Het is niet mijn belangrijkste bezigheid om te waarschuwen voor allerlei stromingen en dwalingen, maar om de heerlijkheden van de Heer Jezus uit te dragen in prediking en onderwijs. Toch ontkom ik er niet aan om hier en daar te waarschuwen voor hedendaagse invloeden, hetgeen de apostel Paulus ook af en toe doet in zijn brieven (zie 2Tm1:15; 2:17-18; 4:14-15). In dit artikel waarschuw ik voor de organisatie ‘Royal Mission’ van Martin Koornstra omdat de invloed van zijn leer groot is. Het onderwijs dat zij uitdragen is namelijk schadelijk voor zowel geest als ziel onder het mom van Bijbelse prediking en onderwijs. Helaas hebben zij grote invloed in veel gemeenten en in de levens van jonge, argeloze mensen. ‘Royal’ duidt op ‘koninklijk’ en daar zit al gelijk het probleem. Koornstra verkondigt dat wij ‘koninklijk’ moeten leven, een uitdrukking die wij nergens in de brieven van Paulus of de andere apostelen tegenkomen (dat Jakobus schrijft over de ‘koninklijke wet’ in Jak2:8 is iets heel anders, namelijk de hoge waarde van Gods wetten). Sterker nog, de Korinthiërs wilden hier en nu ‘regeren’, maar Paulus verwerpt deze gedachte resoluut.

Reeds bent u verzadigd, reeds bent u rijk geworden, zonder ons hebt u geregeerd; en ik zou wel willen dat u regeerde, opdat ook wij met u regeerden. 1 Korinthiërs 4:8

Op hun website zegt Royal Mission te dromen van een ‘koninklijke kerk’ (wederom een on-Bijbelse uitdrukking) en gelooft dat het koninkrijk van God via de Kerk zichtbaar wordt in deze wereld. Dit is precies wat de Korinthiërs ook wilden en daarom zegt Paulus niet zonder ironie ‘reeds bent u verzadigd, reeds bent u rijk geworden’. Het koninkrijk van God is er namelijk nu niet in deze wereld, dat gaat nog komen. Het lijkt veel op de misleiding van Hymenéus en Filétus die beweerden dat de opstanding al had plaatsgehad en suggereerden dat er een overwinningsleven was dat niet strookt met de waarheid (2Tm2:18). Royal Mission heeft als kerntekst Mt10:7-8:

Als u nu heengaat, predikt aldus: Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft demonen uit; u hebt het voor niets ontvangen, geeft het voor niets. 

Naast het feit dat Royal Mission het ‘voor niets’ geven kennelijk niet heeft begrepen (getuige de ruim 7000 euro die wordt gevraagd voor een jaar Bijbelschool), maar de tekst in Mt10 is behoorlijk uit zijn verband getrokken. Consequente toepassing zou ook betekenen dat er vandaag doden worden opgewekt, hetgeen uiteraard niet gebeurt. Maar de tekst wordt volledig verkeerd uitgelegd. Er staat namelijk ook:

Gaat niet heen op een weg van de volken en gaat geen stad van Samaritanen binnen; maar gaat veeleer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Mt10:5b-6

De Heer Jezus heeft allereerst aan zijn eigen volk Israël het koninkrijk aangekondigd, wat zij heel duidelijk hebben verworpen. Hijzelf was de Koning in hun midden en zij hebben Hem gekruisigd. Aangezien de Joden tekenen begeerden (1Ko1:22) vertoonden de apostelen deze aan hen tijdens hun prediking (inclusief Judas trouwens!). Iedere serieuze Bijbelonderzoeker weet dat God de gemeente, het lichaam van Christus is begonnen na de verwerping van Israël (Zie Mt16:18 waar de Heer zegt: ‘Ik zal mijn gemeente bouwen’). Andere artikelen op deze website gaan hierover zie hier en hier. Vandaag hoeven wij niet het koninkrijk aan te kondigen want dat is verworpen. Vandaag bestaat het koninkrijk van God uit een morele component en niet uit een zichtbare. Zij die zich hebben bekeerd, opnieuw geboren zijn, de Heilige Geest hebben ontvangen omdat zij het evangelie van hun behoudenis hebben geloofd en God dienen door de Heilige Geest, vertonen in hun leven de morele kenmerken van het komende koninkrijk van God.

Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Romeinen 14:17

Een andere populaire tekst van Koornstra en Royal Mission is: ‘Ik ben gekomen opdat zij leven hebben, en het overvloedig hebben’ (Jh10:10). Deze tekst wordt vertaald naar een ‘koninklijk’ leven waarbij ‘overvloedig’ wordt toegepast op alle terreinen van het leven. Het is dus een welvaartsevangelie! Dit terwijl de Heer Jezus in Jh10 doelt op ‘de schapen’ van het huis Israël (zie Jh10:16) die immers onder de wet waren en daar geen leven maar juist veroordeling en dood kenden (2Ko3:7,9). ‘Leven in overvloed’ is het kennen van de Vader door de Geest van het zoonschap waardoor de gelovigen in vrijheid en vreugde God dienen. Het heeft niets te maken met fysieke gezondheid. Kende Paulus dit leven? immers ja! Kende hij ziekte? moeite? Zorg? Zeker wel zoals de Bijbel ons heel duidelijk laat zien (Gl4:13; 2Ko4:8-10; 11:28). Hij en de overige apostelen waren ‘als ten dode gedoemden’ (1Ko4:9). Paulus spreekt dan ook over een schat in aarden vaten (2Ko4:7), wat op onze sterfelijke lichamen slaat die in verval zijn (2Ko4:16). Hierover niets bij Royal Mission.

De on-Bijbelse nadruk op genezingen (zijn soms allen apostelen? vraagt Paulus in 1Ko12:29? Zij waren het immers die genazen, zie Hd5:12; 2Ko12:12 zie hier en hier en hier over genezing), op onze identiteit in Christus, het verspreiden van gerechtigheid in deze wereld die onder het oordeel ligt. Dit oordeel over de wereld wordt niet geleerd want Koornstra verkondigt dat ‘Jezus niet is gekomen omdat we tot bekering zouden komen’ (zie https://cip.nl/57043-martin-koornstra-het-is-niet-fijn-om-achter-jezus-aan-te-gaan). Hij vindt dit geen ‘goed nieuws’. Het goede nieuws is volgens hem dat we de mensen liefhebben en ze zo de liefde van God laten zien. Dit terwijl de liefde van God juist de mensen wijst op bekering! Zie 2Ko5:14,20. Paulus zegt in tegenstelling tot Koornstra:

Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen, dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door Hem uit de doden op te wekken. Hd17:30-31

Deze tekst is wat er vandaag verkondigd moet worden en niet Mt10:7-8! Royal Mission verkondigt geen bekering en dus is het een ander evangelie, een vervloekt evangelie (Gl1:6-7). Daarnaast is er bij Royal Mission het volkomen negeren van het falen van de christenheid (zie hier en hier) waardoor wij helemaal geen opwekking verwachten maar juist een teloorgang (hier), maken dat ik voor deze organisatie waarschuw. Het legt alle nadruk op onszelf, op onze gaven, onze identiteit, ons discipelschap, etc. Ik lees echter nergens dat wat Paulus deed: Hem verkondigen, de verheerlijkt Mens Christus, de Zoon van God in Wie alle schatten van de kennis en wijsheid verborgen zijn (Ko2:2-4, zie hier). Op subtiele wijze richt Royal Mission de schijnwerper op de mens, een eeuwenoude truc die al begon in de hof van Eden. Wat zegt de Bijbel?

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars, om de heiligen te volmaken, tot het werk van de bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus; totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus, Ef4:11-13

Laten we ver weg blijven bij dat wat ons niet brengt bij de kennis van de Zoon van God!