Op deze website besteed ik regelmatig aandacht aan valse leringen. Dit is ter waarschuwing, opdat de mensen die in de Heer Jezus geloven, gezond opgroeientot een volwassen man’ (Ef.4:13), ‘tot Hem die het hoofd is, Christus’ (Ef.4:15). Eén van de meest destructieve dwaalleringen is die van de zogenaamde ‘alverzoening’ (van het Griekse apokatastasis, ‘wederherstelling’ uit Hand.3:21). Zij die deze leer verkondigen (zelf willen ze niet spreken van ‘alverzoening’, maar van een ‘Alverzoener’, alsof dat een verschil uitmaakt) beweren dat God uiteindelijk alle mensen zal behouden en dat er niemand voor altijd en eeuwig verloren gaat.

Deze gedachte vindt aansluiting bij hen die zich toch moeilijk kunnen voorstellen dat een liefdevolle God mensen voor eeuwig laat pijnigen in de hel. De website ‘Goedbericht.nl’ van Andre Piet is zo’n platform waar deze leer breed wordt uitgedragen (Zoals trouwens vaak bij ‘alverzoeners’ is deze Piet ook een aanhanger van een extremere bedelingenleer). In dit artikel weerleg ik de leer van de ‘alverzoening’ met behulp van voorbeelden die op deze website te vinden zijn. Ik doe dit beperkt, want het werkelijk schrikbarend hoeveel en hoe vaak de Bijbel verkeerd wordt gebruikt om een vooringenomen standpunt te ‘bewijzen’. Het is geen doen deze allemaal te bespreken. Ik beperk me dus tot de belangrijkste misvattingen. Al gelijk op de homepagina van de website staat te lezen:

‘GoedBericht.nl wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets misgaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen! Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen’.

We zien hier al meteen een aantal ernstige misleidende gedachten. Om te beginnen wordt hier gesuggereerd dat er iets ‘mis’ zou gaan bij God als er wel mensen verloren zouden gaan, terwijl Gods gerechtigheid juist de eer krijgt in het oordeel. Ten tweede wordt de misvatting genoemd dat Jezus ‘de Redder van de wereld’ is, iets wat de Bijbel niet leert. Hij is de Redder voor de wereld, niet van de wereld. Hij gaf zijn leven als een losprijs voor allen (1Tim.2:6), voor de hele wereld (1Joh.2:2). Maar de Bijbel zegt niet dat de Heer Jezus zijn bloed plaatsvervangend voor allen vergoot, maar voor (zich effectief uitstrekkend tot) velen (Mark.14:24).

Tenslotte wordt er gesteld dat God nooit laat varen ‘de werken van zijn handen’, alsof dat wel zou gebeuren als er mensen voor eeuwig verloren gaan. De ‘werken’ van Gods handen zijn niet alle mensen, maar blijkens Ps.138:8 dat wat Hij in David begonnen is en blijkens Fil.1:6 dat wat Hij in deze gelovigen in Filippi begonnen is. Het is toch overduidelijk dat dit niet inhoudt dat alles wat God geschapen heeft blijft bestaan? In Op.20:11 en 21:1 is duidelijk te lezen dat de eerste schepping is voorbijgegaan, ‘en geen plaats werd voor hen gevonden’ (Op20:11). In deze korte verklaring staan dus al drie onwaarheden!

Ook staat er in koeienletters bovenaan de homepage: ‘De levende God is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen, 1Tim.4:10’. Dit lijkt een sterke ‘bewijstekst’ van Piet. God is een behouder van alle mensen. Maar wat betekent dan ‘speciaal van de gelovigen?’ Worden zij ‘speciaal’ voor eeuwig behouden en de ongelovigen maar ‘gewoon’? Nee, het woord ‘Redder’ is ‘Onderhouder’, de voorzienige zorg van God voor alle mensen, speciaal voor de gelovigen, terwijl Hij de redding aanbiedt aan de hele wereld. De Heer Jezus is zo de ‘Heiland van de wereld’ (Joh.4:42). Door teksten te isoleren en te laten buikspreken kan Piet zijn leer ‘bewijzen’, maar we moeten het hele getuigenis van de Schrift nemen.

De Bijbel spreekt dan over een eeuwige straf (Mat.25:46), het eeuwige vuur (Mat.18:8; 25:41), eeuwig verderf (2Thes.1:9) en eeuwige boeien (Jud.:6). Dit lijkt duidelijk en afdoende, maar wat deze mensen altijd weer doen is de toehoorders overrompelen met hun ‘kennis’ van Griekse woorden, in dit geval ‘aioonios’ (afgeleid van ‘aioon’ vertaald met ‘eeuwig’, ‘aioon’ kan ‘eeuw’ maar ook ‘eeuwigheid’ betekenen) waarvan zij beweren dat dit woord ‘aioon’ altijd een ‘tijdvak’ betekent. Ze beweren hierdoor dat ‘eeuwig’ of ‘eeuwen’ niet echt ‘eeuwig is zoals wij denken. Het lijkt hierdoor allemaal heel goed dichtgetimmerd te zijn, maar niets is minder waar. We lezen op de website:

‘In alle gangbare Bijbelvertalingen is het elementaire begrip ‘aeon’ verdwenen en gemaskeerd in verwarrende en bovendien innerlijk tegenstrijdige vertaalwoorden zoals ‘eeuwigheid’ en ‘eeuw’. Dat is veel meer dan een theologische vergissing, het is een aanslag op het Evangelie!’

