Het hele geloof in God staat of valt met de status van de Bijbel. Maar is de Bijbel wel betrouwbaar? Is zij wat ze zelf zegt te zijn; het betrouwbare Woord van God waar wij mensen op kunnen varen? Veel mensen twijfelen aan de betrouwbaarheid van de Bijbel en daarom is het goed eens wat dieper in te gaan op de vraag: is de Bijbel wel te vertrouwen? 

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak bereid is en voor elk goed doel volledig is toegerust. 2 Timotheüs 3:16,17

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. 2 Petrus 1:19-21

Helaas ‘zien’ maar weinig mensen het unieke van de Bijbel. Ze denken dat het een ouderwets boek is, waar regels in staan die christenen dan moeten gehoorzamen. Men weet niet, dat er eerst een stap moet worden gezet met het hart, diep vanbinnen. Eerst moet een mens willen accepteren dat God ver boven hem staat. Dan moet men accepteren dat wij maar mensen zijn en moeten buigen voor deze God. Tenslotte leren we dan om te ‘beven’ voor de woorden van God (zie Jesaja 66:2), in die zin, dat we zoveel respect ervoor hebben dat we willen doen wat het van ons vraagt. Dan zal God zichzelf aan ons laten zien door middel van dit Woord. De Bijbel wordt dan een levend boek, met iedere dag opnieuw verrassingen.

Laten we eens kijken wat de Bijbel precies is. 

A: Wat lees ik? 

De Bijbel is niet één boek, maar een verzameling boeken. In totaal zijn het er 66. 39 In het Oude en 27 in het Nieuwe Testament. Sommige boeken bevatten geschiedenis, andere alleen profetieën, weer andere liederen en weer andere brieven. De Bijbel is geschreven over een periode van ongeveer 1500 jaar. Er werkten zo’n 40 schrijvers aan; koningen, vissers, dokters, schaapherders, Joodse leraars en staatslieden. De oudste boeken zijn de eerste 5, die zijn geschreven door Mozes. Het jongste boek is Openbaring, wat ongeveer is geschreven in het jaar 90/95.  De eerste christenen accepteerden vrijwel meteen de 66 boeken als door God geïnspireerd. Dit noemen we canonisatie. Ze kozen dus niet de boeken uit, maar erkenden die boeken waar het gezag van God in was.  

Overlevering van de tekst 

Van de oorspronkelijke teksten is niets meer bewaard gebleven. Vanaf het begin hebben mensen zich beziggehouden met een zeer nauwkeurig overschrijven van de teksten. Vanaf ongeveer 425 v. Christus waren speciale schriftgeleerden belast met dit overschrijfwerk. Dit gebeurde zo nauwkeurig, dat ieder overschrijffout ervoor zorgde dat de boekrol waardeloos was en meteen werd verbrand.  

Vertalingen 

De oorspronkelijke talen, waarin de Bijbel is geschreven, zijn Hebreeuws, Aramees en Grieks. Om de Bijbel zo goed mogelijk te begrijpen, hebben we verschillende vertalingen. Sommige vertalingen kiezen voor een zo letterlijk mogelijke vertaling (Statenvertaling, Telos), andere voor een zo makkelijk mogelijk te volgen tekst (Groot Nieuws, Het Boek). Andere zitten er een beetje tussenin (NBG, NBV).  

Inspiratie 

Alhoewel de Bijbel is geschreven door mensen, allemaal in hun eigen stijl, naar hun eigen ervaringen en inzichten, geloven we toch dat de Bijbel door God is geïnspireerd. Dit betekent dat de Geest van God de schrijvers zo leidde, dat ze volmaakt en foutloos de gedachten van God weergaven. De Bijbel zelf getuigt daar heel duidelijk van. Toch blijft dit een mysterie; volmaakte woorden van God en ook volmaakt menselijk opgeschreven. Het bewijs dat de Bijbel goddelijk is, is dat het leven voortbrengt. Miljoenen mensen hebben in hun leven ervaren, dat, zodra ze het gezag erkenden van God in dit Woord, ze bogen voor de autoriteit van Jezus, er leven van God kwam in hun hart dat henzelf veranderde. Verslaafden, moordenaars, dronkaards, vloekers, spotters, al dit soort mensen veranderden in liefdevolle personen doordat ze geloofden wat er in de Bijbel staat en zich onderwierpen aan de God van de Bijbel. De Bijbel verandert mensen, het is een levend Woord! 

B: Hoe lees ik? 

Er zijn veel verschillende uitleggingen van de Bijbel. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Als al die mensen zulke verschillende dingen ‘uit de Bijbel halen’, hoe weet je dan nog wat waar is? Ik wil een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om in ieder geval de Bijbel te lezen zoals God het heeft bedoeld en dus ook in de Bijbel zelf worden genoemd; 

A: Alleen door de Geest van God begrijpen we de Bijbel. We moeten eerst de Geest van God in ons hebben wonen. 

Gij zijt de leraar van Israël en u begrijpt deze dingen niet? Joh3:10 

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Joh16:12, 13 

B: We moeten ons onderwerpen aan de Here Jezus, alleen dan begrijpen we wat de Bijbel zegt. 

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wanneer iemand Mij liefheeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg (zal hij mijn woord bewaren NBG). Joh14:21 en 23 

C: We moeten een geestelijke houding hebben en niet op onszelf gericht zijn 

Wie geestelijk is, beoordeelt alle dingen.  NBG  1 Kor2:15 

D: Het doel van de Bijbel is om mensen te veranderen naar het beeld van Christus, niet om interessante leerstukken uit te halen. 

Hoe kan wie jong is, zuiver leven? Door zich te houden aan uw Woord. Psalm 119:9  

Als je aan deze 4 voorwaarden voldoet gebruik je de Bijbel op de juiste manier. Dat wil niet zeggen dat je altijd alles snapt of dat iedereen het met elkaar eens zal zijn over bepaalde dingen. Iedere gelovige heeft onderwijs nodig uit de Bijbel. God geeft de gemeente leraars om de Bijbel weer aan anderen uit te leggen. Toch is het ieders persoonlijke verantwoordelijkheid om alles te toetsen aan de Bijbel (Handelingen 17:11). We moeten goed onthouden dat, omdat de Bijbel een goddelijk boek is, geen mens in staat is om de volle waarheid te begrijpen (1 Kor13:9 Ons kennen is onvolkomen). We hebben elkaar nodig om zoveel mogelijk eruit te halen wat tot opbouw is van ons geloofsleven. Een aantal tips voor gezonde Bijbelstudie:  

A: Vergelijk Schrift met Schrift. Dat wil zeggen: De Bijbel legt zichzelf uit en spreekt zichzelf nooit tegen. Controleer of de Bijbel op andere plaatsen hetzelfde zegt. 

B: Houdt rekening met de verschillende tijden. God handelt anders nu dan in het Oude Testament, omdat ons nu meer is geopenbaard. Zo hoeven we ons niet te houden aan de regels en geboden voor Israël. 

C: Sommige plaatsen in de Bijbel spreken over symbolen. Het is lastig deze symbolen te begrijpen, soms legt de Bijbel ze uit, maar soms ook niet (Mat13:33). 

D: Het doel van gezonde Bijbelstudie is dat u dichter bij God komt en meer van Hem leert kennen. Dan leest u de Bijbel zoals het bedoeld is. Lees verder mijn artikel in de map ‘misleiding’ met als titel: ‘Waarom is er zoveel verwarring’? 

Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. Johannes 8:31, 32 

Kent u de Bijbel als uw persoonlijke gids door het leven en uw persoonlijke openbaring van God?