Het is niet mijn belangrijkste bezigheid om te waarschuwen voor allerlei stromingen en dwalingen, maar om de heerlijkheden van de Heer Jezus uit te dragen in prediking en onderwijs. Toch ontkom ik er niet aan om hier en daar te waarschuwen voor hedendaagse invloeden, hetgeen de apostel Paulus ook af en toe doet in zijn brieven (zie 2Tim.1:15; 2:17-18; 4:14-15). In dit artikel waarschuw ik voor de organisatie ‘Royal Mission’ van Martin Koornstra omdat de invloed van hun leer groot is. Het onderwijs dat zij uitdragen is namelijk schadelijk voor zowel geest als ziel onder het mom van Bijbelse prediking en onderwijs. Helaas hebben zij grote invloed in veel gemeenten en in de levens van jonge, argeloze mensen.

‘Royal’ duidt op ‘koninklijk’ en daar zit al gelijk het probleem. Koornstra verkondigt dat wij ‘koninklijk’ moeten leven, een uitdrukking die wij nergens in de brieven van Paulus of de andere apostelen tegenkomen (dat Jakobus schrijft over de ‘koninklijke wet’ in Jak.2:8 is iets heel anders, namelijk de hoge waarde van Gods wetten). Dat wij een ‘koninklijk priesterdom’ zijn (1Pet.2:9) houdt in dat wij God mogen vertegenwoordigen naar mensen toe. Het ‘koninklijk’ heeft in deze teksten dus niets te maken met heersen of iets met uiterlijke kracht. Sterker nog, de Korinthiërs wilden hier en nu ‘regeren’, maar Paulus verwerpt deze gedachte resoluut.

Reeds bent u verzadigd, reeds bent u rijk geworden, zonder ons hebt u geregeerd; en ik zou wel willen dat u regeerde, opdat ook wij met u regeerden. 1 Korinthiërs 4:8

Op hun website zegt Royal Mission te dromen van een ‘koninklijke kerk’ (wederom een on-Bijbelse uitdrukking) en gelooft dat het koninkrijk van God via de Kerk zichtbaar wordt in deze wereld. Dit is precies wat de Korinthiërs ook wilden en daarom zegt Paulus niet zonder ironie ‘reeds bent u verzadigd, reeds bent u rijk geworden’. Het koninkrijk van God is er namelijk nu niet in deze wereld, dat gaat nog komen. Het lijkt veel op de misleiding van Hymenéus en Filétus die beweerden dat de opstanding al had plaatsgehad en suggereerden dat er een overwinningsleven was dat niet strookt met de waarheid (2Tim.2:18). Royal Mission heeft als kerntekst Mat.10:7-8:

Als u nu heengaat, predikt aldus: Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft demonen uit; u hebt het voor niets ontvangen, geeft het voor niets. 

Deze tekst in Mat.10 is uit zijn verband getrokken. Royal Mission verkondigt de charismatische leer van tekenen en wonderen. Over hun conferentie van februari 2023 schrijven zij op hun website: ‘Genezing en bevrijding zijn kenmerken van de bediening van Jezus en van de doorbraak van Gods koninkrijk op aarde’. Nu was er in de eerste plaats helemaal geen doorbraak op aarde tijdens de bediening van Jezus, want ondanks deze bediening van de Heer hebben zij Hem gekruisigd, waarna de wereld onder het oordeel kwam. Er is ook geen ‘doorbraak’ vandaag, maar een periode van ‘het laatste uur’ (1Joh.2:18) waarin ‘zware tijden zullen zijn’ waarin in plaats van de beweerde genezingen en bevrijdingen zelfzucht, eerzucht, geldzucht en uiterlijke schijn in de christenheid het ‘deeg’ hebben ‘doorzuurd’ (2Tim.3:-5; Mat.13:33). Ondanks hun voortdurende claims dat ‘het koninkrijk doorbreekt’ ziet de kenner van de Bijbel en de kenner van de realiteit dat het tegendeel het geval is. Alles zal uitlopen op het koninkrijk van de satan die met bedrieglijke wonderen en tekenen de mensheid zal misleiden (2Thes.2:9-11).

Dan schrijven ze ook: Iedere volgeling van Jezus wordt door Hem persoonlijk uitgedaagd met de opdracht: ‘Geneest de zieken, drijf demonen uit’. Royal Mission wil mensen hiervoor ’trainen’. Maar Paulus schrijft ‘Hebben soms allen krachten’? (1Kor.12:29), waarop het antwoord duidelijk ‘nee’ is. Consequente toepassing van de tekst (doden opwekken hebben ze er niet bij genoemd in bovenstaand citaat) zou ook betekenen dat er vandaag doden worden opgewekt, hetgeen uiteraard niet gebeurt.

Men past de eenmalige opdracht aan het selecte gezelschap van de twaalf discipelen voor Israël in een specifieke tijd toe op alle gelovigen vandaag!