Vervolgens wordt er beweerd dat deze woorden altijd een tijdperk aanduiden met een begin en een einde. Dit is ronduit onwaar en ook getuigt dit van een slechte kennis van het Grieks. Soms betekent ‘aioon’ inderdaad een ‘eeuw’ als een afgesloten tijdvak (‘de tegenwoordige boze eeuw’, Gal.1:4). Maar wat te denken van deze tekst?

De enige God onze Heiland, door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwen, en nu, en tot in alle eeuwigheid! Amen. Jud.1:25

Is Gods heerlijkheid, majesteit, kracht en macht beperkt tot alle komende ’tijdperken’? Nee, zij is uiteraard eeuwig, oneindig omdat God eeuwig is. Als ‘eeuwig’ namelijk niet ‘voor altijd’ betekent, zoals het woord wordt gebruikt in de beschrijving van de hel, dan is er ook geen ‘eeuwig’ leven en ook geen ‘eeuwige’ God. Vergelijk onderstaande teksten maar eens met elkaar.

Dan zal Hij ook zeggen tot hen die aan zijn linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid; Mat.25:46

Zoals Sodom en Gomorra en de steden daaromheen, die op dezelfde wijze als dezen hoereerden en ander vlees achterna gingen, daar liggen als een voorbeeld, doordat zij een straf van eeuwig vuur ondergaan. Jud.1:7

…maar die nu is geopenbaard en door profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot geloofsgehoorzaamheid aan alle volken is bekend gemaakt, de alleen wijze God, door Jezus Christus, Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen. Rom.16:26-27

Met ‘eeuwig’ wordt regelmatig in de Bijbel ‘voor altijd’ bedoeld, wat voor de normale, onbevooroordeelde lezer ook eenvoudig te begrijpen is. Bovendien spreekt de Bijbel ook over ‘tot in alle eeuwigheid’ zoals hierboven en ook in Op14:11 en 20:10 waar het respectievelijk gaat over de rook van de pijniging van de ongelovigen, die het beeld en het beest aanbeden hebben en over die van de duivel, het beest en de valse profeet. Als ‘eeuwig’ altijd zou betekenen ‘een aantal tijdperken’ dan is er ook een valse hoop, want dat zou deze tekst betekenen dat onze troost maar tijdelijk is:

En moge onze Heer Jezus Christus Zelf, en God onze Vader die ons heeft liefgehad en ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven, 2Thes.2:16.

Met vele andere ‘mooiklinkende redeneringen’ (zie Kol.2:4) probeert Andre Piet zijn stelling maar te blijven herhalen. Wel heel zwak is de volgende ‘uitleg’ over het Griekse woord ‘gehenna’ dat is vertaald met ‘hel’ en door de Heer Jezus regelmatig wordt gebruikt, zo ook in Mark.9:47-48. Eerst laat ik de tekst zien en vervolgens wat Piet erover schrijft.

En als uw oog u een aanleiding tot vallen is, werp het uit; het is beter voor u met een oog het koninkrijk van God in te gaan, dan met twee ogen in de hel geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.

‘Jezus’ toevoeging in Marcus 9:48 over Gehenna “waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust” wordt aantoonbaar verkeerd uitgelegd. Want met deze opmerking refereert Hij aan Jesaja 66:24 waar sprake is van een verbrandingsplaats bij Jeruzalem waar lijken liggen te ontbinden. Dat is inderdaad een macabere aanblik, maar wel iets totaal anders dan wat de christelijke traditie van de hel heeft gemaakt: een onderaards oord waar zielen worden gefolterd. In de grondtekst van Marcus 9:48 staat ook niet dat het vuur onuitblusbaar is, maar dat het niet wordt gedoofd. Een subtiel verschil. En dat “hun worm niet sterft” betekent niet dat deze mensen niet sterven, maar de maden die hen aanvreten niet sterven. Maden sterven sowieso niet, maar verpoppen zich tot vliegen.
Kortom, het gangbare begrip van ‘de hel’ staat in alles haaks op wat de Schrift leert’.

Ik weet niet of ik bij deze ‘uitleg’ nu moet lachen of moet huilen. Dat het woord ‘gehenna’ refereert aan de verbrandingsplaats bij Jeruzalem is juist, maar het is een vergelijking, een metafoor. De Heer maakt met dit beeld dat voor allen herkenbaar was, duidelijk hoe ernstig de realiteit van de hel is. ‘Onuitblusbaar’ is feitelijk hetzelfde als ‘ondoofbaar’ want beiden drukken een oneindige situatie uit. En ‘hun worm’ laten slaan op de maden is echt treurig. ‘Hun worm’ zal niet sterven waarmee de Heer aangeeft dat deze tweede dood oneindig is. De Heer Jezus legt dan tweemaal de nadruk op ‘niet’ om de luisteraars te waarschuwen voor de eeuwigdurende hel. Met deze ‘uitleg’ beroofd Piet de uitspraken van de Heer van de diepe ernst. Bovendien spreekt Jezus in Mat.10:28 over het geworpen worden in de hel van de ziel en het lichaam, wat duidelijk maakt dat het een geestelijke plaats van oordeel is.

