Steeds meer en meer neemt de invloed toe van allerlei visies die op de één of andere wijze uiterlijke kracht promoten. Dit doen zij in verschillende ‘jasjes’ en via verschillende thema’s. De ene keer gaat het over de krachten van het komende koninkrijk, de andere keer over het openbaar worden van de zonen van God in onze tijd, onze woorden die kracht zouden hebben, of over het ‘regeren’ dat wij behoren te doen door de genade, dan weer over de gaven van de Geest die toch vooral de zichtbare manifestaties zijn.

Het is overduidelijk dat kracht, zelfs bovennatuurlijke kracht iets heel anders is dan geestelijkheid. De gemeente in Korinthe kwam in geen enkele geestelijke gave tekort (1Kor1:4), spraken veelvuldig in talen, maar worden door Paulus als ‘vleselijk’ betiteld, als ‘kleine kinderen in Christus’ (1Kor3:3). Er was verdeeldheid onder hen (1Kor1:11), sprake van grove seksuele zonden (1Kor5:1; 6:16-16) dwaalleer (1Kor15) en veel meer van dit soort zaken. De aanwezigheid van allerlei geestelijke gaven is dus geen enkel bewijs voor geestelijke volwassenheid. Toch blijven ondanks deze duidelijke Bijbelse voorbeelden velen de nadruk leggen op uiterlijke kracht.

Het is werkelijk schokkend om te zien hoe snel de invloed van deze leer door zeer vele ‘Bijbelleraars’ en ‘predikers’ wordt verspreid in ons land. Zij die snakken naar een zichtbaar en merkbaar resultaat van hun geloof zijn extra vatbaar voor dit soort leringen. Het is immers allemaal nogal zwak wat er binnen de christenheid gebeurt en dát is de ingang die dit soort leraars hebben in levens, want já, waar is nu de werkelijke kracht van God te zien? Zo roept Hans Maat over de conferentie ‘There is More’ 2023: ‘Het is om kracht te ontvangen, doorbraak te ervaren in je bediening of roeping, of in je werkorganisatie of kerk’. Terwijl de Heer Jezus zegt: ‘U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult Mijn getuigen zijn’ (Hand1:8), is er tóch weer een conferentie nodig, niet om te leren over de Heer Jezus (zoals Paulus wel deed, zie Hand28:31), maar opdat wij kracht ontvangen en wel snel. Meer daarover hier.

Een extreem voorbeeld kwam ik tegen in de visie van een stichting die zich ‘Way Of Grace’ noemt:

Wij zien een schepping die zucht en wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters van God. Wij geloven in kerken en gemeenten in Nederland die de gelovigen zodanig gaan toerusten, dat zij als zonen en dochters van God openbaar gaan worden. Deze openbaar geworden zonen en dochters van God zullen op hun beurt door hun dienstbetoon aan de samenleving bij gaan dragen aan de opbouw van het lichaam van Christus (de mensheid), zodat uiteindelijk allen tot de volheid van Christus gaan komen. Dit alles met als doel dat de schepping bevrijd zal worden van de vergankelijkheid, waaronder zij zucht.

In dit korte stukje staan zóveel misvattingen bij elkaar dat ik niet weet of ik nu moet huilen of moet lachen. Het is bijna niet te bevatten hoe iemand dit soort beweringen uit de Bijbel kan halen. Ook hier is het dus weer van levensbelang dat we de Bijbel goed kennen en vooral wat deze leert over Gods plan voor onze tijd. Laat ik een paar punten nader onder de loep nemen.

