Er is geen belangrijker vraag dan de vraag waar wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Wij leven hier op aarde, als we geluk hebben, 70 of 80 jaar, maar daarna zullen we de eeuwigheid betreden. Veel mensen geloven dat het na dit leven ‘over’ is. Al de ervaringen die je hebt opgedaan, je karakter dat is gevormd, de kennis die je hebt verworven, de mensen die je hebt liefgehad, dat is allemaal in één klap afgelopen met de dood, zeggen ze. Nou, dit is dus niet waar. Wij mensen zijn niet bedoeld om even hier te leven en vervolgens op te gaan in het ‘niets.’ God bestaat en Hij heeft in zijn Woord, de Bijbel, laten opschrijven hoe voor 100% zeker wij mogen weten dat we voor altijd behouden zijn. Helaas geldt voor veel gelovigen dat ze dat weer een arrogante stelling vinden. Je mag het wel ‘hopen’, maar zeker weten kunnen wij mensen niet of we naar de hemel gaan. Fout! De Bijbel zegt juist:

Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1Jh5:13

Ja, je kunt weten dat je voor eeuwig bij God zal zijn straks. Eerst moet ik wat zeggen over de staat van de mensheid. Ik kan het niet mooier maken dan het is: de mensheid is een zondig en verdorven soort. Door God de rug toe te keren hebben ze verderf over deze mooie aarde gebracht. Maar God blijft trouw, ook al zijn de mensen ontrouw (Rm3:3). Gods trouw wordt daardoor dus niet tenietgedaan!

Romeinen 3:10-18 maakt voor eens en voor altijd overduidelijk dat alle mensen schuldig staan voor God. Er is op deze aarde geen rechtvaardige, er is geen verstandige. Zijn ze dan niet op zoek naar God? Nee, ook dat niet. Er is zelfs niemand een beetje op de goede weg. Allen hebben ze zich afgewend (vs12). Is er dan niets nuttigs dat door de mens wordt voortgebracht? Nee, ze zijn nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één!

Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen…(vs19)

Deze veroordelingen over de mens komen uit de wet (Het Oude Testament), zegt Paulus, en zijn dus gericht aan hen die onder die wet staan; de Joden. De hele wereld, heiden én Jood staat schuldig voor God. Niemand kan door de wet, door zijn best te doen deze te volbrengen, rechtvaardig worden voor God. De wet laat juist de zonde in de mens zien, noemt ze bij name. Zie bijv. Ps 143:2

Voor U is geen sterveling onschuldig.

Is er dan helemaal geen hoop? Zijn we dan reddeloos verloren? NEE! De rechter spreekt het vonnis uit en die luidt: rechtvaardig! Hoe is dit mogelijk? U heeft in de eerste plaats verzoening nodig met God omdat u, door uw daden en gedachten, een vijand bent geworden van God. Toch spreekt God uit dat hij/zij een rechtvaardige is zodra die persoon zich beroept op het verzoenende werk van Jezus op het kruis.

Maar Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. (Romeinen 3:21,22).

Openlijk spreekt God hén rechtvaardig op grond van genade, die deel hebben aan de verlossing die in Christus Jezus is.

Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft…(vs25).

Hierbij spelen de volgende aspecten;

1. Door geloof krijgen we er deel aan.

2. De oorsprong is de genade van God (vs24)

3. Het motief is de liefde van God (8:39)

4. Het middel is de verlossing in Christus Jezus.

5. De kracht is door het bloed.

6. Het bewijs is de opstanding en verheerlijking van Christus (gesteld als genadetroon vs 25)

Als God diegenen rechtvaardig verklaart die hun geloof in Christus stellen, is Hij daarmee Zelf rechtvaardig! Het is een rechtvaardige daad van Gods kant, en dus wordt gerechtigheid van God geopenbaard in het evangelie (vs26, zie Rm1:17).

Het woord ‘zoenmiddel’ uit vers 25 (grieks: hilasterion)betekent letterlijk genadetroon of verzoendeksel. Op dat deksel van de ark des verbonds was bloed gesprengd en daar keken de gouden cherubs tegenaan, in plaats van de wet in de ark, die mensen aanklaagde. Wij hadden de dood verdiend, maar een ander is gestorven. Deze rechtvaardige grondslag verklaard ook waarom God vele zonden in het verleden ongestraft liet, Hij keek vooruit naar dit ‘verzoendeksel’.

Er valt niets meer in onszelf te roemen. Wij hebben niets gedaan voor onze redding, God heeft alles gedaan. Paulus vat dan samen:

Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven. (vs28).