Met grote stelligheid beweert Piet dat Gods oordelen slechts tijdelijke middelen zijn. Hij schrijft:

‘God zet de dingen recht, precies wat het woord ‘gericht’ ook betekent. Dat proces kan uiterst pijnlijk zijn, maar het heeft altijd het oogmerk van herstel. God straft niet om te straffen, maar om recht te zetten en om terecht te brengen.’

Nu is de betekenis van ‘gericht’ niet recht zetten, maar recht doen. Gods tijdelijke oordelen over de aarde hebben inderdaad het doel, dat mensen zich zullen bekeren (Jes.26:9), hetgeen ze blijkens Op.9:21 en 16:9,11 en 21 niet doen. Het woord van God is kraakhelder over Gods eindoordelen, de eeuwige oordelen. Deze zijn niet om ‘terecht te brengen’ maar om ‘terecht te stellen’. Bovendien lezen we heel duidelijk dat er juist geen herstel is voor hen die in de eeuwige straf wroeging hebben, zie Mat.7:22 en Luk.13:25-28. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Joh.3:36.

En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Op.19:20

En de dood en de hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de poel van vuur. En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur.Op.20:14-15

Maar voor de bangen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt; dit is de tweede dood. Op.21:8

Als Piet consequent is, moet hij erkennen dat zowel de dood als het dodenrijk ook ‘terecht gebracht’ en ‘hersteld’ worden. Maar nee, net zoals het beest, de valse profeet, de dood en het dodenrijk voor eeuwig en altijd in de poel van vuur zullen zijn, zo geldt dat evenzo voor de ongelovigen. Het zal ‘hun deel’ zijn.

Van de talrijke verdraaiingen van Gods woord wil ik er tenslotte nog één noemen en deze gaat over dit gedeelte uit Fil.2.

En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Fil.2:8-11

Andre Piet komt weer in grote stelligheid met Griekse woorden die nu net betekenen wat hij wil zeggen.

‘Elk schepsel, waar ze zich ook bevinden, in de hemel, op de aarde of onder de aarde, zal zich buigen voor Hem. En elke tong zal instemmend toejuichen. Geen lippendienst. Het woord ‘instemmen’ onderstreept dat ook. Paulus gebruikt een versterkt woord voor ‘belijden’ dat begint met ‘ex’, wat in het Grieks ‘van binnenuit’ betekent. En het is bovendien: “tot heerlijkheid van God”, wat opnieuw bevestigt dat het om een hartelijke instemming gaat’.

Het woord ‘instemmen’ lees ik niet in deze tekst. Bovendien moeten wij nu geloven dat er een ‘hartelijk’ instemmen van de demonen en kwade machten zal zijn die ‘onder’ de aarde zijn? Zal de duivel ‘hartelijk’ instemmen met het geven van deze eer aan Jezus? Nee. De tekst betekent dat ieder schepsel, gedwongen of niet, zijn knie zal buigen voor de Heer Jezus.

We lezen dan ook in Micha 7:17:

Zij zullen stof likken als de slang; als kruipende [dieren] van de aarde zullen zij sidderend uit hun burchten komen, naar de HEERE, onze God, zullen zij in angst [komen], en zij zullen voor U bevreesd zijn.

Hier niets over een ‘hartelijk instemmen’ of ‘van binnenuit belijden’. Het woord ‘belijden’ komt ook voor in Mat.3:6 waar we lezen dat Jeruzalem en heel Judea hun zonden beleden bij de doop van Johannes. Toch moet Johannes zeggen dat zij vruchten moeten voortbrengen ‘de bekering waardig’ (vs8), wat aangeeft dat dit ‘belijden’ niet altijd een ‘hartelijk instemmen’ betekent!

Hier houd ik het bij. Er is veel, heel veel meer te zeggen over de misleidende manier waarop dit soort uitleggers met de Bijbel omgaan. Houd u ver van deze leer. Het is en totale ontkenning van Gods heiligheid en het werk van de Heer Jezus op het kruis. Hij stierf opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hiermee hoop ik te hebben aangetoond dat de website ‘GoedBericht’ in feite ‘ValsBericht’ zou moeten heten. Andre Piet is een valse leraar waar christenen zich van moeten distantiëren. Hij misleidt velen met zijn verderfelijke website. Het is niets minder dan één van de vele pijlen op de boog van de tegenstander van God om mensen met een valse hoop het verderf in te sturen. Het komt immers toch uiteindelijk voor iedereen goed, een grove leugen.

Voor een uitgebreidere weerlegging klik hier.