Ieder mens wordt gedreven door een bepaald verlangen of een begeerte. Het doel is geluk. Het geluk wordt nagestreefd voor de eigen ziel. Een christen echter, leeft, als het goed is, met één verlangen: De wil doen van God. De Here Jezus was daarin een voorbeeld. Hij zei:

Mijn spijze is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft, en zijn werk te voleindigen. Johannes 4:34, zie ook: Psalm 73:24, 32:8 en Spreuken 3:5 en 6

Hij zegt echter ook:

Ik heb een spijs te eten, waarvan gij niet weet. Johannes 4:32

Helaas zijn er veel christenen die van deze ‘spijs’ ook niets afweten, laat staan ze nuttigt. De wil van God kent in de Bijbel drie ‘dimensies’:

1. De wil als zijnde Zijn wezen, Zijn gezindheid geopenbaard in zijn raad, zijn plan.

Deze wil wordt ons geopenbaard in Ef1:10

Deze wil van God is de wil van zijn onwankelbaar raadsbesluit; de wil van Gods welbehagen, die hoe dan ook werkelijkheid wordt.

2. Zijn toelatende wil, Zijn besturende wil op aarde.

Deze wil van God omvat gebeurtenissen die Hij naar zijn wezen niet wil, maar wel toelaat om uiteindelijk een hoger doel te bereiken

Deze wil laat de zonde toe en verzoekingen en rampen. Het was niet de wil van Gods welbehagen dat Jezus of Paulus werden gedood, maar wel Zijn wil van besturing en toelating. Dit noemen we: zijn wegen.

God regeert=zijn raad

God reageert=zijn wegen om tot zijn plan te komen. Hierin kan Hij van gedachten veranderen en Zich laten verbidden!

3. De wensende wil van God bestaande uit zijn normen: Hij wil dat iedereen zich bekeert, dat wij heilig worden, geopenbaard in de Bijbelse geboden

Deze wil van God is zijn verlangen, zijn norm, bevel, voorschrift opgeschreven in de Bijbel.

De wil van God omvat eigenlijk twee gebieden: Gods algemene wil voor iedere gelovige en Zijn bijzondere wil voor een individu.

In dit artikel kijken we naar het eerste gebied, omdat je deze wil eerst moet kennen en dient te gehoorzamen voordat je aan het tweede gebied toekomt. In ‘Gods wil kennen 2’, gaat het over de specifieke wil van God voor jouw leven.

Eerst een vraag. Waarschijnlijk lees je dit artikel om iets te leren over het ontdekken van Gods wil in je leven.

Hoeveel tijd per dag besteed je om dit aan God zelf te vragen?

We gaan nu eens kijken wat de algemene wil van God is voor iedere gelovige. Deze wil is te vinden in de Bijbel en geld voor iedere christen van ieder tijd. Bij elk aspect is de vraag die naar je toekomt: In welk opzicht voldoe ik nog niet aan deze wil van God? Wat moet er opgeruimd worden, beleden worden?

Het is zijn Wil dat we geloven in de Here Jezus Christus.

Want dit is de wil van mijn Vader, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe…Johannes 5:40 (zie ook 39), zie ook 1 Johannes 3:23, Handelingen 16:31, 1 Tim. 2:5 en 2 Petrus 3:9

Wedergeboorte is voorwaarde nummer één op weg naar zijn wil!

Het is zijn wil dat we ons voor honderd procent geven aan Hem.

Ik vermaan u dan, broeders, met een beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. Romeinen 12:1-2, zie ook 1 Koningen 20:4,

Niet dus: Ik doe het met Gods hulp, maar: Ik doe niets, Hij doet alles. Vertrouw niet op jezelf, zie ook Johannes 6:53!

Het is Gods wil dat wij het verlorene liefhebben.

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u: ‘Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.’Matteüs 5:43-44, zie ook Lucas 10:36-37, 2 Petrus 3:9, Ezechiël 18:32 en 33:11 en vooral Johannes 6:39.

Het is Gods wil dat we goede werken zouden doen in Christus.

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2:10, zie ook Jakobus 2:14-26, Micha 6:8

Het is Gods wil dat we geestelijk groeien.

Want dit wil God: uw heiliging 1 Tessalonicenzen 4:3, zie ook 2 Petrus 1:5-7, Galaten 1:4

Het is Gods wil dat wij ons onderwerpen aan de overheid.

Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen, om des Heren wil(….) Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert van de onverstandige mensen. 1 Petrus 2:13-15. Efeze 6:6, zie ook Romeinen 13:1-7

Het is Gods wil dat wij groeien door verdrukking en tegenstand heen.

Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Jacobus 1:2-4, zie ook 2 Korintiërs 12:9-10 en Hebreeën 12:5-6

Het is Gods wil dat wij leven naar zijn Geest en ons niet laten leiden door onze vleselijke begeerten.

Om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven. 1 Petrus 4:2, zie ook Romeinen 8:12-14, 1 Korintiërs 3:1-3, 1 Petrus 2:1-5

Zal iemand bijvoorbeeld willen trouwen met een ongelovige, dan negeert hij/zij de wil van God nadrukkelijk zoals opgetekend in 2 Korintiërs 6, en volgt hij/zij zijn vleselijke begeerten. (uitzonderingen daargelaten)

Het is Gods wil dat we ons verblijden, altijd blijven bidden en danken onder alles.

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.

Zie ook Filippenzen 4:4-7

Al deze negen punten zijn als een fundament. Pas als ons leven erop gericht is deze punten na te streven in de kracht van de Heilige Geest, is de weg bereid om ook Gods specifieke wil voor ons eigen leven te leren kennen. We moeten beginnen te gehoorzamen in die dingen waarvan we de wil van God wel weten!