De uitnodiging tot de bruiloft

En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen....

Waarom toch het lijden?

Als er één reden is dat mensen niet willen geloven dat God er is, is het wel het onmetelijke lijden dat er op deze aarde is. Vanmorgen nog sprak ik met een man die regelmatig naar de kerk gaat, maar verbitterd is door het lijden in zijn leven. Zijn moeder overleed op...

Wat velen niet onderscheiden

Een heleboel mensen die de Bijbel bestuderen zien helaas niet het onderscheid dat er is tussen de bediening van de twaalf apostelen en die van de apostel Paulus (en de zijnen). Daar hangt veel van af. Zodra men deze onderscheidingen gaat begrijpen valt er hopelijk een...

Paulus’ evangelie: een diepere dimensie

Ik wil aan het begin van dit artikel nadrukkelijk stellen dat ik niet de kant op ga die sommigen wel gaan en dat is dat ze laten doorschemeren dat de brieven van Paulus voor ons belangrijker zijn dan de evangeliën. Christus kennen is het doel van het christendom, en...

Gods geheimenissen bekend gemaakt

En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Mt13:10-11 In dit artikel wil ik een...

Tekenen en wonderen

In dit artikel maak ik gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 tenzij anders vermeld. God is een God van wonderen. De Bijbel staat vol met zijn machtige daden. Job 9:10 zegt: Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht....