Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist. Ef5:11 

‘Occultisme is een verzamelbegrip van verschillende praktijken en rituelen die zijn gebaseerd op esoterische kennis, gericht op de werking en beïnvloeding van transcendente (buitenzinnelijke, bovennatuurlijke) krachten.

Het woord occultisme komt van het Latijn occultus, dat verborgen betekent. Hoewel occulte kennis in oude tijden inderdaad verborgen (geheim) werd gehouden, heeft deze verborgenheid tegenwoordig vooral betrekking op de diepe geestelijke veronderstelde werkelijkheid die niet kan worden begrepen met het materialistisch ingestelde verstandelijke denken, dat ten grondslag ligt aan de moderne natuurwetenschappen.’ (www.wkipedia.org

Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen; Ik ben de Here, uw God. Lev19:31 (NBG) 

En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: ‘Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen’. En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: ‘ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan’. En hij ging uit op datzelfde ogenblijk. Hand16:16-18 (NBG)

En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. Hand19:19 (NBG)

In de Bijbel kunnen we duidelijk drie vormen van occultisme onderscheiden, namelijk:

Necromantie: Het raadplegen van de geesten der gestorvenen (spiritisme).

Waarzeggerij: helderziendheid in ruimte en tijd.

Toverij of magie: Het uitoefenen van magische invloed op personen en dingen, ten goede of ten kwade (witte of zwarte magie).

Necromantie

De geest van een dode is in het hebreeuws oov, de boze geest in de bezweerder. Oov is verwant aan oov dat ‘waterzak’ betekent en dan duidt op de holle kreten van spoken. Er wordt gesproken van baalat-oov (baal=bezitter, heer): bezitster van een dodengeest. Soms doelt oov op de bezweerder zelf die door de boze geest in bezit genomen is. In 1Sam28 zien we dit bij de vrouw die Saul bezoekt in Endor.

Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren – elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden?Jes8:19 

Waarzeggerij

De profeet des Heren spreekt door directe inspiratie van de Geest van God; de waarzegger daarentegen heeft allerlei vreemdsoortige hulpmiddelen nodig om tot een verlaagd bewustzijnsniveau of zelfs in trance te komen voordat de demonen hem/haar onder controle krijgen. Voor profeten geldt het woord uit 1 Korintiërs 14:32

En wie profeteert heeft macht over zijn geest..

Zij hebben zich, in tegenstelling tot waarzeggers, geheel in de hand. De waarzegger is uit op eigen voordeel of winstbejag, terwijl de profeet geheel aan God gewijd is. Tenslotte is het woord van de waarzegger datgene wat de toehoorder wil horen, terwijl het woord van de profeet Gods woord is, wat soms onaangenaam en pijnlijk is. 

De Bijbel kent 2 soorten waarzeggerij:

a:) Hallucinatorische mantiek = waarzeggerij door bewustzijnsveranderende middelen.

1.    Hydromantie, met behulp van een schaal of beker. Gen44:5, 15 waar het gebruikte werkwoord (nichesj) eigenlijk betekent ‘waarzeggen aan de hand van voortekenen’.

2.    Dromen, Deut13:1-5, Jer23:25-27; 27:9

3.    Bezetenheid, Hand16:16 ‘waarzeggen’ is manteuomai, verwant met mainomai, ‘razen, krankzinnig zijn, in extase zijn’.

4.    Terafim , huisgoden, waaraan allerlei bijgeloof verbonden was. Gen31:30, 34, Rich17:5 

b:) Augurele mantiek = waarzeggerij aan de hand van voortekenen

1.    Wolken of geruis, Rich9:37? Mogelijk een boom waarbij men aan de hand van het bladergeruis waarzeggingen deed.

2.    Stokken, Ez21:21 Stokken of pijlen werden in de lucht gegooid, en nadat ze gevallen waren, werden uit hun ligging voortekenen afgeleid. Mogelijk wijst Hos4:12 op deze gewoonte.

3.    Leverkijkerij, ‘de lever bezien’ in Ez21:21.

4.    Loten, Es3:7, soms met occult doel.

5.    Astrologie of astromantie = sterrenwichelarij, Deut17:2-5, Am5:25-27, zie de vele horoscopen vandaag in bladen, kranten en op tv.

