles werkt naar de raad van zijn wil (Ef1:12). De gemeente zal als Christus en met Christus zijn tot in eeuwigheid. In het tweede hoofdstuk van deze brief lezen we hoe God dit heeft gedaan.

…toen ook wij dood waren in de overtredingen, levend gemaakt met Christus (uit genade bent u behouden), en heeft ons mee opgewekt en mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus, Ef2:5-6

God heeft op basis van het bloed van het kruis, de gelovigen met Christus vereenzelvigd. Jood en heiden hebben zo samen in één Geest toegang tot de Vader gekregen, vs18. Paulus schrijft vervolgens dat hij een ‘rentmeesterschap van deze genade’ ontvangen heeft (Ef3:2). Het feit dat God de Vader de gelovige Jood en heiden samen tot iets nieuws heeft geschapen in zijn Zoon is een element van het evangelie dat aan Paulus werd toevertrouwd om te bedienen aan de gemeenten. Door openbaring van God werd het hem bekend gemaakt, het is niet te vinden in het Oude Testament, Ef.3:3,5. Dit noemt Paulus ‘de verborgenheid van Christus’, vs4. Het betekent dat zij uit de volken medeërfgenamen zijn en medeïngelijfden en mededeelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, vs6.

Dit is het eeuwig voornemen dat God de Vader heeft opgevat in Christus, vs11. Het is de ‘belofte in Christus’ die de Vader aan Hem deed vóór de tijden van de eeuwen. Paulus’ eerste gebed in deze brief is dat we gaan inzien wat de Vader aan ons gedaan heeft, wat zijn raad is en welke kracht aan ons is verricht hiertoe. We lezen dat in Ef.1:15-19. Het gaat hier dus niet om kracht in of door ons heen, maar over de kracht die God de Vader in zijn Zoon heeft uitgewerkt om de gemeente te brengen in de heerlijkheid. We zouden onder de indruk moeten komen van Hem die dit heeft gedaan door Hem te kennen. Paulus bidt in dit eerste gebed niet dat wij onze ‘identiteit in Christus’ moeten leren kennen zoals o.a. de boeken van Neil Anderson ons willen laten geloven, maar om de Vader te leren kennen die ons naar de rijkdom en heerlijkheid van zijn genade heeft gezegend in zijn Zoon, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem (Ef.1:17).

In het derde hoofdstuk vinden we het tweede gebed en hier vinden we het doel van de Heilige Geest t.a.v. geestelijke groei. Paulus buigt in dit gebed zijn knieën voor de Vader, vs14. Hij bidt, en dit is essentieel om te begrijpen, om een verandering in de gelovigen. Het gaat er niet om wat wij moeten doen, maar om wat wij leren kennen. Geestelijk leven is niet iets doen, maar iemand zijn. Dit gebeurt door de Geest van de Vader, want in vs16 lezen we dat Paulus bidt dat de gelovigen door zijn Geest, dat is de Geest van de Vader zullen veranderen, zie vs16. Laten we eens kijken naar de zeven verzoeken in dit gebed van Paulus.

1. Het eerste verzoek is opdat Hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft door zijn Geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens, vs16. Paulus bidt om kracht. Hij schrijft erbij: naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dit betekent dat de rijkdom van de heerlijkheid van de Vader, van zijn wezen het uitgangspunt is. De kracht waar Paulus hier om bidt, dat wat de Geest van de Vader doet, is niet voor wonderen, tekenen of iets uiterlijks, maar naar de innerlijke mens. Het doel van de Heilige Geest is dat er innerlijk iets gebeurt waardoor de gelovige hetzelfde denkt als de Vader. We zien dit in het tweede verzoek.

2. Het tweede verzoek is: zodat Christus door het geloof in uw harten woont, Vs17. Innerlijk gesterkt door de Geest van de Vader krijgt Christus de belangrijkste plaats in onze harten. De Geest werkt dit in ons opdat wij Christus waarderen zoals de Vader Hem waardeert, opdat Hij ‘woont’ in de harten, en niet een ‘gast’ is in onze harten. Hij die het centrum is van Gods raad wordt, door de Geest van de Vader, het centrum van onze gedachten en onze affecties. Er staat ook duidelijk bij: door het geloof. Dit gebeurt dus niet door ervaring of emotie, maar door het geloof en dit is altijd via het geschreven woord! Het doel is: terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent, vs17b. In Christus is de liefde van de Vader ten volle openbaar geworden. De Heilige Geest wil u en mij wortelen in de Heer Jezus opdat we alleen in Hem onze bronnen vinden en Zijn leven in ons openbaar wordt (2Kor.4:10-11).

