Er zijn geluiden te horen in Nederland dat er wel degelijk grenzen zijn aan de macht van Jezus. Dit wordt geconcludeerd aan de hand van passages uit de evangeliën en dan met name uit het Markusevangelie. Jezus voorzegt daar zijn wederkomst binnen een bepaalde tijd, terwijl dat niet in vervulling is gegaan (zie bijv. Mat10:23 waar Jezus zegt dat Hij terugkomt voordat zijn uitgezonden discipelen in elke stad van Israël zijn geweest). Ook beweren sommigen dat, omdat Jezus zegt niet alles te weten, Hij dus niet God kan zijn. Ik wil met kracht stelling nemen tegen deze beweringen. Niet alleen getuigt dit van weinig inzicht in de persoon van Christus, er zit ook nog iets anders achter, namelijk puur ongeloof. Ons geloof berust immers op Jezus Christus, in HEM is ons leven verborgen (Kol3:3). Als er dan grenzen zijn aan zijn macht, waar bouw ik mijn geloof dan op? Ik wil stapsgewijs aantonen dat de bewering iedere Bijbelse grond mist. 

1. Het evangelie van Markus laat Jezus zien als een dienstknecht van God. In dit verband is het logisch dat er wordt gezegd dat Hij geen enkele kracht kon doen vanwege hun ongeloof (Mk6:5). Als mens die God diende was Hij afhankelijk van de Heilige Geest. Deze werkt of werkt niet, afhankelijk van het geloof van de mens! 

2. Jezus is God zelf. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht (Hebr1:3) en is volgens Kol1:16 degene in wie en door wie alle dingen zijn geschapen. In Joh8:58 zegt Jezus: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik. Door de uitdrukking ‘ Ik ben’ te gebruiken zegt hij dat Hij de Jahweh van het OT is, voor de Joden reden Hem te stenigen (vers59).

3. Jezus heeft Zich ‘ontledigt’ zegt Fil2:7 hoewel Hij in de gestalte van God was. Dit betekent dat Hij als mens zich niet bediende van zijn goddelijke macht (hoewel Hij die wel had!!!) omdat Hij de mensen gelijk wilde zijn (vers7). Hij stelde zich geheel afhankelijk op van de Vader en liet zich leiden door de Geest. DAAROM heeft God Hem uitermate verhoogd en Hem ALS MENS alle macht gegeven (die Hij als God al reeds bezat) zie vers 9 en 10 en lees ook Hebr1:4: …Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen. Er is dus verschil in het moment voor de verheerlijking van Jezus (waar Hij Zich ontledigde, HOEWEL Hij alle macht had, en het moment na de verheerlijking, toen Hij alle macht ONTVING van zijn Vader ALS MENS omdat Hij gehoorzaam was geweest tot de dood. 

4. Is het evangelie van Markus ‘dus’ scheutig met genezingen? Laat ik 1 vers citeren: En allen, die Hem aanraakten, werden gezond. Markus 6:56 Ook al zou het zo wezen dat Markus minder genezingen bevat, dan nog maakt dat niet uit, we hebben 4 evangeliën nodig om een compleet beeld te krijgen van Jezus. 

5. De uitoefening van de genezende macht van Jezus hing af van het geloof van de omgeving, niet van zijn kracht. In Markus 9 vraagt de vader van de maanzieke knaap: Maar als iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. vers 22. Jezus reageert hier verontwaardigd op met: Als gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. vers 23. Hiermee bedoelend; het ligt er niet aan of Ik kan, maar of jij gelooft. Alles is mogelijk voor degene die gelooft OMDAT IK ALLE MACHT DAARTOE HEB! Het geloof zet de deur open voor de macht die er al is! 

6. Dat Jezus de vraag stelt ‘Ziet gij iets?’ in Mar8:23 wil niet zeggen dat Hij het ook maar niet wist of ‘het wel gelukt was’, want Hij wist alles (zie Joh18:4!), maar om de man te laten zeggen wat hij zag. Dit deed Jezus wel vaker; een vraag stellen, niet omdat Hij de informatie nodig had, maar wel de belijdenis van de ander, welke niets anders is dan uitgesproken geloof waarop Hij kan handelen (zie ook Joh4:16, 5:6).

Concluderend: Zijn er grenzen aan Jezus’ macht? Nee! Zijn er grenzen aan het moment waarop hij die uitoefent? Ja, namelijk de grenzen van ongeloof! Als dergelijk ongeloof de kerk binnensluipt, zal Hij zijn macht niet kunnen aanwenden om mensen te bevrijden en te genezen. Niet omdat hij die macht niet heeft, maar omdat de ‘christenen’ hun geloof liever stellen in predikers dan in Hem die gezegd heeft; Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Mat28:18