Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Hand5:32 

De Heilige Geest. Een thema dat zo ontzettend belangrijk is, omdat wij zonder de kracht van de Heilige Geest helemaal niets kunnen bereiken in Gods koninkrijk en met deze kracht alles. Iedere gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen, is gezalfd met de Geest, gedoopt in de Geest en is verzegeld met de Geest. Allemaal metaforen om aan te duiden dat de Geest in iemands leven is gekomen. (De doop in de Geest heeft te maken met het ingelijfd worden in het lichaam van Christus, de gemeente.) Dit is allemaal positionele waarheid: het geldt voor God. Maar er moet ook worden geleefd uit de kracht van de Heilige Geest. Dat is onze conditie. In dit artikel wil ik nagaan wat de Bijbel leert over de noodzaak van deze kracht die in ons binnenste ons allereerst heilig wil maken. Deze kracht werkt precies omgekeerd als dat de wereld over kracht denkt!

Vooropgesteld is het zeer belangrijk dat we nooit in onze gemeenten de nadruk moeten leggen op de Heilige Geest. Hij zal immers niet uit zichzelf spreken (Jh16:13). Hij is gegeven om in ons te bewerken dat wat Jezus heeft gedaan. Dit lezen wij zeer duidelijk in 1Kor2:12:

En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die uit God is, opdat wij weten, de dingen die ons door God geschonken zijn.

Deze ‘dingen’ zijn allemaal in Christus te vinden! De nadruk moet daarom liggen op Jezus, de Geest is de onzichtbare ‘motor’ daarvoor gegeven. Helaas wordt door diverse leraren toch weer de nadruk toch gelegd op de Heilige Geest, alsof Hij centraal moet staan in de prediking. 

Het ontvangen van de Geest

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft, zo zegt de Schrift. Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Vers 38/39 

1. De eerste conclusie uit het bovenstaande vers is dat je Heilige Geest ontvangt als je in Hem gelooft. Ergens anders staat het zo: 

…in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is…Efeziërs 1:13 (toen u gelovig werd, verzegeld met de Heilige Geest NBG)

Op het moment dat je bewust kiest voor Jezus, ontvang je de Heilige Geest als een zegel, d.w.z. dat God er zijn eigendomsstempel op zet: van Mij. (Zie ook 2 Kor1:21) 

2. De tweede conclusie uit Johannes 7 is: De Heilige Geest is een Persoon! (Hij was er nog niet). Het is erg belangrijk dat we niet in de eerste plaats een kracht in ons krijgen, maar een Persoon. Jezus zegt een aantal dingen over de Heilige Geest die ik onder elkaar zet, allemaal uit het Johannes evangelie: 

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 14:17 

Ik kom bij jullie terug. 14:18 

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen tot de volle waarheid. 16:13 

Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het jullie verkondigen. 16:14 NGB 

De Heilige Geest is de Geest van Jezus (Handelingen 16:7). Anders gezegd: De Heilige Geest deelt ons het leven van Jezus mee. Hij komt als het ware in ons wonen om ons te leren en te leiden. Net zoals Jezus een Persoon is, is de HG ook een Persoon. Wat heel moeilijk voor ons te begrijpen is, is dat de Heilige Geest niet alleen de Geest van God is, zoals de geest van de mens (1 Kor2:11), maar dat de Heilige Geest ook een afzonderlijk persoon in de godheid is; God zelf, anders dan de Vader en de Zoon, maar niet gescheiden van de Vader en de Zoon! 

3. De derde conclusie is dat de Geest er pas was nadat Jezus was teruggekeerd naar zijn Vader. In de tijd voor Jezus werkte de Geest wel op aarde, maar Hij woonde nooit in mensen. Daarom bad David: 

Neem uw heilige Geest niet van mij weg. Psalm 51:13. 

