Er was eens een prediker die duizenden mensen trok. Sterker nog: het hele land liep uit om hem te horen spreken. Deze man was een man Gods. Hij bracht een radicale boodschap van bekering. Duizenden werden door hem gedoopt. Als je erbij had gestaan had je oprecht gedacht dat dit een zuivere opwekking zou zijn. En toch…Na een tijdje bleek van al die duizenden niemand echt de Here Jezus meer te volgen. Dezelfde prediker bleef achter en had een boodschap voor slechts twee mensen. Alles wat hij zei waren vijf woorden. Toen deze twee mensen deze vijf woorden hoorde, veranderden hun levens totaal. Zij werden twee van de meest toegewijde volgelingen van de Here Jezus die er ooit geweest zijn. Weet je nu over welke prediker ik het heb? Johannes de Doper. Er staat in Mat3:5-6 over zijn prediking:

Toen liepen Jeruzalem en heel Judéa en de hele omstreek van de Jordaan uit naar hem toe en zij werden door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.

Een indrukwekkend schouwspel moet dit geweest zijn. En toch waren het deze gedoopte mensen waar de Bijbel dit over zegt:

Zij zeiden allen: Laat hij gekruisigd worden. Mat27:23

En al het volk antwoordde en zei: Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen. Mat27:25

Duizenden en duizenden bekeerden zich op de prediking van Johannes de Doper, maar er was geen effect in hun leven. Vandaag zien we velen die zich laten dopen, velen die belijden een christen te zijn. Hoeveel van hen volgen werkelijk de Here Jezus? Hoeveel van hen gaan er verloren? Dan zien we dat Johannes de Doper slechts vijf woorden spreekt in Joh1:36: Zie, het Lam van God. De luisteraars zijn twee discipelen, waaronder Andréas, de broer van Petrus (zie vs35, 41). Zij nemen deze vijf woorden op in hun hart en de Vader openbaart aan hen wie dit Lam van God is. Ze hoorden hem spreken en volgden Jezus (vs37). Deze zegt: Wat zoekt u? (vs38). Christus kende vele volgelingen, maar de ware test van het hart is: wat zoek je? De twee discipelen antwoordden: Rabbi, waar verblijft u? (vs39). Door de vijf woorden van Johannes de Doper gebeurde dat wat er in de hele voorgaande prediking van hem niet was gebeurd: de harten van twee luisteraars waren in beslag genomen door maar één verlangen: waar Hij is, willen wij ook zijn. Wat Jezus voor het hart betekent, is de ware test voor iedereen die zich uiterlijk aan Hem verbindt middels een doop of een belijdenis. Duizenden zijn ‘christelijk’ maar interesseren zich niet voor de plaats waar Hij verblijft. Het is het huis van de Vader, daar waar Christus alles is en waar totale heiligheid en liefde is.

Hij zei tot hen: Komt en u zult het zien (vs40a). Door de genade van God zijn er vandaag gelovigen die willen komen om te zien. Om Hem te zien. Dit is het enige dat nodig is: zicht op het Lam Gods, de Zoon van God. Zij kwamen dan en zagen waar Hij verbleef, en zij verbleven die dag bij Hem (vs40b). Wat een wonder. Twee mensen die verblijf hebben bij de Zoon van God. Zoals wij vandaag weten mogen dat onze gemeenschap is met de Vader en de Zoon (1Joh1:3). Zijn verblijf is ‘in de hemelse gewesten’ (Ef2:6) waar hemelse principes gelden. Andréas, vanuit zijn omgang met Christus, leidt hierna zijn broer Simon tot Jezus (vs43). Hij organiseerde geen evangelisatie-bijeenkomst, maar preekt tegen de eerste persoon die hij vindt. Dat wij als gelovigen, meer ‘verblijf’ zoeken bij Hem, opdat wij zoals Andréas worden en mensen tot Jezus mogen leiden i.p.v. tot een kerk, een leerstelling, een idee van mensen. Verblijf bij Hem is tegengesteld aan het verblijf in deze wereld. Het is de plek waar alles draait om Hem. De grote apostel Petrus met zijn vele arbeid en vrucht, is door zijn predikende broer tot Jezus geleid die op zijn beurt maar vijf woorden hoorden van Johannes de Doper.

De Here Jezus zegt van deze Johannes de Doper: Ik zeg u: onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter <profeet> dan Johannes, maar de geringste in het koninkrijk van God is groter dan hij. Luk7:28

Johannes de Doper wordt een ‘profeet’ van de Allerhoogste genoemd in Luk1:76 en de Here Jezus noemt hem zelfs ‘meer dan een profeet’ in Mat11:9. Wat profeteerde hij dan? Onder andere deze vijf woorden: ‘Zie, het Lam van God’. Dit vatte wel samen wat hij te zeggen had. Is het niet heel verwonderlijk dat Paulus later schrijft:

maar in de gemeente wil ik (liever) vijf woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan tienduizend woorden in een taal. 1Kor14:19

Er wordt vandaag heel wat ingevuld over het ‘profeteren’ waar Paulus het over heeft in dit hoofdstuk. Zou het niet betekenen dat we het over Hem gaan hebben? Zoals Johannes de Doper vijf woorden sprak die een geweldig effect bleken te hebben omdat hij het over het Lam Gods had. De vijf woorden die Paulus bedoelt zouden wel eens te maken kunnen hebben met de vijf woorden van Johannes de Doper. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie (Op19:10). Willen wij opwekking? Verwacht het dan niet groots, maar, zoals in het eerste hoofdstuk van Johannes, echt, diepgaand en blijvend. Laten wij onze tienduizend woorden om indruk te maken eens achterwege laten en vijf, door de Heilige Geest ingegeven woorden over Hem gaan spreken. Laten we eens stoppen met onze wereldse manieren van evangelisatie en preken. Zou de ongelovige die maar ‘vijf woorden’ hoort niet, net zoals Simon Petrus destijds, ‘God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk onder ons is’ (zie 1Kor14:25)? 

naar: ‘A Sermon Of Five Words’ C. Stanley