Gebed is erg belangrijk. De volgende selectie is bij lange na niet compleet. Het geeft een aantal teksten waarin gebed in de Bijbel een rol speelt. Zoek in uw stille tijd een aantal gedeelten op en denk er over na terwijl u God vraagt u te laten zien welk aspect van gebed voor uw leven nog beter kan.

Genesis 18:23-33: Abrahams voorbede voor Sodom

Genesis 20:17: Abrahams gebed om genezing voor Abimeleks vrouw en slavinnen.

Genesis 24:12-15: Gebed om hele specifieke leiding in het vinden van een vrouw voor Izaäk.

Genesis 24:48-49: Lofprijs en gebed van de knecht van Izaäk om bevestiging in het vinden van de juiste vrouw voor zijn heer.

Genesis 25:21: Izaäks gebed voor zijn onvruchtbare vrouw, waarop God Zich laat verbidden.

Exodus 8:30, 10:18: Mozes’ gebed om oordeel over Egypte.

Deuteronomium 9:20: Mozes’ voorbede voor Aäron

Deuteronomium 9:26: Mozes’ voorbede voor het hele volk.

1 Samuël 1:10: Hanna’s gebed om een zoon.

2 Koningen 4:33: Elisa’s gebed voor een gestorven jongen.

2 Koningen 6:17, 18 en 20: Elisa’s gebed om onderscheiding, oordeel voor de vijanden en openen van hun ogen waar zij zich bevonden.

2 Koningen 19:15 (zie ook 2 Kronieken 32:20 en Jesaja 37:14-20): Hizkia’s gebed voor bescherming tegen de belegering van de Assyriërs.

2 Koningen 20:2 (zie ook 2 Kronieken 32:24): Gebed van Hizkia in dodelijke ziekte.

Ezra 10:1: Gebed van Ezra en schuldbelijdenis.

Nehemia 1:4: Gebed van Nehemia en schuldbelijdenis

Nehemia 2:4: ‘Schietgebed’ van Nehemia terwijl hij de koning een belangrijk verzoek doet.

Daniël 6:11: Daniëls gebed en lofprijs van de Heer als gewoonte drie keer per dag.

Jona 2:1: Schuldbelijdenis en smeking van Jona binnen de vis.

Matteüs 26:39: Gebed van Jezus om de wil van de Vader voor zijn eigen wil te stellen in Getsemané.

Markus 1:35: Jezus’ gebed in de nacht in gemeenschap met God.

Johannes 17: Gebed van de Zoon tot de Vader voor de zijnen.

Handelingen 1:14: Volharden in gebed van de discipelen na de hemelvaart.

Handelingen 2:42: Het volharden in de gebeden van de eerste gemeente.

Handelingen 4:23: Gebed om vrijmoedigheid door de eerste gelovigen vanwege tegenstand.

Handelingen 6:4: De apostelen blijven bij het gebed.

Handelingen 9:40: Petrus’ gebed voor een gestorven vrouw.

1 Korintiërs 7:5: Gebed in het huwelijk tijdens seksuele onthouding.

Efeziërs 1:15-23: Gebed om inzicht in de geestelijke zegen in Christus en in Wie ons die zegen heeft gegeven.

Efeziërs 3:14-21: Gebed om kracht in de inwendige mens zodat Christus het centrum wordt van het hart.

Efeziërs 6:18: Vraag van Paulus om gebed zodat hij vrijmoedig kan spreken en zijn hoorders de ogen worden geopend voor zijn evangelie.

Filippenzen 1:4: Paulus’ voorbede voor de gemeente. In 1:9 specifiek om overvloedige liefde in helder inzicht en alle fijngevoeligheid.

Filippenzen 4:6: Oproep om alles in gebed bij de Heer te brengen.

Kolossenzen 4:2: Oproep om waakzaam te zijn in het gebed en om te danken (zie ook 2:7).

Kolossenzen 4:12: Epafras’ strijden in gebed voor de gemeente van Kolosse.

1 Tessalonicenzen 5:17: Oproep om zonder ophouden te bidden.

1 Timoteüs 2:1: Oproep tot gebed en smeking voor alle mensen, koningen en hooggeplaatsten.

1 Petrus 3:7: Belemmeringen voor het gebed.

3 Johannes 1:2: Persoonlijk gebed voor iemands welzijn.