Door de verzoening van Jezus kon de Geest echter wonen in mensen. Hij woont in onze lichamen als in een tempel, daarom zegt Paulus: 

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? 1 Kor 6:19 

In het Oude Testament werkte de Heilige Geest wel aan en in mensen, maar Hij woonde niet in hen. De Bijbel zegt dat als we geloven in Jezus, dat de Heilige Geest in ons woont tot in eeuwigheid! (Jh14:16) 

4. De vierde conclusie n.a.v. Joh7 is dat er stromen van levend water uit ons binnenste gaan vloeien als de Heilige Geest de ruimte krijgt! We moeten dan wel dorst hebben! En deze dorst ontstaat pas als de Vader ons duidelijk heeft gemaakt dat er in onszelf helemaal geen goed woont. Onze oude mens, oude natuur, het vlees of het zelf-leven, het ‘ik’ is verdorven. Het kruis van Christus heeft een einde gemaakt, in positie, voor God, aan deze macht van de zonde. Als we dit geloven, ‘zoals de Schrift zegt’, en wij ontwikklelen een haat tegenover deze oude mens, die in ons nog steeds leeft, dan leren wij om niets meer van deze bron te verwachten. We hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd (Gal5:24). Eerst dus moeten we leren wat sterven is, ons eigen leven verliezen, het haten (Jh12:25). Dan is de weg vrij voor de Heilige Geest om in ons te werken (meer hierover in mijn artikel ‘de betekenis van het kruis’). Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Heilige Geest het karakter en het werk van Jezus in ons leven wil voortbrengen. Dit eerste, het karakter van Jezus, noemt de Bijbel de vrucht van de Geest. Deze kenmerken heeft die vrucht: 

liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5:22 

Als de Heilige Geest je laat leiden, ben je niet meer een kind, maar een volwassen zoon/dochter van God: 

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn zonen van God. Romeinen 8:14 (NBV heeft ‘kinderen’, maar dat is niet de juiste vertaling) 

Uiteindelijk zijn er met betrekking tot de Heilige Geest 3 soorten mensen: 

1. De ongeestelijke mens = de mens zonder de Heilige Geest

2. De vleselijke mens = de mens met de Geest, maar levend voor zichzelf

3. De geestelijke mens = de mens met de Geest die zich ook door die Geest laat leiden 

De vervulling met de Geest

Het is op zich merkwaardig dat er maar 1 keer een opdracht in de brieven staat op vervuld te worden met de Geest: 

Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen. Ef5:18. Dit komt na Ef2 waarin Paulus duidelijk eerst leert dat we levend zijn gemaakt met Christus.

Vervolgens drukt Paulus in allerlei werkwoorden uit hoe dat dan je leven beïnvloedt:

Zingende: Psalmen, geestelijke liederen met elkaar

Dankende God, die uw Vader is, altijd en voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus

Aanvaardend: elkaars gezag uit eerbied voor Christus (elkaar onderdanig)

Erkennend: het gezag door vrouwen van uw man

Liefhebbend: de vrouw door de man

Gehoorzamend: de ouders door de kinderen

Gehoorzamend: de meesters door de slaven 

De Geest is ons in de eerste plaats gegeven om ons te veranderen naar het beeld van Jezus. 

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. 2Kor3:18 

Wat zijn de gevolgen van deze vervulling met de volheid van de Geest?

Wil je weten in hoeverre je de volheid van de Geest hebt ontvangen? Dan zijn de volgende kenmerken in zekere mate aanwezig in uw leven. 

Er is kracht. Niet maar een moedeloos leven leiden als christen en worstelen met zondige neigingen, maar een leven in de kracht van de opgestane Heer. Zie 1 Korintiërs 2:4 en 1 Tessalonicenzen 1:5 waarin de kracht werd gezien in het leven van de apostelen en de eerste gemeenten. Deze kracht komt, nogmaals, na het leren sterven en zal altijd in zwakheid zijn! Heel graag zal ik dus veeleer roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus op mij woont. 2Kor12:9

Dienst van God. De gelovige ervaart deze kracht heel in het bijzonder in het uitoefenen van zijn dienst voor God. Iedere gelovige heeft een bediening en voor die bediening heeft men de kracht van God nodig. Zowel bij Jezus als bij de discipelen zien we dat ze hun bediening pas begonnen nadat ze waren vervuld met de Geest en bekleed waren met kracht uit de hoge. Zie de beschrijving van Paulus in Romeinen 15:19. Deze kracht in de bediening is weer in zwakheid, Paulus kwa bij de Korinthiërs in ‘zwakheid en in vrezen en beven’ (1Ko2:3).

Gehoorzaamheid en toewijding. Romeinen 8:14 zegt dat de vervulling met de Geest leidt tot gehoorzaamheid. Het is niet andersom! 

