Ik heb in dit artikel twee studies samengevoegd, zodat er hier en daar wat herhaling is. DJ

De vraag wie Jezus is, is de belangrijkste vraag van ons leven. Hoe wij reageren op Hem bepaalt namelijk onze eeuwige bestemming! Hij is de gave, het kado van God aan de wereld. Hij droeg de zonde van de wereld om de mensen zo tot God te brengen (1Pt3:18). Toch brengt de naam ‘Jezus’ altijd scheiding. Men vindt het niet erg om over God te praten, maar zodra je over Jezus wilt praten ben je ineens ‘fanatiek’. Wat is de reden hiervoor? Waarom hangt er zo’n spanning rond deze naam? Wat leert bijvoorbeeld Johannes 1 over Hem? 

1. Hij is de Messias

Johannes 1:42: Wij hebben gevonden de Messias, wat betekent: Christus.

Messias betekent gezalfde. Jezus is de gezalfde man van God die zijn volk Israël zal bevrijden van hun vijanden. Hij zal hun koning worden. Ben je bereid voor Hem te buigen?

2. Hij is de Mensenzoon

Johannes 1:52: En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des mensen.

Hij heeft geleefd als een volkomen gehoorzaam mens. Als de ultieme daad van gehoorzaamheid gaf Hij zichzelf over in de dood. Daarom heeft God Hem een plaats gegeven boven alle machten en alle mensen. Hij zal Heer en Koning zijn tot in alle eeuwigheden over allen.

En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Johannes 5:27

De term ‘Mensenzoon’ is ontleend aan Daniël hoofdstuk 7. Hij zal straks over jouw leven oordelen. Je zult voor Hem komen te staan omdat Hij jouw Schepper is (zie punt 4). 

3. Hij is het lam van God

Johannes 1:29 (en ook 36): De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

Door God is Hij bepaald om het offer te zijn waardoor wij vergeving van zonden kunnen ontvangen. Hij betaalde de schuld die wij tegen God hadden opgestapeld door onze ongehoorzaamheid en zonden. Geloof je dat Hij jouw zonden op Zich wilde nemen en dat alleen door zijn offer er vergeving is?

4. Hij is de eeuwige Zoon

Johannes 1:1-3: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

De tweede ‘Persoon’ binnen de Godheid is de Zoon. Dit is geen titel, maar een naam. Hij is de eeuwige Zoon van de eeuwige Vader en in die ‘hoedanigheid’ in een eeuwige relatie met elkaar. Hier wordt de Zoon ‘het Woord’ genoemd omdat Hij de uitdrukking is van wie God is (woord=logos; de kern van een zaak; het wezen van iets).

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Johannes 1:18  

Eer je Hem als jouw God?

5. Hij is het vleesgeworden Woord

Johannes 1:14: Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Hij is God de Zoon die mens werd om zo, als een mens, te laten zien in zijn leven, wie God de Vader is. Wil je naar Hem luisteren om te leren wie de Vader is?

Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Johannes 14:9 

Jezus was dus een persoon die veel indruk heeft gemaakt in de tijd dat Hij leefde. Ook vandaag heeft iedereen wel van Hem gehoord. Velen zeggen dat Hij een belangrijke profeet was, anderen weer dat Hij een goed mens was en weer anderen dat hij de Zoon van God  is. Wie was, of beter gezegd, is Hij nu precies? Hoe weten we nu of wat Hij zei, de waarheid is? Alles in het christendom draait om Jezus Christus. Het is daarom van het grootste belang om te weten wie Hij is. 

In de Bijbel komt deze vraag ook naar voren en wel in Matteüs 16. We lezen vanaf vers 13: 

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of één van de andere profeten.’ Toen vroeg Hij hun: ‘En wie ben Ik volgens jullie?’ ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel…’ 

Hier zien we een aantal belangrijke dingen. Het gaat er niet om wat anderen van Jezus denken, maar wat je zelf van Hem denkt. Hij is de Messias, Zoon van de levende God, kennelijk een juist antwoord. Als je dit eenmaal weet, heb je dat niet zelf uitgedokterd, maar is je dat geopenbaard door de Vader in de hemel. 