3. Het derde verzoek is: opdat u ten volle in staat bent te begrijpen met alle heiligen, wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is. Vs18. Geworteld in liefde zijn we zo in staat de hele raad van God te begrijpen. Zijn raad vertelt ons Wie Hij is. De Geest zorgt voor geloof, zicht op Christus, waardoor onze harten zich vullen met zijn liefde. Geloof en liefde stellen ons in staat om de raad van God te begrijpen. Het is dus belangrijk om te zien dat het zicht op-  en de waardering van de liefde leidt tot inzicht en niet louter een theologische opleiding. De breedte: het omvat alle heiligen van alle tijden. De lengte: het strekt zich uit tot in alle eeuwigheid. De hoogte: het voert ons in de heerlijkheid van het huis van de Vader. De diepte: Christus daalde af in onze nood tot in de dood.

4. Het vierde verzoek is: en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Vs19. We kunnen deze liefde kennen die de kennis te boven gaat. Hij, die de raad van God volbracht heeft dit gedaan vanwege zijn grote liefde. Wie kent de hoogte van waar Hij kwam, de diepte waarin Hij ging? Wie kent werkelijk de zorg voor de zijnen? Zijn verlangen om hen bij Zich te hebben? Toch kunnen we deze liefde leren kennen. Het doel van de Geest is voortdurend om ons in te leiden in de gemeenschap met de Vader en met de Zoon (1Joh.1:3).

5. Het vijfde verzoek is: opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God. Vs19. De Geest wil de gelovigen innerlijk vervullen met wie de Vader is, wat zijn verlangens en zijn gedachten zijn, God zoals hij in zijn volheid is geopenbaard in Christus. Dit betekent zijn liefde, zijn heiligheid, zijn genade en zijn waarheid in het hart leren waarderen. De Zoon heeft Hem verklaard die in de schoot van de Vader is, Joh.1:18. Deze zaken zouden de harten moeten vullen, opdat deze goddelijke kenmerken in de heiligen gezien worden.

6. Het zesde verzoek is: Hem nu, die in staat is zeer overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Vs20. Alles wat de apostel heeft gebeden is voor de Vader mogelijk in ons te doen. Niets van dit gebed is om iets uiterlijks te bewerken, alles is naar de innerlijke mens. God is in staat in ons innerlijk overvloedig te doen boven wat wij bidden of denken. Het gaat hier dus niet om omstandigheden, maar om een werk in de harten van de gelovigen.

7. Het zevende verzoek is: Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten van alle eeuwigheid! Amen. Vs21. Dit laatste verzoek is dat er glorie aan God de Vader is door Jezus Christus in de gemeente tot in eeuwigheid. Al de volheid van God zou nu zichtbaar ook moeten zijn in de heiligen, het doel van dit gebed, zie Ef.4:1. Verandering van gedrag begint in het hart. Het doel van de Heilige Geest is de gelovigen innerlijk zicht te geven op Christus in Wie de Vader te kennen is. Dan pas zal er verandering in gedrag plaatsvinden, de vrucht van de Geest. Paulus, die deze brief schrijft aan een gezonde gemeente, laat ons zien wat ware geestelijke groei is.

Hij schrijft hier in dit gedeelte niet over het spreken in talen, niet over fysieke genezing, niet over krachten of over wonderen, niet over ‘jezelf leren kennen’, niet over het ‘opruimen van blokkades’ of over ‘bevrijding van vloeken’ etc., maar over een kracht in de gelovigen door de Geest van de Vader. Zijn gebed is dat deze zeven verzoeken in onze levens steeds meer realiteit worden. De vraag is of wij dit werkelijk verlangen.

We vinden hier in dit gedeelte dus het grote doel van de Heilige Geest, geschreven aan een stabiele, volwassen gemeente. Dit is waar het echt op aankomt. Keer u af van al het andere en richt u op deze zaken, tot eer en heerlijkheid van God de Vader.