Er is vandaag een tendens in christelijk Nederland dat men gelooft dat Jezus’ terugkomst pas gaat komen als er eerst nog een aantal dingen moet gebeuren. Hierdoor is de levende verwachting van Jezus’ terugkomst steeds meer naar de achtergrond verdwenen. Toch is Hij onze levende hoop. We moeten Hem iedere dag verwachten. Toch leert de Bijbel dat er nog een aantal dingen moeten gebeuren voordat Hij terugkomt, dus hoe zit dat? Hoe zal zijn wederkomst zijn? Een wederom lastig onderwerp, maar ik ga een poging wagen.

Eerst een belangrijke waarschuwing: De wederkomst van Christus is niet een leerstuk dat wij moeten kennen. Het is de aanwezigheid van Christus Zelf. Dan zal Hij worden verheerlijkt in ons (2Ts2:10). Het is nuttig om te weten welke tekenen van de tijden er zijn, maar het is veel belangrijker te letten op wat Christus voor jouw en mijn hart betekent i.v.m. zijn wederkomst. Als wij ons leven niet dieper aan Hem overgeven, heeft de uiterlijke kennis van de profetieën geen enkele zin! Helaas komen veel mensen af op eindtijd-studies vanwege het spectaculaire element ervan. In plaats daarvan zou men moeten komen vanwege de liefde voor de Heer. Dat wil ik benadrukken voordat we gaan kijken wat het profetisch Woord ons leren wil.

Jezus is op dit moment aan de rechterhand van God, in de troon van de Vader (Op3:21). Hij wacht totdat het moment daar is dat Hij zal terugkeren op deze aarde. Dan zal Hij alle goddeloosheid oordelen en op de troon van David plaatsnemen in Jeruzalem (daarover meer in het artikel ‘De dag des Heren, wat is dat?’). Hoe zal dat gaan gebeuren? 

In Handelingen 1 gaat het over de hemelvaart van Christus. Ook gaat het over zijn terugkomst:

Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan. 

Jezus komt terug op een fysieke manier op dezelfde plaats en op dezelfde manier als waar Hij is opgevaren naar de hemel. Dat moment noemen we de wederkomst van Christus.

Die wederkomst van Jezus is wel een beetje ingewikkeld. Dit komt omdat er veel gebeuren moet in de toekomst en dat de Bijbel deze terugkomst ziet als één gebeurtenis, maar in verschillende fasen. Al de gebeurtenissen en deze fasen hebben een doel op zich. 

De Bijbel vertelt ons veel over deze toekomst. Niet alleen zijn daar vele verschillende interpretaties aan gegeven, maar heeft het ook tot gevolg gehad dat vele mensen vanuit een soort sensatiedrang zich bezig gingen houden met dit onderwerp. Ik wil in dit artikel vooral kijken naar wat de toekomst inhoudt voor Christus Zelf. Het gaat immers om zijn heerlijkheid en niet in de eerst plaats om die van ons. God werkt naar een einde toe. In dit einde zal het allemaal draaien om Christus. Vandaar dat ik de nadruk wil leggen, vanuit de Bijbel, op de toekomst van Christus. Wat moet er allemaal nog gebeuren voordat Hij de plaats krijgt die Hij verdient, namelijk boven alle dingen? Hij heeft die plaats al (Mt28:18) geestelijk gezien. Hij heeft alle macht ontvangen van de Vader over alle dingen, maar Hij heeft nog niet de zichtbare macht over deze aarde. Dat komt nog.

De meeste gelovigen hebben het volgende plaatje van de toekomst: Jezus komt terug en dan begint de eeuwigheid. Punt. Dit beeld (wat alleen in de Bijbel is terug te vinden in de gelijkenis van de schapen en de bokken uit Matteüs 25:31 v.) is zeer beperkt. Ik wil in dit artikel niet alle aspecten van de toekomst behandelen, dat zou te ver voeren, maar ik wil gaan kijken naar de plek van Christus in het geheel en met name spreken over de opname van de gemeente. Er staat over deze opname van de gemeente ook nog een apart artikel op deze site onder die naam.

De wereldgeschiedenis draait niet om ons, maar om Christus. Hij is de Man die God aan het hoofd zal zetten van alles (Ef1:10). Voordat dit echter zover is, gaan er nog wat dingen gebeuren. Het einddoel is dus:

Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Efeziërs 1:10 (Dit noem ik de V van voltooiing)

In de Bijbel zien we dat aan het einde Christus als Hoofd boven alles is gezet. Het is Gods verlangen dat de mens Christus uiteindelijk Koning wordt over alle dingen, zowel in de hemel als op de aarde. Voordat Hij echter deze zichtbare plaats gaat innemen binnen de schepping, gaat er nog het één en ander gebeuren. Ik ga ze één voor één bespreken. 

