Lucas schrijft over Jezus hoe God:

Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Handelingen 10:38

Johannes  schrijft in zijn eerste brief:

We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. 1 Johannes 5:19

De wereld is in nood omdat zij in de macht is van de duivel. We zien dit dagelijks om ons heen: ziekten, ongelukken, sterfgevallen, gebroken huwelijken, haat en nijd onder mensen, kindermisbruik, eenzaamheid, zelfmoorden, ruzies etc. Overal zien we de gevolgen van het feit dat de mens onder de macht is gekomen van de ‘god van deze wereld (2 Korintiërs 4:4)’. Ze heeft zelf, door God de rug toe te keren, satan deze macht gegeven. Gelukkig staat er in die zelfde eerste brief van Johannes:

De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 3:8

In de NBG staat: om de werken van de duivel te verbreken. Jezus wil de mens weer herstellen…en Hij gebruikt ons daarvoor, zijn ‘lichaam’. Allereerst zijn wij geroepen om ongelovige mensen van de macht van satan te brengen onder de macht van Jezus (dat is eigenlijk wat de doop symboliseert, zie het artikel over de doop op deze site). Dit kan soms jaren duren (soms gebeurt het nooit) en kan dit betekenen dat wij ongelovigen ondersteunen op allerlei gebied.

Ten tweede is het onze taak van een gelovige mens een volwassen gelovige te maken door hem te leren alles te doen wat Jezus heeft bevolen. Paulus schrijft over dit laatste doel in zijn bediening:

Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Kolossenzen 1:28

Ten derde is onze taak de gelovigen te ondersteunen die het moeilijk hebben:

Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Galaten 6:1-2

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Jakobus 1:27

Dit zien we ook al in Jesaja 58, waar God laat zien aan Israël wat Hij nu echt belangrijk vindt:

Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?

Soms betekent dit dat we gelovigen die struikelen overeind helpen, soms is dit omzien naar mensen in de praktische ondersteuning. Ieder van ons heeft hierin weer een andere ‘specialiteit’ zoals ik heb geschreven in het artikel over de gaven van de Geest.

Het is niet mogelijk om toe te zien op alle mensen die binnen de plaatselijke gemeente functioneren of op alle mensen in uw omgeving. Kies daarom bewust voor een paar mensen waarvoor u gaat bidden en die u praktisch gaat helpen.

Uiteindelijk heeft God de gemeente in de wereld geplaatst om daar een licht te zijn en een zout. Wij zijn geroepen om in onze eigen woonplaats anderen te verkondigen over het grote heil dat wij mochten ontdekken. Er is verlossing, er is bevrijding, er is herstel. We zouden volledig langs ons doel heen schieten als we deze opdracht niet zouden realiseren. Als we alleen maar bezig zijn met onszelf, en we niet toekomen aan de wereld om ons heen, zijn we, om het met de woorden te zeggen van Paulus; ‘de beklagenswaardigste van alle mensen’.