Bewogenheid.  De ‘rivieren van levend water’ die uit het binnenste vloeien van een ieder die vol is van de Geest (Johannes 7:38) hebben ten diepste te maken met bewogenheid voor mensen. Het ‘binnenste’ is hier letterlijk: ‘de buik, de ingewanden’ waar de zetel van de emoties liggen volgens Bijbels taalgebruik.

Aanbidding. De Geestvervulde mens gaat uitbundig God grootmaken en aanbidden. In Efeziërs 5:18-20 staat letterlijk: Wordt vervuld met de Geest, sprekend tot elkaar in Psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingenden jubelend in uw hart tot de Heer, dankend te allen tijde voor alles de God en Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. In Handelingen 16:24-26 zien we een fraai staaltje van aanbidding in de kracht van de Geest die zelf fysieke gevolgen had.

Geestelijke strijd. Daarnaast houdt een geestelijk mens stand (Efeziërs 6:10-18).

Profetie. In Handelingen 19:6 lezen we van de discipelen in Efeze die door de Geest vervuld begonnen te profeteren. Het grootmaken van God, het uiten van woorden van God is wat de gelovige gaat doen die door de Geest wordt vervuld. Deze woorden moeten we overigens wel toetsen. Het zijn geen onfeilbare woorden.

Getuigenis. Het gevolg van het ontvangen van de Geest is dat gelovigen gaan getuigen van hun Heer, zie Handelingen 1:8. Petrus was een bange lafaard, maar in de kracht van de Geest was hij volkomen veranderd en gaf zijn getuigenis aan de vijanden van Christus in Handelingen 2. Het getuigenis door de Geest heeft altijd effect: of mensen worden verbroken voor God of ze worden vijandig. Het getuigen in het boek Handelingen bestaat voornamelijk uit het spreken over God vanuit de Geest en vanuit het Woord.

Wonderwerken. Er werden goddelijke krachten onder de Galaten gekend door de Geest (Galaten 3:5). Stefanus, Filippus, Paulus, dezen deden grote krachten en wonderen door de volheid van de Heilige Geest. Deze krachten en wonderen dienden als tekenen (zie artikel op deze site over genezingen). Niet iedere gelovige is geroepen deze dingen te doen trouwens. Lees mijn artikel over ’tekenen en wonderen’.

Prediking. Een Geestvervuld mens preekt niet in uitzonderlijke welsprekendheid of menselijke wijsheid, maar in de kracht van de Geest (1 Korintiërs 2:1-5) . Hoe meer zwakheid, hoe meer kracht, hoe meer resultaat bij de toehoorders, hetzij positief (getroffen in het hart, Handelingen 10:44), hetzij negatief (vijandschap, Handelingen 7:57v.). Zo spreker, zo gemeente! Een Geestvervulde spreker leidt tot een Geestvervulde gemeente. 

Waarom is er zo weinig van de volheid van de Geest te merken in ons leven?

Omdat men niet gelooft in wat het kruis doet. God heeft alles al volbracht. Hoe meer we dat geloven, hoe meer we vervuld worden van de Geest

De stappen naar een Geestvervuld leven.

Veel predikers vandaag hebben het over de ‘stappen’ naar het leven, vervuld van de Geest. Ik zeg u: er wordt van de kant van de mens niet meer gevraagd dan geloof in wat God al heeft gedaan! U bent voleindigd in Hem (Ko2:10). Als de graankorrel in de aarde valt en sterft, brengt zij vrucht voort (Jh12:24). Er is niet eerst toewijding nodig, want de oude mens kan zich niet toewijden (Rm8:7). Eerst vol van de Geest, dan volgt toewijding. Als u eerst Romeinen 6 u toe-eigent (dood voor de zonde), dan Romeinen 7 (dood voor de wet), komt u, door geloof, bij Romeinen 8: leven en vrede. Dus: Door de hulp van de Heilige Geest geloven in wat God heeft gedaan. U bent gered door het kruis, u wordt ook vervuld van de Geest door het kruis. God heeft geen andere manier! Deze manier is hard zwoegen in het Woord, door lijden en volharding heen tot groei komen. Als u dan tot deze groei komt, staat u vast op het fundament van Gods genade!