‘Heilig’ is een woord dat erg goed past bij geloven. Maar wat bedoelt de Bijbel met ‘heiligheid?’ Hoe kunnen wij ‘heilig’ worden? Daarover meer in deze studie.

De Bijbel roept ons op om heilig te zijn (1 Petrus 1:14-16):

Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’

Wat is nu ‘heilig zijn’ dan?

De heiligheid van God

Dat God heilig is, heeft niet in de 1e plaats te maken met Zijn haten van zonde. Ook voordat er zonde in de wereld was, was God ‘heilig.’

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ Jesaja 6:1-5

God is in zijn wezen heilig. Heiligheid is niet een eigenschap van God (zoals genadig, liefdevol, barmahartig etc.), het is een omschrijving van zijn wezen. Heiligheid drukt de verhevenheid van God uit, zijn grootheid, majesteit, luister, heerlijkheid, ongenaakbaarheid. God is heilig in zijn liefde. In alles is Hij ongenaakbaar! De mens, als schepsel tegenover deze heilige God, kan God niet zien of naderen. Hij is heilig. De mens verzinkt volledig in het niet bij God.

Want God ben ik, en geen mens, ik ben in jullie midden, ik ben heilig. Hosea 11:9

De onheiligheid van de mens

Toen de mens in de zonde viel, werd het contrast nog groter: wij zijn onheilig én onrein, God is heilig. Nu zegt God tegen de mens: Ik haat de zonde, ik kan de zonde niet zien! Wees dus heilig en breek met alle onreinheid!

Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Habakuk 1:13

Door de zonde is de heiligheid van God aangetast. Hij wil niets liever dan zijn heiligheid in deze wereld manifesteren, zichtbaar maken. Dat doet hij door mensen heen. Dat moet ons verlangen zijn; heilig leven:

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Matteus 6:9

‘Maak uw heiligheid zichtbaar in mijn leven.’

Heilig worden

Het eerste wat we heel goed moeten leren begrijpen is dat we door geloof in het kruis in 1 keer heilig zijn gemaakt!

Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Hebreeën 10:10

Dit is onze positie. Gelovigen worden in de Bijbel ‘heiligen’ genoemd. We zijn heilig, nu moet onze wandel nog heilig worden.

God is zo heilig, dat iedereen die zich werpt op het aanbod van genade door het kruis, ogenblikkelijk verlost wordt! Hij/Zij wordt heilig verklaard omdat er geen zonde meer is tussen ons en God. Gods heiligheid wordt trouwens altijd aan de mens zichtbaar: of als Hij deze verlost, of als Hij deze voor eeuwig verwerpt.

Heilig leven

‘Wees heilig, want ik ben heilig.’

Dit lezen we op verschillende plekken in de Bijbel (Leviticus 11:44,45, 19:2, 1 Petrus 1). Dit betekent dat God wil dat we heilig leven; afgezonderd van het kwade, het onreine, het zondige (negatief) en toegewijd, apart gezet voor God (positief). Dat positieve bestaat hieruit dat wij in deze wereld voor Hem leven. We zijn mensen die Hem aanbidden en Hem navolgen.

Hoe kun je nu leren om ‘heilig’ te leven? We moeten heel goed beseffen dat we niet steeds ‘heiliger’ worden, maar dat we heilig moeten leven. Het is geen groeiproces, het is een leefwijze. Hierin kunnen we natuurlijk fouten maken, maar de vraag is of iemand ernaar streeft!

Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien. Hebreeën 12:14

Een echte gelovige zal altijd balen van zijn fouten en streven naar een heilig leven! Als hij/zij dat niet doet, is het geen ware gelovige! Daarom zal hij/zij de Heer niet zien! Het is de Heilige Geest die ons de kracht geeft om een heilig leven te leiden! Je bent een heilige, leef dan ook als een heilige!

Hoe heilig leven?

Het gaat er niet om wat we allemaal wel en niet mogen. Velen hebben deze fout gemaakt om een lijstje op te stellen met daarop de punten die men moet vermijden. Het gaat er echter erom of we het wezen van God gaan weerspiegelen. In de hoofdstukken 11, 19, 20 en 21 van het boek Leviticus wordt het volk steeds weer opgeroepen om heilig te zijn omdat God heilig is! Deze heiligheid komt tot uiting in:

*Iets van je oogst overlaten voor de armen en vreemdelingen (19:10; 23:22).

*Een gehandicapte niet treiteren (19:14).

*Ontzag hebben voor je ouders (19:2).

*Respect hebben voor ouderen (19:32).

*Zuivere gewichten gebruiken (19:36).

*Niemand juridisch discrimineren (24:22).

Zo zijn er nog heel veel voorbeelden te geven. Heiligheid is niet alleen voorbehouden voor het godsdienstige leven, maar voor het hele menselijke bestaan. Het gaat God om heilige levens, die zichtbaar zijn in heilige huwelijken, heilige samenkomsten, heilige ouder-kindrelaties, heilige vriendschappen, heilige zakenmensen etc.

Al deze kenmerken worden pas zichtbaar in ons leven als we: Geloven wat we zijn in Christus. Dit houdt allereerst in dat we

1. Geloven dat we heilig zijn in positie

2. Geloven dat onze oude mens is meegekruisigd (zie artikel: ‘Wat is zelfverloochening?’)

3. Geloven dat Christus ons leven is

Heilig leven is het leven van Christus in ons. Het is niet onze pogingen om goed te doen. Het leven van Jezus wordt openbaar in onze lichamen (zie 2Ko4:9-11) als we ons richten op Hem en ons geloof vestigen op het geschreven Woord. Ten diepste gaat het om ons innerlijk. Als we gaan denken zoals God denkt, gaan we ook praten en doen zoals God praat en doet (en dit is ten diepste de liefde!). Dan heeft dit niets meer te maken met wel of niet ‘dingen voor God doen,’ maar dan leven we ons leven (sporten, hobby, gezin etc.) met een heilig hart. Het is het hart van Christus.

Heilig zijn is van God zijn, dicht bij God zijn en dicht bij mensen zijn. In de Bijbel is dat geen proces, maar het zich (eens en voor altijd) toewijden aan God. Deze toewijding kunnen we vernieuwen of herhalen, maar het heilig leven is geen proces zoals geestelijke groei. We wijden ons aan Hem toe en dan gaan we geestelijk groeien. Dit toewijden is, ik zeg dit heel uitdrukkelijk, niet van de oude mens. Eerst weten gestorven te zijn voordat we weten dat Hij ons leven is. Eerst komt Golgotha en dan pas Pinksteren! Het is dus niet de bedoeling dat mensen worden aangespoord zich toe te wijden, maar om hen te leiden in de waarheid van wat God aan hen heeft gedaan door het kruis.

Wie zo door de kracht van de Heilige Geest zijn gedrag stelt in dienst van God, als uit de doden levend geworden (Rm6:13) die is zowel positioneel als praktisch een heilige en leeft als een heilige.

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 1 Tessalonicenzen 5:23