Er is een hoop verwarring in christelijk Nederland (zie mijn artikel ‘waarom is er zoveel verwarring?’). Hoewel de Bijbel soms erg moeilijk te begrijpen is, met name Paulus, is één van de grootste oorzaken van de verwarring dat men niet begrijpt wat nu eigenlijk het kenmerk is van onze huidige tijd. Anders gezegd, welk geestelijk kenmerk heeft de huidige bedeling? Dit is het tijdperk vanaf de hemelvaart van Christus tot aan zijn komst voor de gemeente (zie het artikel over de opname van de gemeente). Er zijn een hoop leraren die de Bijbel zo uitleggen dat dit punt over het hoofd wordt gezien. We leven namelijk niet in het tijdperk van het koninkrijk, maar in het tijdperk van de gemeente. Het grote kenmerk van dit tijdperk is: geloven zonder te zien (2Ko5:7). Christus moet gaan wonen in de inwendige mens (Ef3:14v.). Daarnaast is er nog een zeer belangrijk kenmerk en dat is: de verborgenheid van Christus. Dit is de boodschap van onze tijd. Hierover spreekt Paulus in Ko4:3-4

…dat God ons een deur voor het woord opent, om over de verborgenheid van Christus te spreken, ter wille waarvan ik ook gevangen ben, opdat ik die zo openbaar als ik behoor te spreken.

Vandaag horen we vooral over de Christus van voor zijn hemelvaart. Dit is niet in overeenstemming met het evangelie wat Paulus verkondigde. Natuurlijk is Christus ons Voorbeeld zoals Hij op aarde heeft geleefd, maar er is nog veel meer, waar ik ook in andere artikelen over heb geschreven op deze site (zie ‘wat velen niet onderscheiden’ en ‘Paulus’ evangelie’). In dit artikel wil ik meer de nadruk leggen op de praktische consequentie van dit evangelie van de verborgenheid van Christus. Paulus kwam er door in de gevangenis terecht, omdat zijn boodschap op fel verzet stuitte. Juist van de Joden ondervond Paulus zulke enorme tegenstand dat hij diverse malen voor zijn leven heeft gevreesd. Dit kwam omdat hij een evangelie bracht, dat de mens niet ligt (zie Gl1:11), namelijk dat uiterlijk wetten en regels er niet meer toe doen, maar alleen nog maar Christus in ons en wij in Hem.

Nu is het altijd de bedoeling van God, dat wij vrucht dragen (Gal5:22), goede werken voort brengen (Tit2:14), op Zijn Zoon gaan lijken (Rm8:29). Waarom gebeurt dit zo weinig onder christenen? Waarom gebeurt dit bij mij zo weinig? Ik ontmoet velen die maar niet hun zondige leefwijze kunnen overwinnen. Het pastoraat zit overvol met mensen die het leven maar moeilijk aankunnen, terwijl ze toch geloven in Jezus! Hoe kan dit?

Paulus schrijft wat deze verborgenheid is en wel: Christus in u (Ko1:27). Dit is volkomen hetzelfde als vervuld te zijn met de Heilige Geest (Ef5:18), er is geen verschil. Zodra Christus in ons woont, en wij vervuld worden met de Heilige Geest, is er leven en volgen goede werken. Maar het zicht op deze verborgenheid is verdoezeld en men is bezig met andere zaken dat met Christus. Paulus verbindt de verborgenheid van Christus met de eenheid van het geloof:

Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man…Ef4:12

Even daarvoor, in 4:3 roept hij de gelovigen op de eenheid van de Geest te bewaren. Dit houdt in dat iedere christen, ook al denkt hij over sommige zaken anders, maar die op het gebied van het ene lichaam, de ene Geest, de ene hoop, de ene Heer, het ene geloof, de ene doop en de ene God en Vader van allen, hetzelfde belijdt, onze broeder of zuster is. Samen kunnen we dan bevatten hoe groot de liefde van God is en wie Christus is. Christus wordt gezien in alle leden van het ware lichaam. Wij hebben de opdracht aan alle ware gelovigen liefde te betonen. Hoewel we over sommige onderwerpen anders denken, moeten we onze hoogmoed belijden als we ons hebben verheft boven de ander in ons denken. Dit neemt niet weg dat we het, nogmaals, met iedere mening eens hoeven te zijn, (sterker nog, waar nodig bestrijden we zelfs dwaalleer of afdwalingen) maar de ander is wel degelijk een broeder/zuster. De gemeente moet opgebouwd worden in de liefde (Ef4:16) vanuit het Hoofd, dat is Christus.

Vandaag wordt er veel de wet gepreekt, maar de letter doodt en de Geest is het die levend maakt (2Ko3:6). Ook wordt er veel gepreekt over geestelijke ervaringen. Er zal een gebedsstrijd moeten komen om ons zicht weer helder te krijgen op het evangelie van de heerlijkheid van Christus (2Ko4:4). Als wij weer gaan ‘zien’ dat Christus in ons is en wij in Hem, dan gaan we op ieder gebied van ons leven keuzes maken die met Hem in overeenstemming zijn.

En wat u doet, in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader door Hem dankt. Ko3:17

Helaas is ons zicht vertroebeld door de tegenstander (zie het artikel over de tijdsgeest) en zijn wij niet meer uitsluitend gefocust op de Heer Jezus. Het gebrek aan goede werken, nederigheid, liefde en vrucht is daar een stuitend bewijs van. Heer, geef ons zicht op Uw evangelie over Uw Zoon!