Het openbaar worden van de zonen van God

Deze uitdrukking vinden we in Romeinen 8:19. De hele tekst luidt in zijn verband:

En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van hem die haar onderworpen heeft), in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Rom8:17-21

De objectieve lezer zal niet veel moeite hoeven doen om te ontdekken dat, als Paulus in vers 18 spreekt over ‘de toekomstige heerlijkheid’, hij met het ‘openbaar worden van de zonen van God’ in het volgende vers óók spreekt over deze toekomstige heerlijkheid. Het hele punt van zijn betoog is dat, hoewel de gelovigen vandaag worden gerekend als ‘slachtschapen’ (vs36) en zij ‘zuchten’ (vs23) vanwege de moeilijkheden in het lichaam vanwege het tegenwoordige lijden (vs17), zij:

A: Weten dat God dit doet meewerken ten goede, namelijk dat Christus in hen gevormd wordt (vs28-29)

B: Hopen op de verlossing van het lichaam (vs23) en de komende heerlijkheid wanneer de schepping zal zijn vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid (vs21). Dán zullen zij die nu lijden, met Hem worden verheerlijkt (vs17) en zullen zij die nú mikpunt van vervolging en bespotting zijn openbaar worden met Christus (Kol3:4). Dat dit openbaar worden van de zonen Gods nu, in deze tijd hoort plaats te vinden is dus een on-Bijbelse uitleg. De gelovigen zijn in deze tijd geroepen om Christus te leren kennen in de innerlijke mens (zie Ef3:16-17; 2Pt3:18) en dat ondanks het lijden (zie 1Pt1:6-7 en 2Kor12:10). Dít is ware, geestelijke kracht.

…want wat het vlees bedenkt, is de dood, maar wat de Geest bedenkt, is leven en vrede; Rom8:5

Als Christus in onze harten woont door de kracht van de Heilige Geest (zie Ef3:16-17), dan ‘wandelen’ wij door de Geest. We worden dan niet meer geleid door uiterlijke regels en wetten, die alleen maar het vlees stimuleren om te zondigen (Zie Rom7:15-21). Paulus’ hele onderwijs is gericht om gelovigen innerlijk te bekrachtigen. Dit gebeurt als wij door het geloof de heerlijkheid van de Heer Jezus aanschouwen, Hem liefhebben en ál onze energie op Hem richten in de volle wetenschap dat er in onszelf geen goed woont (Rom7:18).

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer, de Geest. 2Kor3:18

Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij; en wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gal2:20

Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om Wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen. Fil3:8

Dit is wandelen door de Geest (Gal5:16) en dít zijn de zonen van God die in deze tijd, naar de wil van God (Kol1:9) Christus als hun leefregel, liefde, leven en motief hebben. Hij is het die de harten van de gelovigen vol maakt opdat zij ‘met alle kracht bekrachtigd zijn tot alle volharding en geduld’ (Het is namelijk nú lijden, strijd en tegenstand; Kol1:11). Maar deze levens zijn nog verborgen in zekere zin ‘in God’ (Kol3:3).

Want allen die door de Geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Rom8:14

De opbouw van het lichaam van Christus

Het is werkelijk stuitend dat met het lichaam van Christus de mensheid wordt aangeduid in de visie van ‘Way Of Grace’. Iedere oprechte Bijbellezer zal toch kunnen begrijpen dat Paulus met het lichaam van Christus de gelovigen bedoelt.

Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt. 1Kor12:13

Met ‘wij allen’ bedoelt Paulus hemzelf en de gelovigen die in Korinthe waren, de ‘geheiligden in Christus Jezus’ (1Kor1:1). Zij die het ‘evangelie van de behoudenis’ (Ef1:13) geloven worden door één Geest tot één lichaam gedoopt.

…In Wie u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte…Ef1:13

Dit lichaam van Christus, de gemeente, wordt opgebouwd doordat ieder lid ervan ‘opgroeit tot Hem die het hoofd is, Christus (Ef4:15). Dit opgroeien gebeurt door toerusting via bepaalde bedieningen zoals uitgelegd in Ef4:11-12:

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars, om de heiligen te volmaken, tot het werk van de bediening.

