De Here Jezus heeft gezegd: ‘Pas op voor de valse profeten, die tot u komen in schapevachten, maar van binnen zijn zij roofzuchtige wolven’ (Mattheüs 7:15). (De Bijbelteksten in dit artikel zijn uit de Telosvertaling.) Een typische vervulling van deze woorden is de beweging van de Jehova’s Getuigen. Deur aan deur verkondigen zij ‘het goede nieuws’. Maar laat u niet misleiden! Hoe vriendelijk men ook overkomt (‘in schapenvachten’), er wordt een regelrechte dwaalleer verkondigd. Niet iedere vertegenwoordiger van deze groepering is een ‘roofzuchtige wolf’, de meesten zijn namelijk zelf misleid. Ik wil aan de hand van een recente brochure, getiteld ‘God heeft goed nieuws voor ons!’, laten zie hoe men u probeert te misleiden. Voordat we daaraan beginnen, eerste een belangrijke opmerking: De Bijbel die de Jehova’s Getuigen gebruiken is niet dezelfde als die u en ik hanteren! Zij hebben de ‘Nieuwe Wereld vertaling’ die zo is vertaald, dat al hun leringen er in verkondigd worden. Het heeft dus geen zin om in discussie te gaan aan de hand van de Bijbel. Het is op zichzelf dwaas te denken dat pas vanaf het midden van de 19e eeuw, na bijna 2000 (!) jaar christendom, God pas de ‘ware’ vertaling gaf aan de Jehova’s Getuigen. 

De allereerste zin van de brochure luidt: ‘God wil dat mensen van het leven op aarde genieten’. De Bijbel zegt: …’God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid komen’ (1 Timotheüs 2:4). Dat is toch iets heel anders!

Op blz. 4 van de brochure staat: ‘Jezus zei: ‘Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd’ (Mattheüs 6:9). God heeft heel wat titels, maar hij heeft maar één naam. Die wordt in elke taal anders uitgesproken. In het Nederlands wordt vaak Jehovah gezegd. Maar sommigen zeggen Jahweh’.

De naam van God staat echter in de zin die men zelf citeert: ‘Onze Vader, uw naam worde geheiligd’. De naam van God is ‘Vader’. ‘Jehovah’ is de verbondsnaam van God met Israël. Dit zijn nog niet hele erge dwalingen, maar nu komt het: Onder de vraag: ‘Hoe kunnen wij een band met God krijgen?’ wordt gezegd: ‘Jehovah nodigt ons uit een band met hem te krijgen door in gebed met hem te praten.’ De Bijbel zegt echter: ‘Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen, dat zij zich allen overal moeten bekeren’ (Handelingen 17:30). Er wordt in de hele brochure niet één keer over bekering gesproken. Zodra een beweging niet uit God is, wordt er meestal niet over bekering gesproken.

De ergste dwaling van de Jehova’s Getuigen betreft de Persoon van Jezus Christus. De Bijbel geeft ons een toetssteen in 1 Johannes 4:1-3:

‘Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent u de Geest van God: iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen belijdt, is uit God, en iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt, is niet uit God; en dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en hij is nu al in de wereld’.

Dit betekent dat als iemand niet leert dat Jezus Christus God in het vlees gekomen is (zie daarvoor Johannes 1:14), niet uit God is. De brochure van de Jehova’s Getuigen zegt: ‘In tegenstelling tot alle andere mensen leefde Jezus als een engel in de hemel voordat hij op aarde geboren werd (…). Hij is de enige die rechtstreeks door Jehovah is geschapen en wordt daarom terecht zijn ‘eniggeboren’ Zoon genoemd.’ U ziet, hoe men ontkent dat Jezus Christus God Zelf is, mens geworden als wij. Dit is volgens 1 Johannes 4 de geest van de antichrist. Iedere dwaling ontneemt eer van Jezus Christus en hier is dit wel heel duidelijk! Op de volgende blz. van de brochure staat: ‘Nadat Jezus gestorven was, bracht God hem weer tot leven als een geest’. Van een geschapen engel tot een geest dus. De Bijbel leert: ‘Er is één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus (1 Timotheüs 2:5)’. Veel meer hierover in mijn artikel ‘Wie is Jezus’, onder ‘Bijbelse thema’s’ op deze site.