Dan staat er nog: We willen je helpen en trainen om hier (nog meer) mee aan de slag te gaan vanuit een gezonde theologie en vol verwachting. Want we verlangen ernaar dat genezing en bevrijding zichtbaar zullen zijn als tekenen die de gelovigen volgen, zoals Jezus zelf beloofd heeft’. Gezonde theologie is dit niet, men gaat uit van een verlangen naar zichtbare dingen gebaseerd op een onjuist lezen van Markus 16 waar ik hier al over heb geschreven. En ondanks 1Kor.12:11 waar we toch duidelijk lezen dat de Geest gaven van genade (!) uitdeelt aan wie Hij wil denkt men dat deze dingen te ’trainen’ zijn. Wat Mat.10 nog betreft, ook deze tekst wordt volledig verkeerd uitgelegd. Er staat namelijk ook:

Gaat niet heen op een weg van de volken en gaat geen stad van Samaritanen binnen; maar gaat veeleer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Mat.10:5b-6

De Heer Jezus heeft allereerst aan zijn eigen volk Israël het koninkrijk aangekondigd, wat zij heel duidelijk hebben verworpen. Hijzelf was de Koning in hun midden en zij hebben Hem gekruisigd. Aangezien de Joden tekenen begeerden (1Kor.1:22) vertoonden de apostelen deze aan hen tijdens hun prediking (inclusief de ongelovige Judas trouwens!). Iedere serieuze Bijbelonderzoeker weet dat God de gemeente, het lichaam van Christus is begonnen na de verwerping van Israël (Zie Mat.16:18 waar de Heer zegt: ‘Ik zal mijn gemeente bouwen’). Andere artikelen op deze website gaan hierover zie hier en hier. Vandaag hoeven wij niet het koninkrijk aan te kondigen want dat is verworpen. Vandaag is het tijdperk van de gemeente en bestaat het koninkrijk van God uit een morele component en niet uit een zichtbare. Zij die zich hebben bekeerd, opnieuw geboren zijn, de Heilige Geest hebben ontvangen omdat zij het evangelie van hun behoudenis hebben geloofd en God dienen door de Heilige Geest, vertonen in hun leven de morele kenmerken van het komende koninkrijk van God, terwijl zij uiterlijk juist niet ‘krachtig’, maar zwak zijn (2Kor.12:10, zie hier en hier).

Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Romeinen 14:17

Een andere populaire tekst van Koornstra en Royal Mission is: ‘Ik ben gekomen opdat zij leven hebben, en het overvloedig hebben’ (Joh.10:10). Deze tekst wordt vertaald naar een ‘koninklijk’ leven waarbij ‘overvloedig’ wordt toegepast op alle terreinen van het leven. Het is dus een welvaartsevangelie! Dit terwijl de Heer Jezus in Joh.10 doelt op ‘de schapen’ van het huis Israël (zie Joh.10:16) die immers onder de wet waren en daar geen leven maar juist veroordeling en dood kenden (2Kor.3:7,9). ‘Leven in overvloed’ is het kennen van de Vader door de Geest van het zoonschap waardoor de gelovigen in vrijheid en vreugde God dienen. Het heeft niets te maken met fysieke gezondheid. Op de website van een andere charismatische groepering doet men ook een beroep op Joh.10:10 en schrijft dan:

‘Veel te lang is ons geleerd dat je God wel kan dienen, maar dat je niet op Hem moet rekenen als het er om gaat je levenskwaliteit te verbeteren’.

Kende Paulus dit leven in overvloed? immers ja! Hij schrijft over de Geest van de Zoon waardoor ook hij ‘Abba, Vader’ kon zeggen (Gal.4:6). Hoe was dan zijn ‘levenskwaliteit’? Kende hij ziekte? Moeite? Zorg? Gevangenschap? Marteling? Zeker wel zoals de Bijbel ons heel duidelijk laat zien (Gal.4:13; 2Kor.4:8-10; 11:28). Hij en de overige apostelen waren ‘als ten dode gedoemden’ (1Kor.4:9). Paulus spreekt dan ook over een schat in aarden vaten (2Kor.4:7), wat op onze sterfelijke lichamen slaat die in verval zijn (2Kor.4:16).

De on-Bijbelse nadruk op genezingen (zijn soms allen apostelen? vraagt Paulus in 1Kor.12:29? Zij waren het immers die genazen, zie Hand.5:12; 2Kor.12:12 zie hier en hier over genezing), op onze ‘identiteit in Christus’, het verspreiden van gerechtigheid in deze wereld die onder het oordeel ligt. Dit oordeel over de wereld wordt niet geleerd want Koornstra verkondigt dat ‘Jezus niet is gekomen omdat we tot bekering zouden komen’ (zie https://cip.nl/57043-martin-koornstra-het-is-niet-fijn-om-achter-jezus-aan-te-gaan). Hij vindt dit geen ‘goed nieuws’. Het goede nieuws is volgens hem dat we de mensen liefhebben en ze zo de liefde van God laten zien. Dit terwijl de liefde van God juist de mensen wijst op bekering! Zie 2Kor.5:14,20. Koornstra verkondigt dus een ander evangelie! Paulus zegt namelijk in tegenstelling tot Koornstra:

Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen, dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door Hem uit de doden op te wekken. Hand.17:30-31

Deze tekst is wat er vandaag verkondigd moet worden en niet Mat.10:7-8! Royal Mission verkondigt geen bekering en dus is het een ander evangelie, een vervloekt evangelie (Gal.1:6-7). Daarnaast is er bij Royal Mission het volkomen negeren van het falen van de christenheid (zie hier en hier) waardoor wij helemaal geen opwekking verwachten maar juist een teloorgang (hier), maken dat ik voor deze organisatie waarschuw. Het legt alle nadruk op onszelf, op onze gaven, onze identiteit, ons discipelschap, etc. Ik lees echter nergens dat wat Paulus deed: Hem verkondigen, de verheerlijkt Mens Christus, de Zoon van God in Wie alle schatten van de kennis en wijsheid verborgen zijn (Kor.2:2-4, zie hier). Op subtiele wijze richt Royal Mission de schijnwerper op de mens, een eeuwenoude truc die al begon in de hof van Eden. Wat zegt de Bijbel?

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars, om de heiligen te volmaken, tot het werk van de bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus; totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus, Ef.4:11-13

Het is in- en intriest dat honderden, duizenden achter dit soort leringen aanrennen. Laten we ver weg blijven bij dat wat ons niet brengt bij de kennis van de Zoon van God!