6.    Handleeskunde, waarzeggerij met behulp van de lijnen in de palm van de hand.

7.    Kaartlegkunde, onder andere tarotkaarten, de toekomst voorspellen aan de hand van het leggen van kaarten. 

C:) Diagnostische mantiek= waarzeggerij (opsporen van met name ziekten in patiënten) via een pseudowetenschappelijke werkwijze. Werkt men volgens fysische principes of parapsychische principes?

 1. Wichelen en pendelen. Met behulp van wichelroede of een pendel (een slinger bestaande uit een metalen gewichtje opgehangen aan een draad) opsporen van ziekten of water, mineralen etc.
 2. projektie-diagnostiek= Bepaalde uitwendige delen van de mens zijn een projectie van de hele mens, zoals; de iris, de oorschelp, de pols, de hand, de nagel en de voetzool. 

Toverij en magie

En zij hielden zich aan hem, omdat hij reeds lange tijd hen door toverijen verbijsterd had. Hand8:11

Vaak worden er magische middelen gebruikt bij de toverkunsten:

Tot de magie in de Bijbel behoren:

 1. Drugs, Gal5:20, Op9:21 pharmakeia (gebruik van medicijnen, drugs)
 2. Toverkruiden, Ex22:18, Deut18:10
 3. Toverbanden, Ez13:17-23
 4. Amuletten, geluksvoorwerpen die tegen ziekte, ongeluk of toverij kunnen vrijwaren. Jes3:18-20, Rich8:21, 26

In de Bijbel vinden we nog de volgende vormen van bezweringsmagie:

 1. Reciteerformules, Mat6:7 waar de Heer wellicht doelt op het mechanisch herhalen van zinnen, zie bijv. de vandaag populaire ‘mantra’s’.
 2. Toverklagers, gehuilde toverformules, wellicht 2Tim3:13, 8
 3. Banspreuken, Deut18:11, Jes47:9, 12 hebben we een grondwoord chabar dat ‘binden’ betekent en vandaar ‘binden door er een banspreuk op te leggen’. In Num23:33 betekent nachasj ook ‘banspreuk, toverformule’.
 4. Slangenbezwering, Ps58:6a, Jer8:17, Pr10:11
 5. Neuzelaars, onverstaanbaar door de neus mompelen, waarschijnlijk in Ex7-9 de tegenstanders van Mozes, Jannes en Jambres.

De moderne Magie

A🙂 Bezweringsmagie=  Magie is het invloed uitoefenen op andere personen en dingen door middel van buitennatuurlijke krachten. Bij bezweringsmagie maakt men hierbij gebruik van formules of uitspraken.

B:):Rituele magie= rituele samenkomsten van heksen en magiërs.

 1. Magische orden zoals de Vrijmetselaars. Vermenging van Hindoeïsme, gnostiek en kabbala.
 2. Hekserij een direct overblijfsel van de heidense godsdiensten die wijdverbreid was onder de Kelten en Germanen voor de komst van het christendom. Hier valt ook Wicca onder, een moderne variant op de hekserij waarbij de nadruk sterk ligt op de natuurkrachten (lees: natuurgoden=veldgeesten, demonen).
 3. Satanisme Directe aanbidding van Satan. Er zijn Satanskerken en er is een Satansbijbel!
 4. Bloedpakten Mensen die een bloedverbond met de duivel sluiten om zo van zijn macht te profiteren.
 5. Geestdrijverij Buiten jezelf raken, in trance komen

C:) Medische magie=occulte geneeswijzen

 1. Binnen religieuze sekten als: Spiritisme, Soefi, Rozenkruizers, Christian Science en Antroposofie
 2. Tau-geneeswijzen, met de bekende ji//jang leer.
 3. Reiki,geneeswijze door handoplegging met behulp van ‘levensenergie’.
 4. Brahman geneeswijzen, waaronder Yoga. Yoga betekent letterlijk ‘verenigd met de godheid’.
 5. Paranormale geneeskunst zoals magnetisme. 

Het uiteindelijke doel van al deze bovenstaande vormen van occultisme is het dienen van de afgoden, meer nog: de daarachter staande demonische machten. Zie 1Kor10:20, 21

De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen 1Joh3:8b                                                           

Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Romeinen 12:9