Er zijn veel thema’s in jouw leven die de volle aandacht verdienen. Als het gaat om de schoonheid van God is dit thema misschien wel het allerbelangrijkste! Dat God Zich heeft bekend gemaakt als Vader is HET mooiste wat je als christen kunt leren ervaren. Er is niets wat wij zo nodig hebben dan het kennen van God als onze Vader. Er is niets dat zo genezend werkt als het kennen van de Vader.

In het Oude Testament wordt God ook ‘Vader’ genoemd (Deuteronomium 32:6; Jesaja 63:16; 64:8; Maleachi 1:6; 2:10). Dit is echter niet te vergelijken met wat ‘Vader’ in het Nieuwe Testament betekent. ‘Vader’ in het Oude Testament zegt niet iets over wie God is in Zichzelf; maar meer iets over wat Hij is, in welke positie Hij Zichzelf opstelt. In Ex4:22 zegt God tegen Mozes:

En dan moet jij tegen de farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon.”

God werd Vader op het moment dat Israël ontstond als natie. De term ‘Vader’ betekent hier ‘Schepper, Verlosser, Verzorger’ van zijn volk. Zie Deuteronomium 32:6

Is Hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, Hij riep u tot leven.

In deze ‘rol’ als Vader van zijn volk werden al verschillende ‘karaktertrekken’ van God zichtbaar; zijn zorg en liefde. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in Hosea 11, waarin we de vaderlijke trekken van God zien.

Terwijl Ik het toch was die Efraïm leerde lopen en hen op de arm nam. Maar zij beseften niet dat Ik hen verzorgde (…) Ach Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou Ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou Ik je prijsgeven als Adma, je laten ondergaan als Seboïm? Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word Ik bewogen. Vs3+8

Dezelfde bewogenheid voor zijn volk laat God ook zien in Ezechiël 16, maar dan in een vergelijking van man die rouwt om zijn vrouw die vreemdgaat met meerdere mannen. Het vaderschap van God is wat we noemen een ‘metafoor.’ Dit is een voorbeeld uit het leven dat wordt vergeleken met God. In Ezechiël 16 is dat een jaloerse echtgenoot. Een vader is iemand die een kind verwekt heeft en het opvoedt tot een relatie van liefde. Dit beeld wordt voor God gebruikt in het Oude Testament als het gaat om de relatie tussen God en zijn volk.

Dus: In het Oude Testament betekent het vaderschap van God dat Hij de Schepper en Onderhouder is van zijn volk.

In het Nieuwe Testament leren wij iets geheel nieuws: God de Schepper (en Onderhouder van zijn volk) is dezelfde als de eeuwige Vader (én de eeuwige Zoon, én de eeuwige Geest). God is een drie-enig God, bestaande uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De namen ‘Vader’ en ‘Zoon’ en ‘Heilige Geest’ zijn wel de uitdrukking van wie God in zichzelf was en is: Vader, Zoon en Geest.

Jezus wordt ‘Zoon van God’ genoemd omdat hij de eeuwige Zoon van de eeuwige Vader is. Voordat er een wereld was, was Hij al de Zoon die ‘aan het hart van de Vader rust’ (Johannes 1:18; zie ook 17:24). ‘Zoon’ is dus een naam die Hij heeft als eeuwig, goddelijk persoon. God de Vader is dan ook een eeuwig, goddelijk persoon die van eeuwigheid af in relatie staat met de Zoon. Zo kon Jezus zeggen dat Hij ‘bij de Vader vandaan was gegaan.’ (Johannes16:28 ‘Van de Vader uitgegaan’ NBG)

Jezus, de Zoon, werd aan ons geopenbaard. Hij was altijd al de Zoon, en kwam om ons te leren Wie de Vader is. ‘De Vader en ik zijn één,’ zegt Hij in Johannes 10:30; en in Johannes14:7,9:

Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien (…) Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.