Er is een merkwaardige tegenstelling in de leer van de Jehova’s Getuigen. Enerzijds leren ze dat Jezus een losprijs heeft betaald voor de mensen (ze leren dat Christus aan een paal is gestorven en niet aan een kruis!), maar anderzijds leren ze dat alleen ‘gehoorzame’ mensen op de nieuwe aarde mogen wonen. Bovendien staat op blz.10: ‘Hij zal ervoor zorgen dat de mensen weer zullen leven zoals hij het bedoeld had’. Er wordt dus in feite geleerd dat God alles weer maakt zoals in het begin. De hele geschiedenis van de mens is dus niet anders dan een herstelplan. Het ging fout met Adam en Eva en God heeft duizenden jaren nodig om dit weer te herstellen in de oorspronkelijke bedoeling. Hoe veel rijker is de werkelijkheid! God is bezig een bruid voor zijn Zoon te verzamelen. Zij zal niet, net als Adam en Eva in een paradijs op aarde wonen, maar in het huis van de Vader Zelf met zijn vele woningen (Johannes 14:1-3). Het gaat God de Vader altijd om de eer van zijn Zoon Jezus Christus! Zie verder de vele artikelen op deze site, o.a. ‘Het Vaderhart van God’.

Het is stuitend om te zien dat men leert dat zelfs zij die ‘slecht dingen hebben gedaan’ na hun opstanding alsnog een kans krijgen om Jezus te gehoorzamen. De Bijbel leert ‘Het is de mens gegeven eenmaal te sterven en daarna het oordeel’ (Hebreeën 9:27). Heel erg triest is ook dat men geen enkele toekomst voor Israël leert want de Jehova’s Getuigen zijn in hun plaats gekomen. Wat een hoogmoed! Ik heb ook in de hele brochure (31 blz. ) niet één verwijzing naar de Heilige Geest ontdekt.

Dan is er nog de belachelijke bewering dat in 1914 het koninkrijk is begonnen: ‘Gods koninkrijk is in 1914 gaan regeren’ (blz.15). De duivel is toen op de aarde geworpen en heeft toen ‘over de hele aarde ellende’ veroorzaakt. Alsof het in al die eeuwen daarvoor zo vredig was! Weliswaar bracht de 20e eeuw de meeste oorlogen, een jaartal noemen is op zichzelf al een bewijs dat hier een dwaling wordt verkondigd. Toen de discipelen aan de Heer vroegen wanneer dat koninkrijk zou komen antwoordde Hij: ‘Het komt u niet toe tijden en gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld’ (Handelingen 1:6). Zou de Heer het dan wel aan de Jehova’s Getuigen openbaren?

Tenslotte is de leer van de Jehova’s Getuigen gebaseerd op de wet. Men moet eerst werken, goed je best doen, voordat er zekerheid is van behoudenis. Er staat in de brochure op blz. 11: ‘Jezus stuurde zijn volgelingen eropuit om te zoeken naar zachtaardige mensen en ze te leren wat ze moeten doen om Gods goedkeuring te krijgen’. De Bijbel stelt het anders. Niet op zoek gaan naar zachtaardige mensen, maar dat er: ‘…in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken’ (Lukas 24:47). We weten dat we niets kunnen doen om Gods goedkeuring te krijgen. ‘Allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God (Romeinen 3:23)’. En ‘allen die op grond van werken van wet zijn, zijn onder de vloek (Galaten 3:10)’. In dit laatste citaat staat geen lidwoord voor ‘wet’ zodat de betekenis is: ieder die op grond van het principe wet, prestaties voor God wil verschijnen.’ Dit is wat de Jehova’s Getuigen leren. Ze staan dus onder de vloek! Men wil u ook onder deze vloek brengen! Men leert aan de oude mens om ‘goed te doen’ in plaats van aan deze oude mens het evangelie te brengen van bekering, vergeving en eeuwig leven.

Deze leer is uiterst gevaarlijk. Houd u er verre van, ga niet in discussie en weiger een gesprek, tenzij u een roeping ervaart deze mensen te bereiken. Hoe vriendelijk ze ook lijken, het is een boodschap van slavernij die wordt gebracht en wij willen toch niet weer onder een juk komen (zie Galaten 5:1)?