Dit aanbod geldt voor alle mensen, jood en heiden. Veel gelovigen denken dat je door goed je best te doen wel in de hemel komt. Dat is de grootste leugen die er is! Wij kunnen niet in de hemel komen door een keurig leven te leiden, want zelfs de kleinste zonde verdient al de straf van Gods verlatenheid. God is heilig, Hij kan niet omgaan met onheilige mensen (Habakuk 1:13).

Wij stellen de wet niet buiten werking hoor, zegt Paulus tenslotte (Rm3:31), we verkondigen niet echt iets nieuws. Het Oude Testament sprak er al van, hij laat dat in Romeinen 4 laten zien!

Ben jij al gerechtvaardigd door het offer van de Here Jezus of ben je nog je best aan het doen voor God? Houd er mee op! Alleen in Christus ben je helemaal vrij van schuld en in Gods ogen rechtvaardig, dat is, je hebt nooit iets fout gedaan! Helemaal rein! Dit is de basis van ons zeker weten!

Wij hebben deel aan dit zeker weten door het geloof!

Geloven is vertrouwen

*Geloven is niet: met je verstand iets aannemen.

*Geloven is: je toevertrouwen aan iemand! Als God zegt dat wij eeuwig leven hebben door het geloof in Jezus, vertrouw ik mijzelf toe aan wat Hij zegt.

Geloven is een relatie aangaan

God wil Zichzelf laten kennen door ons. Deze relatie vindt plaats in onze geest, wat iets heel anders is dan ons gevoel. Om het eens helder te zeggen: Deze relatie met God is gebasseerd op drie ‘poten’.

1e ‘poot’: Het Woord van God

De volgende uitspraken komen van God. (Als u niet gelooft dat de Bijbel het letterlijke Woord van God is, lees mijn studie ‘Kan ik de Bijbel vertrouwen’ op deze site.) Zij vormen de eerste poot voor ons om stevig op te staan.

*Als iemand christen wordt, wordt hij van binnen helemaal nieuw. Hij is als het ware opnieuw door God geschapen. Een nieuw leven is begonnen. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. (2Kor5:17)

*Allen die Hem aangenomen hebben, allen die in zijn naam geloven, heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden. (Joh1:12)

*Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. (Op3:20)

*Ik ben met jullie, alle dagen. (Mat28:20)

*Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft. (1Kor2:9)

2e ‘poot’: Met Jezus die voor jou heeft gedaan:

God houdt van ons en gaf zijn Zoon

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh3:16)

Hij heeft onze zonden op zich genomen. Daardoor is de muur tussen ons en God weg en ziet Hij ons aan als rein en zuiver in Christus.

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. (1Pet2:24)

*Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? (Johannes 11:25, 26)

We kunnen zeker zijn van Gods vergeving

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. (Rom8:1)

3e ‘poot’: Met de Heilige Geest die in jou kan werken

De Heilige Geest is de ‘decoder’ van God. Hij bevestigt in ons hart de waarheden van God. Hij maakt ze begrijpelijk voor ons. Hij opent ons verstand.

Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen. (Joh7:39)

Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. (1Kor2:11,12)

Het doel van de Heilige Geest is jou te veranderen!!!! Hij gaat de volgende dingen in je leven doen:

*nieuwe liefde voor God

*verlangen om de Bijbel te lezen

*verlangen om andere christenen te ontmoeten

*verlangen naar Jezus

De Heilige Geest geeft ons de overtuiging dat wij kinderen van God zijn!

…u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba Vader’. (Rom8:15)

Wat heb je nodig om die relatie aan te gaan?

*Je verstand. De Bijbel is geen onzinboek. Het is nuchter en gezond.

Wat ik zeg is waar en getuigt van gezond verstand Paulus (Hand26:25)

*Je wil, kies je:

– Voor een godsdienst waarbij je de hemel zelf moet verdienen, of voor een God die jou vergeeft op basis van wat Jezus gedaan heeft?

– Voor occulte machten of voor het Licht van de wereld zoals Jezus genoemd wordt?

– Ervoor alleen te geloven in de materiële wereld, wat je kunt zien of voor wat je niet kunt vasthouden, een God die om je geeft en je leven zinvol maakt?

– Voor een religie of voor een relatie?

– The proof of the pudding is in the eating.

Bid God om Zich aan u bekend te maken en u zult weten dat u eeuwig leven hebt door wat Jezus heeft gedaan.

God wil namelijk dat je zekerheid hebt!!!

Wat weerhoudt jou ervan God te vertrouwen?