Jezus heeft de persoon van de Vader bekendgemaakt aan mensen. Het eeuwige leven is volgens Johannes (17:3) dat gelovigen God kennen zoals Jezus Christus Hem al van eeuwigheid af kende: als Vader; en dat gelovigen Jezus Christus leren kennen zoals de Vader Hem al van eeuwigheid kende: als Zoon. ‘Eeuwig leven’ betekent dus ‘een relatie hebben’ met God. Nu komt het spectaculaire: De Vader houdt net zoveel van jou als Hij van de Zoon (Jezus) houdt. Dat komt omdat jij door te geloven in Jezus’ werk aan het kruis een kind van God bent geworden. Stel je dat eens voor: Jij wordt net zo geliefd als dat de Vader de Zoon liefheeft en de Zoon de Vader! Hierbij moet wel worden gezegd dat de voorwaarde om in relatie met de Vader te komen bekering is van zonden en om in deze relatie te blijven belijdenis van zonden nodig is (1Jh1:9).

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Johannes 15:9

Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen. Johannes17:26

Gelovigen die de geboden van Christus willen houden zijn in relatie gebracht met de Vader. Daarom zij Jezus:

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Jh14:6

Deze tekst gaat over gelovigen die bij de Vader willen komen en niet over ongelovigen die bij God moeten komen; een heel groot verschil. Als jij gelooft in Jezus, is God jouw Vader en kunt jij een relatie met Hem hebben zoals Jezus een relatie met Hem had.

Dus: de mens Jezus Christus, God die mens werd, is tegelijkertijd de Zoon die altijd aan het hart van de Vader rust. Zo heeft de ene goddelijke persoon de ander bekend gemaakt zoals Hij die Ander van eeuwigheid kende.

Als een mens tot geloof komt, wordt hij/zij een kind van God (Jh1:12,13). God wordt zijn/haar Vader. Hoewel Jezus’ zoonschap uniek is (Hij was Zoon en werd mens, terwijl Hij toch de Zoon bleef) is het zoonschap ook voor mensen bestemd. Het ‘kindschap’ houdt in dat God je Vader is geworden door geestelijke geboorte; het ‘zoonschap’ houdt in dat je ook daadwerkelijk als een vrije zoon (of dochter) leeft. Een ‘zoon’ van God in het Nieuwe Testament is een mens die vrij is van onderwerping en ondergeschiktheid (zoals een slaaf). Wij zijn bestemd tot dit zoonschap:

In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus Efeze1:5 (NBG)

Een kind wordt je door geboorte, het zoonschap is een positie waarin God jou heeft gezet! In tegenstelling tot kleine kinderen, zijn volwassen zonen vrij in hun omgang met de Vader. De Vader heeft hen lief, zoals Hij de Zoon liefheeft en geeft hen verantwoordelijkheden. Aangezien de NBV steeds ‘kinderen’ heeft i.p.v. ‘zonen’ citeer ik uit de NBG:

En, dat gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Galaten 4:6,7

We mogen God ‘Abba’ noemen (zie ook Romeinen 8:15), dat betekent Papa. God is niet een strenge God die oplet of jij wat verkeerd doet. Hij is jouw ‘Papa’ en Hij houdt van je! De Vader kennen betekent; Ik ben geliefd; ik ben geaccepteerd; ik mag in vrijheid leven; ik mag ieder moment bij Hem komen omdat Jezus mijn leven is geworden. Mijn leven wordt gekenmerkt door deze atmosfeer van liefde tot mij.

Ken jij de Vader? Weet je wat het betekent om een zoon of dochter te zijn? Heb jij deel aan het ‘zoonschap’ in de Bijbelse betekenis? Voel je je vrij in je relatie tot God? Zie je jezelf als iemand die geliefd is? Heb jij goede gedachten over hoe God jou ziet? Allemaal vragen die te maken hebben met het kennen van de Vader. Zorg dat je Hem leert kennen! Hiervoor kun je het volgende gebed bidden:

‘Vader, ik erken dat ik een zondig mens ben. Ik belijd aan u wat ik gedaan heb (u noemt zonden bij name). Ik dank u voor het plaatsvervangende werk van Jezus Christus voor mij. Ik wil u gehoorzamen door de kracht van de Heilige Geest. Dank u voor uw Woord dat mij garandeert dat ik Uw kind ben geworden. Amen.’