Wat is het gevolg van deze opbouwing? Is het dat wij de maatschappij gaan bedienen? Is het dat de maatschappij dan zal worden bevrijd van de vloek van de schepping zoals Way Of Grace beweert? Is dat wat de brief aan de Efeziërs leert? Oordeel zelf:

totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus, Ef4:13

Innerlijke kennis van de Zoon van God is het doel zodat er eenheid is van het geloof. Allen die de Heer Jezus liefhebben (Zie Ef6:24) hebben een gemeenschappelijke liefde, dát is ware eenheid in de Geest. Dán groeien wij op tot Hem (vs16), wat wil zeggen: dan gaan wij op Hem lijken. Mensen die schijnen als lichten te midden van een krom en verdraaid geslacht (Fp2:15) i.p.v. mensen die de wereld veranderen. De volwassen gelovigen (‘volwassen man’ Ef4:13) hebben Christus lief en hebben buiten Hem niets nodig. Geen wetten, geen regels, geen ervaringen, geen leringen of visies, het is alleen Hem.

De wereld ligt onder het oordeel en zal nooit veranderen, maar God roept uit deze wereld mensen om rondom zijn Zoon een gezelschap te vormen die Hem liefhebben, aanbidden en dienen. Het ‘werk van de bediening’ (Ef4:12) is aan elkaar. Het is elkaar opbouwen in wie Hij is (zie 1Ko14), niet de bediening aan de maatschappij. Dát is de opbouw van het lichaam van Christus. Dit is de ‘volheid van Christus’. Dat hiermee de mensheid zou worden bedoeld is ronduit belachelijk. De mensheid die onder het oordeel ligt, de Zoon van God hebben gekruisigd, de begeerten van hun vlees navolgen zou de volheid van Christus worden? Nee, de Schrift maakt het zonneklaar dat dit de gelovigen zijn.

De Schepping bevrijd

Iedere keer steekt de hardnekkige visie de kop op dat wij de schepping zouden kunnen ‘bevrijden’ door het koninkrijk de prediken of te vertegenwoordigen in onze levens. Het is overduidelijk niet wat Gods woord leert, het is regelrechte dwaalleer. Ik had hierboven al Rom8:21 aangehaald om aan te tonen dat dit over de toekomst gaat. De Bijbel is er duidelijk over dat dit pas gaat gebeuren als de Heer Jezus lichamelijk terug zal keren vanuit de hemel. We vinden dit tafereel voorgesteld in Op19:11

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

Als Hij komt zijn er legers verzameld (zie vers 18-19), dus is de schepping nog niet bevrijd van de vloek van de vergankelijkheid. Pas in Op21:4 lezen we, dus ná de komst van de Heer met zijn legers (de gemeente) dat de eerste dingen voorbij zijn gegaan en de schepping geen dood, geen vloek of pijn meer zal kennen. Hij zal de schepping bevrijden, niet wij.

Ware geestelijke kracht bestaat uit twee componenten:

  1. Nu, in deze tijd Christus aanschouwen met de ‘ogen van het hart’ (Ef1:17-18; 3:17) en Hem als enige Bron van leven kennen ondanks moeiten.
  2. De blik door geloof richten op het komende herstel van alle dingen, de komst van de Heer waarin Hij zal zijn verheerlijkt in de hele schepping.

Dit wordt mooi samengevat in Hebreeën 11:1

Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet.

Laat u niet misleiden door leraars die beweren dat er uiterlijke kracht hoort te zijn in uw leven. Ook niet door te denken dat uw leven de maatschappij om u heen zal veranderen. Christenen zijn niet geroepen om de wereld te verbeteren maar om Christus in die wereld te vertegenwoordigen door goed te doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof (zie Gal6:10). Richt uw energie dus op Christus, de verheerlijkte Mens aan Gods rechterhand. In Hem zult u alles vinden wat u nodig hebt in dit leven vol moeiten en lijden, totdat Hij komt en Hij, niet wij, de schepping zal bevrijden van de vloek die er door onze schuld gekomen is.

Ware geestelijke kracht is dat men zich bewust is van zwakheid, afhankelijkheid en verachting in deze wereld.