1. De gemeente wordt opgenomen

Eerst iets over de bijzondere positie van de gemeente (‘kerk’ in de NBV, zie meer hierover in het artikel op deze site ‘de gemeente van God’). Als we willen begrijpen wat de ‘opname’ van de gemeente is, moeten we eerst leren zien wat de plaats van de gemeente in de ogen van God. De gemeente is het lichaam van Christus. Dit betekent dat iedereen die gelooft in Jezus wordt ééngemaakt met Hem op een unieke manier!

Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult. Efeziërs 1:22,23

Dit is een bijzonder waarheid. Alles wat Christus is en ontvangt, ontvangt zijn lichaam ook. Deze twee zijn één geheel! Als alles onder de voeten van Christus wordt gelegd, wordt dat ook onder onze voeten gelegd. De Christus is namelijk Hoofd en lichaam samen! Dit was iets nieuws in het Nieuwe Testament. Op moment V (Jezus regeert met de gemeente over alles) regeert dus Christus (C) plus zijn gemeente (G)!

Voordat V aanbreekt, moeten er, globaal gezien, nog 4 grote gebeurtenissen plaatsvinden. Het eerste is dat C en G samengebracht worden! Het hoofd is nu in de hemel, het lichaam op aarde. Vandaar dat G eerst voltallig bij Christus moet zijn om daadwerkelijk te kunnen regeren. Dit moment noemen we de opname van de gemeente (gebeurtenis 1). Deze opname vinden we bijvoorbeeld in Johannes 14:2, waar Jezus zegt:’Ik kom, neem jullie tot Mij in het Vaderhuis’ (zie vers 2). Dit spreekt over het moment waar wij als christenen op wachten: Hij neemt ons tot Zich, van beneden naar boven. In 1Tessalonicenzen 4, vanaf vers 13 vinden we het bekendste gedeelte hierover:

Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn.

Dit moment staat aangegeven als nummer 1. Dit gebeurt eerst.

Let op: net als in Johannes 14, van beneden naar boven, de Heer tegemoet, het Vaderhuis in samen met Hem om te wezen waar Hij is (zie ook de artikelen op deze site ‘de toekomst van de gemeente’ en ‘de opname van de gemeente’).

2. De grote Verdrukking

Over dit punt zijn de meeste meningsverschillen. Ik geloof op grond van de gegevens uit de Bijbel dat de periode tussen 1 (opname) en 3 (zichtbare komst van Jezus voor de wereld) een periode is waarbinnen een moeilijke tijd ligt voor deze wereld en voor Israël in het bijzonder. Dit laatste wordt ‘een grote verdrukking’ genoemd door Jezus in Matteüs 24:21 NBG (‘tijd van enorme verschrikkingen’ NBV). In deze tijd zal er een vreselijke periode van oordelen over de aarde gaan. Israël zal worden bestuurd door de Antichrist, een vreselijke persoon.

Dit staat beschreven in 2 Tessalonicenzen 2:1-12. Paulus deelt de gelovigen (die dachten dat 3 al was aangebroken) daar mee dat eerst de wetteloze mens (vers 3) moet komen (2) en dan pas de dag van de Heer (3). Voordat die wetteloze mens komt, moet eerst nog weer ‘degene die hem tegenhoudt’ (vers 7) verdwijnen. Dat is in mijn ogen de Geest op aarde in de gemeente, dus eerst de opname daarvan (1). 

Tijdens 2 wordt de wereld en Israël ‘klaargemaakt’ voor de komst van Christus (3). Dit klaarmaken gebeurt door vele verschrikkelijke gebeurtenissen. Het zijn de boekrol (de erfenis=recht op de aarde) met de zeven zegels die het Lam ontvangt in Openbaring 5

Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Vers 7

Vanaf Openbaring 6 lezen we wat er gebeurt als deze 7 zegels verbroken worden. Er volgen vreselijke oordelen van God. Het voert veel te ver om hier op in te gaan, want de gebeurtenissen tijdens 2 zijn zeer gecompliceerd. Tijdens deze periode komt de antichrist openbaar, de demonische valse profeet. Uiteindelijk vindt 3 plaats in Openbaring 19:11-16

3. De verschijning van Christus

De beweging van 1 was: van beneden naar boven. Nu is het: van boven naar beneden. Jezus Christus verschijnt zichtbaar voor iedereen samen met de gemeente. Wij komen dus met Hem mee uit de hemel! 

