Daarnaar kunt u bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten: (dit geheimenis), dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie…Ef3:4-6

Vroeger openbaarde God zich aan Israël en niet daarbuiten. Men behoorde tot het volk van God door fysieke geboorte en uiterlijke besnijdenis. Nu is het geheim: heidenen en joden zijn samen medeleden van de nieuwe mens enkel en alleen door geloof. Ze zijn een geestelijk volk. Ze vormen de ‘collectieve’ Christus hier op aarde. Vroeger hadden alleen priesters, profeten en koningen deel aan de Geest van God, terwijl vandaag ieder lid van het lichaam van Christus dat heeft! Elke mens is in Adam niet alleen een zondaar voor God, maar ook een oude mens. Door geloof wordt zo’n mens niet alleen zelf een nieuwe mens, maar vormt ook samen met alle andere christenen, een collectieve nieuwe mens door middel van die ene Geest. De Efezebrief spreekt over:

Ef1: De gemeente als lichaam van Christus

Ef2: De gemeente als de nieuwe mens

Ef3: Het mysterie van Christus

Ef4. De manier waarop het lichaam opgebouwd wordt

Ef5. De verantwoordelijkheid van de gemeente

Ef6. De strijd van de gemeente

God wil niet in de eerste plaats dat wij ‘goede, ijverige’ individuele christenen zijn. Hij is op zoek neer een collectief vat, dat satan zal verslaan als de collectieve nieuwe mens. De samenstelling van deze nieuwe mens is Christus zelf!

Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vel ook één lichaam vormen, zo ook (de) Christus. 1 Kor12:12

De gemeente als het lichaam van Christus heeft te maken met leven. Het kruis brengt iemand in een toestand van zwakte en onbekwaamheid, waarin men alle hoop ten aanzien van de oude schepping volkomen opgeeft. Romeinen 6 maakt glashelder duidelijk dat er voor de oude mens maar 1 plaats is; het graf en de dood. Alles van de oude schepping, de oude mens is veroordeeld en beëindigd door het kruis. Alles van de oude schepping moet gekruisigd worden en aan het kruis blijven. Alleen dat wat uit Christus voortkomt, is nodig en nuttig voor de gemeente. Het lichaam van Christus is de voortzetting van het leven van Christus op aarde. Nu heeft Hij nog steeds een lichaam nodig om Zich tot uitdrukking te brengen. Dit is de gemeente. De functie van het lichaam is om de volledige uitdrukking te zijn van Christus. Wij kunnen onze persoonlijkheid niet uitdrukken door slecht een lid van ons lichaam, maar door ons hele lichaam. Daarom ook, is iedere gelovige nodig om Christus volledig gestalte te geven. Het Adamitische leven is individualistisch en onafhankelijk. In Christus is het collectief en afhankelijk. We moeten niet alleen bevrijd worden van zondige en natuurlijke impulsen, maar ook van het individualistische. Alles wat individualistisch is, kan Gods doel nooit bereiken.

Indien iemand werkelijk het Lichaam ziet, is hij vrij van het individualisme. Hij wil dan niet langer voor zichzelf leven, maar voor het lichaam. Als we ons realiseren dat we slechts een lid zijn, dan verdwijnt onze trots. Wanneer een lid iets doet, dan doet het hele lichaam dat. Wanneer de benen lopen, dan loopt het hele lichaam. Ef4 zegt, dat het lichaam moet groeien tot een volwassen man, niet dat de individuen tot volwassen mannen moeten opgroeien. Hierin moeten we, naar 1Kor12, niet aan de ene kant begeren wat een ander lid heeft, en aan de andere kant niet de ander verachten. Een openbaring van Christus resulteert in de verlossing van de zonde, terwijl de openbaring van het Lichaam ons verlost van het individualisme. We kunnen het bereik van het Lichaam alleen maar ingaan door openbaring, niet door inspanning.

Het hele lichaam is afhankelijk van de ogen. Zo ook is het hele lichaam afhankelijk van de nieren etc. Niemand kan buiten het lichaam overleven. Als ik wil zien, terwijl ik een oor ben, dan dien ik naar die broeder of zuster te gaan, die het oog zijn. Zo is de verzorging van het lichaam geregeld.

Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild. Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam? 1Kor12:18, 19

Wie niet in het lichaam leeft, ontvangt de verzorging van het lichaam. Wie niet in het lichaam leeft, zal ook de verzorging niet ontvangen van het lichaam. Geen enkel lid mag zich losmaken van de andere leden om zo een eigen leven te gaan leiden. De voorbede van andere leden is geweldig krachtig. Sommige problemen moet men gewoon bij het lichaam brengen.

Zo is het ook met de geestelijke strijd. Paulus gebiedt de collectieve gemeente om de wapenrusting aan te doen, niet de individuele gelovige. Als we alleen staan, zijn we zwak, zijn we in het lichaam, dan zijn we sterk. In het Lichaam heeft iedereen zijn specialiteit en bij elkaar vormen deze de hele wapenrusting van God. De één heeft door geloof het schild, de ander de kennis van het Woord en zo het zwaard etc. Zo moeten we voortdurend onze medegelovigen om hulp vragen in de geestelijke strijd.

Vandaag is de gemeente van Christus verdeeld over talloze secten, groepen, kringen en gemeenschappen. Verschil in leringen heeft gezorgd voor scheiding. Het is mijn stellige overtuiging dat deze situatie de geestelijke ballingschap van de gemeente is. Pas als we weer één willen worden gaat God zijn Geest sturen om een herleving te geven. Tot die tijd zal het een kleine kracht zijn die we zullen kennen.