We gaan nog eens uitgebreider een drietal aspecten bekijken van Zijn persoon: 

Hij is de Messias 

Hij is Jezus 

Hij is de Zoon van God  

Hij is de Messias 

In het Oude Testament kondigt God keer op keer aan dat er een Koning gaat komen naar Zijn hart. Iemand die hier op aarde zal regeren en die het volk Israël zou verlossen. Een voorbeeld is Jesaja 11:1-4 

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De Geest van de Heer zal op Hem rusten: een Geest van wijsheid en inzicht, een Geest van kracht en verstandig beleid, een Geest van kennis en eerbied voor de Heer; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt Hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft Hij een eerlijk vonnis. 

Jezus kwam naar Israël met deze bedoeling. Ze begrepen alleen niet dat Hij eerst moest lijden en sterven om deze verlossing tot stand te brengen; de verlossing van hun zonden (alhoewel dat al wel in Jesaja 53 was voorspeld). 

Hij is Jezus 

‘Jezus’ is de aardse naam van God die mens werd. Hij werd 100% mens. Dit is een mysterie die wij niet kunnen doorgronden. Als mens heeft Hij God volmaakt behaagd. God vond ‘Zijn welbehagen’ in Hem (Marcus 1:11 Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde). Daarom heeft God deze mens de allerhoogste plaats gegeven. 

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft god Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat…Filipenzen 2:6-9 

Als mens kan Jezus met ons meevoelen. Hij weet wat wij meemaken (met uitzondering van de zonde natuurlijk). We lezen over dat menszijn in Hebreeën 4:15 

Want de hogepriester die wij hebben is er één die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil, dat hij niet vervallen is tot zonde. 

Hij is de Zoon van God 

Het woord ‘Zoon’ is in dit verband een titel, niet een aanduiding van zijn afkomst. God heeft Zich geopenbaard in drievoud: de Vader, de zoon en de Heilige Geest. Jezus is naast 100% mens, ook 100% God. Met name in het Johannes – evangelie wordt Hij zo gezien zoals we hierboven al zagen: 

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen. Johannes 1:18 

Als de Zoon is Hij tevens de Schepper en de onderhouder van alle dingen! In het volgende bijbelgedeelte komt dit naar voren. Tevens wordt daar gesproken over: 

Het werk van Jezus 

(de geliefde Zoon) die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. 

Beeld van God, de onzichtbare is Hij, Eerstgeborene van heel de schepping: In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, Het zichtbare en het onzichtbare, Vorsten en heersers, machten en krachten, Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, Eerstgeborene van de doden, Om in alles de eerste te zijn: In Hem heeft heel de volheid willen wonen En door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Kolossenzen 1:14-20 

Jezus heeft dus met zijn offer aan het kruis: 

A: Alle dingen weer verzoend met de volheid (dat is God) 

B: De vergeving van de zonden tot stand gebracht 

C:De verlossing tot stand gebracht 

D: De vijand openlijk te schande gemaakt en over hen getriomfeerd (2:15) 

Bovendien heeft Jezus met zijn werk aan het kruis (en met zijn leven op aarde) God verheerlijkt. Hij heeft de eer van God ‘teruggegeven’ die wij mensen Hem hadden ontnomen (Johannes 17:1-5).  Jezus heeft dus, door de laagste weg te kiezen, de mensen de hoogste plek gegeven en God ‘verheerlijkt’. Hiernaast zijn er nog meer dan 50 gevolgen te noemen van het werk aan het kruis! Die kunnen we helaas niet allemaal behandelen. Eén ding is duidelijk: zonder Jezus was de schepping en de hele kosmos reddeloos verloren geweest! Daarom is het waar wat de Bijbel zegt:  

Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Kolossenzen 2:3

Geen wonder dat er zoveel te doen is om Jezus. De vijand, de duivel, wil niet dat mensen tot Jezus komen om gered te worden. Daarom zorgt zijn naam altijd voor scheiding. Er is een geestelijke strijd aan de gang om de mensheid. Ik vraag u dringend uw knieën te buigen en oprecht te vragen: ‘Heer Jezus, neem mijn leven. Ik belijd dat ik u nodig heb. Ik wil mijn leven vanaf nu leven tot uw eer. Vergeef mijn zonden en geef me de Heilige Geest.’ De zonden u gedaan heeft moet u concreet noemen en aan Hem belijden.

Bidt u dit met een oprecht verlangen God te dienen, kunt u er zeker van zijn dat u Jezus gaat leren kennen en dat uw leven gaat veranderen! Het is mij ook overkomen. We mogen dan alle geestelijke zegen in ontvangst nemen die God geeft (Efeziërs 1:3) en gaan leren leven door het geloof.