En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult u ook, samen met Hem, in luister verschijnen. Kolossenzen 3:4 

Dit is hetzelfde als wat er staat in Openbaring 19:14 (en ook in 17:14)

De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde Hem op witte paarden.

Dit is ook het moment waar de engelen het over hebben in Handelingen 1:11.

Dit is dus nogmaals van boven naar beneden, een ander moment dan 1, maar de Bijbel spreekt toch over één wederkomst, zij het in verschillende fasen. Dit is de reden dat er zoveel verwarring over bestaat. Bovendien lezen we in teksten als Zacharia14:5 en 1Tessalonicenzen 3:13 dat Hij dan komt met al zijn heiligen (en niet engelen zoals NBV het heeft vertaald!). Dit zouden engelen kunnen zijn, maar ook gelovigen. Waar noemt het Nieuwe Testament engelen ‘heiligen’?

De verschijning of openbaring van Christus is dat moment waarop Hij voor iedereen zichtbaar zal terugkomen. Elk oog zal Hem zien. Over dit moment gaat Matteüs 24:30: 

Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Menzenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Menzenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 

4. Het Vrederijk

Jezus komt op aarde als de grote Koning. Hij zal dan niet meteen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde realiseren, maar eerst duizend jaar regeren volgens Openbaring 20. 

Jezus verslaat het vijandelijke leger van de antichrist (Openbaring 19:19-21), oordeelt alle dan levende mensen en verdeelt ze in schapen en bokken (Matteüs 25:32-46 na 3) en gaat dan samen met alle gelovigen (Openbaring 20:6) duizend jaar over deze aarde regeren (4). Tijdens deze regering van Christus zal het op aarde fantastisch zijn. De Schepping is hersteld en er zal grote vrede zijn. Eindelijk zal de hele wereld zien wie Christus is. Eindelijk neemt Hij de eerste plaats op aarde ook zichtbaar in. Het gaat om zijn eer!.Dit is het moment dat vele malen in het Oude Testament werd voorspeld (Jesaja 2,11,32, 33, 65). Denk ook aan de grote steen die de hele aarde als een berg vult in Daniël 2. Daar is Christus die grote steen die een einde maakt aan alle aardse koninkrijken om er zijn hemels koninkrijk voor in de plaats te stellen.

Veel kerken geloven dat we nu al in dit duizendjarige rijk leven, maar mijns inziens zeer onterecht. Christus regeert nog niet openlijk over deze aarde. Aan het einde van de regering van Christus worden alle overige doden geoordeeld (Openbaring 20;12-15).

5. De eeuwige toestand

Nadat Christus zijn koninkrijk van 1000 jaren op aarde heeft beëindigd, wordt tenslotte afgerekend met alle kwaad. Dan begint er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop voor eeuwig gerechtigheid woont (5). De gemeente zal in het Vaderhuis zijn van waaruit ze samen met Christus zal regeren tot in eeuwigheid. Christus draagt de regering over aan de Vader, maar in zekere zin blijft Hij als God eeuwig regeren. God zal alles in allen zijn. 

Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 2 Petrus 3:12,13

En dan komt het einde en draagt Hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat Hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. 1 Korintiërs 15:24

En op het moment dat alles aan Hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan Hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren. 1 Korintiërs 15:28

Samengevat: Nu leeft de gemeente op aarde en is ze als een lichtende ster tussen de mensen die niet geloven. Ze is één met het Hoofd; Christus in de hemel. Als Gods tijd daar is, komt het oordeel over de wereld; een grote verdrukking (of verzoeking). Voor dat moment neemt de Heer de gemeente weg (en dus de Heilige Geest die in de gemeente op aarde woont). Zonder Gods aanwezigheid op aarde neemt het kwaad snel toe. Jezus keert uiteindelijk met de gemeente terug om het kwaad uit de wereld weg te nemen en zijn rijk te beginnen. Daarna draagt hij zijn rijk over aan God.

Jezus is dus letterlijk onze hoop. Ieder moment kan hij terugkeren. Er staat niets meer tussen nu en (1). Er moet nog wel een hoop gebeuren voor (3). Wij leven dus in de tijd voor (1). In deze tijd is het onze taak door de kracht van de Geest van Jezus te getuigen!

De vraag is of deze verwachting ons leven ook echt beïnvloedt. Johannes schrijft in 1Joh3:3

Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.

Ook Petrus koppelt de hoop aan onze levenshouding in 2 Petrus 3:14

Omdat u hiernaar uitziet geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijke en in vrede door Hem te worden aangetroffen. 

In de Bijbel is de toekomst NOOIT zomaar interessante informatie, maar een waarschuwing om ons leven klaar te maken voor zijn komst. Ben je er klaar voor? Wilt u alles opgeven voor een diepere kennis van Christus?