De rechtvaardige zal uit geloof leven. Galaten 3:11

Als je denkt dat je verslagen bent,

Dan ben je het ook.

Als je denkt dat je het niet durft,

Dan durf je het ook niet.

Als je wilt winnen maar denkt dat het niet zal lukken,

Dan is het vrijwel zeker dat je niet zult winnen.

Als je denkt dat je zult verliezen,

Dan heb je al verloren.

Want in deze wereld ontdekken we

Dat succes begint bij onze wil.

Het hangt allemaal af van onze instelling.

De strijd die in het leven wordt gevoerd,

Wordt niet altijd gewonnen door de sterkste of de snelste.

Vroeg of laat wordt de strijd gewonnen

Door degene die denkt dat hij die kan winnen.

Alle christenen hebben te maken met twijfel. Is twijfel slecht? Zeker niet altijd, het hoort bij onze geloofsreis. Toch zijn er bepaalde vormen van twijfel die ons geloofsleven kunnen beschadigen. Over deze twijfels gaat het in dit artikel.

De centrale vraag die bij elke vorm van twijfel naar boven komt is:

Geloof je in wat God zegt?(in zijn Woord, de Bijbel), of geloof je:

*Wat je gevoel je influistert

*Wat je verstand soms zegt

*Wat anderen zeggen

Er zijn ook een hoop twijfelaars in de Bijbel te vinden:

Johannes de Doper; Matteüs 11:2; Petrus ; Matteüs 14:30; Thomas ; Johannes 20:25

De discipelen; Matteüs 28:17

Ieder twijfelaar die hier boven wordt vermeld twijfelde aan de persoon van Christus. Het zit in onze menselijke natuur om alleen rekening te houden met de mogelijkheden die we uit ervaring kennen. Op water lopen kan nu eenmaal niet, uit de dood opstaan ook niet. Toch twijfelden zelfs de discipelen die de grootste wonderen al hadden gezien! Het is voor ons helemaal lastig omdat we geloven in Iemand die we niet kunnen zien.

Twijfel is het ontbreken van de bereidheid om te geloven of niet te geloven. Twijfel betekent dat iemand niet overtuigd is.

Ik ga drie soorten twijfel behandelen:

A: Twijfel in jezelf

B: Twijfel door de duivel gezaaid

C: Twijfel als een levensstijl

Twijfel in jezelf

Deze twijfel wordt veroorzaakt omdat datgene wat je ervaart niet overeenkomt met wat de Bijbel leert. Zo leert de Bijbel bijvoorbeeld dat God liefde is (1Johannes 4:8) en het goede zoekt. Toch zie je om je heen veel ellende. Hierdoor is je ervaring anders dan wat de Bijbel zegt…Of anders dan wat je denkt dat de Bijbel zegt!

Veel jonge gelovigen twijfelen omdat ze hun zekerheid zoeken in hun gevoelsleven. Het werkt pas als het goed voelt! Maar God wil dat we uit geloof leven, dat we ons richten op zijn Woord en niet op onze ervaringen.

Twijfel door de duivel gezaaid

Genesis 3:1-7. Satan zaait twijfel in het hart. Hij doet dat door Gods woorden in twijfel te trekken en vervolgens met de leugen te komen. Iedere stem in je gedachten die iets anders lijkt te zeggen dan wat God zegt is van satan afkomstig, hij is de vader van de leugen (Johannes 8:44). Lees 2Kor11:13 wat er gebeurt als de duivel ingang krijgt in je denken. De opdracht van de Bijbel is om ‘alle gedachten gevangen te nemen onder de gehoorzaamheid aan Christus (2Kor10:3-5).’

Twijfel als levensstijl

Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Jacobus 1:6-8

Dit gaat over een mens die letterlijk ‘dubbelbezield’ is. Hij wil van beide walletjes mee-eten. Een beetje van God en een beetje van de wereld. Deze houding zorgt ervoor dat de Heer niet naar je gebeden luistert.

Geloof tegenover twijfel

Geloof is afhankelijk van hetgeen waarin we geloven

*Iedereen gelooft: in de verkeerslichten, de stopcontacten, de zwaartekracht etc.

Hoeveel geloof we hebben, hangt af van onze kennis van het object van ons geloof.

*Als we twijfelen aan God, is dat omdat we een verkeerd beeld van God hebben. Hij doet niet zoals wij ons dat hadden voorgesteld. Willen we een groter geloof hebben, dan moeten we zorgen dat onze kennis van God wordt vergroot. Zie Hebreeën 11. Deze mensen kenden hun God en hadden daarom een onwankelbaar geloof.

Geloof is uit het horen, en het horen door het Woord van God. Romeinen 10:17

Geloof is actief

*Uit je geloof volgen altijd daden!

Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Jacobus 2:14,17 en 22

Dus: Weten wie je bent in Christus, vertrouwen op zijn goedheid, verankerd zijn in zijn Woord en je niet laten leiden door iets wat tegen dat Woord ingaat en je hebt iedere ongezonde twijfel overwonnen.