Vanaf het begin van Gods omgang met mensen is gehoorzaamheid de voorwaarde om in de relatie met Hem te blijven en het koninkrijk gestalte te geven op aarde. 

En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Gn2:16,17 

Alleen door gehoorzaamheid kan het schepsel de Schepper de heerlijkheid  toebrengen die Hem toekomt of de heerlijkheid ontvangen waarin zijn Schepper hem wil laten delen. Alleen door gehoorzaamheid is de discipel waardevol voor zijn Meester of het kind geliefd door de Vader. God woont met zijn Geest te midden van een gehoorzaam volk en Hij laat ze delen in zijn zegeningen. Dit principe zien we door de hele Bijbel heen: 

Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt. Dt11:26-28 

Maar dit gebod heb Ik hun gegeven: Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn, en wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga. Jr7:23 

Gehoorzaamheid is de voorwaarde voor de zegen. In het OT was deze zegen fysieke voorspoed, in het NT is dit de gemeenschap met de Vader en de Zoon. Gehoorzaamheid maakt het mogelijk voor God om alles van zijn heilige Geest te geven, alles van zijn liefde, alles van Christus in en door ons. Nu is er een groot geheim wat betreft deze gehoorzaamheid die wij goed moeten onthouden: gehoorzaamheid is alleen mogelijk voor een liefhebbend hart. Het geheim van ware gehoorzaamheid is de zuivere en innige relatie met God. Is er geen oprechte, brandende liefde in ons hart voor God, dan is gehoorzaamheid slechts een uiterlijke zaak, een volgen van regels, een wettisch systeem. Al onze pogingen om in alles gehoorzaam te zijn aan God, zullen mislukken als wij niet in Gods heilige tegenwoordigheid blijven. Daarom faalde Israël, omdat ze bang waren voor rechtstreekse omgang met God. Ze kenden de tegenwoordigheid van God niet. Deze tegenwoordigheid van God is zijn heilige liefde. Deze liefde kennen is de kracht om gehoorzaam te zijn. 

En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. 1Jh4:16 

Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar…1Jh5:3 

Nu komen we tot een tweede belangrijk punt: Wij kunnen deze gehoorzaamheid niet bewerken door allerlei uiterlijke regels, gevoelens, argumenten en motieven. Ons eigen vlees is vijandschap tegen God. Pas als we de noodzaak voelen om het te verwachten van een ander leven, dan pas gaan we ons ernaar uitstrekken. Het geheim van ware gehoorzaamheid is de terugkeer tot innige en ononderbroken omgang met God. 

En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden. Hb5:8-9 

Christus heeft deze gehoorzaamheid moeten leren. Het was een gehoorzaamheid tot de dood. Elke gehoorzaamheid aan God is een gehoorzaamheid tot de dood! Hij leerde dit door te lijden. Zijn hele leven moest worden gevuld met een geest van gehoorzaamheid. Dit was een enorme strijd voor Hem. 

Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen. (Joh4:34) 

Jezus was in zijn werk ‘verzadigd’, omdat Hij Gods wil deed. Hij was volkomen gehoorzaam. Het doen van Gods wil is leven, en het leven verzadigt. Ons voedsel is niet steeds weer een Bijbelstudie of een samenkomst. Ons voedsel is Christus. We worden gevoed als wij de Heer vragen in ons te doen wat Hij verlangt en als wij echte omgang met Hem hebben.

Christus is ook het licht des levens. Wij kunnen leerstellingen begrijpen en kennis vergaren, maar Christus Zelf is het licht dat ons zicht geeft! Als wij werkelijk het licht zien, zullen we, net als Saulus in Handelingen 9, ter aarde vallen. We kunnen proberen nederig te zijn (‘gewilde nederigheid’ uit Kol2:18), maar als we Christus als het licht des levens zien, vallen we op ons aangezicht. Wanneer leerstellingen en woorden dingen worden, brengen ze dood. Alleen het licht brengt leven, alleen leven brengt verandering. Het is moeilijk om nederig te zijn. Het is zwaar om je te verootmoedigen, maar als het licht schijnt en wij ontmoeten de Heer, dan worden deze dingen spontaan in ons bewerkt vanuit het leven. Een mens die de Heer aanschouwt, Hem echt ontmoet, wordt voorgoed verzwakt en gebroken. 

Jezus vraagt niet minder aan zijn discipelen dan een gehoorzaamheid tot het uiterste. Net zoals Hij deze gehoorzaamheid kon opbrengen doordat Hij een intense liefdesrelatie met zijn Vader had, zo kunnen ook wij deze gehoorzaamheid alleen opbrengen vanuit onze intense relatie met Jezus, door de kracht van de heilige Geest! Het Woord van God zonder de levende stem van Jezus baat ons niets. Veel christenen ontvangen liever onderwijs van anderen dan vanuit de omgang met Jezus Zelf. Ze lezen boekjes, luisteren preken en het verandert hen niet. Hun geloof is gebaseerd op wijsheid van mensen, op wijsheid van denksystemen en niet op de kracht van God. De oppervlakkigheid en zwakheid van onze religie en ons religieus werk is het gevolg van te weinig echt contact met God. 

Wat moeten we doen om deze gehoorzaamheid te ontvangen? Hoe kunnen wij gehoorzaam worden tot de dood?

1.     Vraag de heilige Geest uw hart te onderzoeken en je te laten zien waar ongehoorzaamheid zit.

2.     Belijd iedere ongehoorzaamheid.

3.     Geloof dat gehoorzaamheid mogelijk is. Een leven vol van de Geest verheugt zich in Gods geboden. Wij twijfelen of dit mogelijk is omdat het niet onze ervaring is.

4.     Geef alles over aan Christus. 

Het grote probleem in het leven van veel christenen is dat er geen echt verlangen is naar absolute gehoorzaamheid. Er is een tweeslachtig leven; dit is krachteloos. Dit komt enerzijds denk ik, door verkeerde prediking die alle nadruk legt op de liefde van God voor ons. In de praktijk blijkt dat deze liefdesprediking maar weinig wederliefde opwekt. We reageren als baby’s die tevreden zijn met troost en steun in moeilijke tijden, maar zijn niet toe aan een leven van volkomen gehoorzaamheid. Echte wederliefde tot God uit zich namelijk in volkomen gehoorzaamheid. Wanneer wij werkelijk Gods liefde zouden kennen, zouden we hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dan zouden we zeggen: “Ik sterf nog liever dan dat ik één van Gods geboden zou moeten overtreden”. Ten tweede verwachten we veel te weinig van God. Hij heeft ons gegeven de Geest, de kracht die in ons werkt. 

De Geest is gekomen om Christus in ons te brengen en ons te vormen zoals Hem. De heilige Geest bewerkt deze tegenwoordigheid van Jezus. De vraag is of jij naar niets anders verlangt. 

1.     Waar is mijn liefde voor Jezus gebleven?

2.     Verlang ik naar de relatie met God?

3.     In welk gebied van mijn leven ben ik niet gehoorzaam? Hoeveel zelfvertrouwen, eigenzinnigheid en hoogmoed is er nog bij mij te vinden?

4.     Welke dingen heb ik meer lief dan Jezus?

5.     In welke gebieden van mijn leven ben ik gehoorzaam, maar niet vanuit een innerlijke overtuiging en vanuit de relatie met Jezus?

6.     Geloof ik wel dat ik een volkomen gehoorzame discipel van Jezus zal worden?