Europa speelt een cruciale rol in de eindtijd, zoals ik in dit artikel wil laten zien. In de studie over Israël (de toekomst van Israël ) heb ik uitgelegd dat voordat de laatste ‘jaarweek’ van zeven jaar begint, de gemeente van de aarde zal worden weggenomen. Dit noemen we ook wel ‘de opname van de gemeente’. In die laatste periode wordt Israël klaargemaakt om Jezus aan te nemen en behouden te worden. Tijdens die laatste periode zal Europa een machtig rijk worden met één leider. Ik denk persoonlijk dat het best eens zou kunnen zijn dat de Verenigde Staten hier ook bij horen omdat het in de Bijbel gaat om een geestelijk bolwerk en niet zozeer om een geografisch gebied.

In Daniël 2 krijgt de koning van Babel een droom. In deze droom ziet hij een groot beeld. Deze droom wordt vervolgens uitgelegd door Daniël.

De koning ziet de wereldrijken als een beeld: Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond voor u, en de aanblik ervan was schrikwekkend. (2:31) Zo imponeren de wereldrijken de mens, maar Daniël ziet in zijn droom in hoofdstuk 7 het ware karakter van deze rijken. De nadruk ligt in beide dromen wat er met het vierde rijk gebeurt voordat de vorming van het vijfde zich aandient. Het beeld bestaat uit de volgende onderdelen:

Hoofd van goud>Het Babylonische rijk en/of zijn heerser Nebukadnesar

Borst en armen van zilver>Het Medo-Perzische rijk (Kores)

Buik en lendenen van koper>Het Griekse rijk (Alexander de Grote)

Benen van ijzer>Het Romeinse rijk (Augustus)

Voeten deels van ijzer en van leem ?

Dit zijn de ‘tijden van de heidenen’ waar Christus over spreekt in Lucas 21:24. (Dit betekent dat de grote rijken van Egypte en Assyrië niet in het beeld zijn inbegrepen.) De tijden van de heidenen begonnen op het moment dat God Jeruzalem overgeeft aan heidense machten in 586 v.Ch. In vers 34 lezen we van een steen die ‘zonder toedoen van mensenhanden’ losraakt en het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. Het rijk van Christus komt van buitenaf, door toedoen van God en maakt een einde aan de rijken van mensen door de voeten, het laatste rijk, te verbrijzelen. Vervolgens wordt het hele beeld verbrijzelt, als kaf door de wind weggevoerd en wordt de steen een grote berg, die de hele aarde vult. Dat is dan het einde van de tijden van de heidenen.

In Hoofdstuk 7 en 8 van Daniël vinden we weer deze vier rijken, nu afgebeeld als dieren. Dit om aan te geven hoe hun karakter is. Er wordt echter nergens de naam van dit vierde rijk genoemd, wel een aantal eigenschappen van dit rijk. Zo wordt er in 7:7,8 het volgende over dit vierde rijk beschreven:

een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. Terwijl ik op die horens lette, zie daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horens waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Er kwam na het Griekse rijk een geweldig westers rijk in opkomst waarvan in 11:18 over een bevelhebber wordt gesproken. Dit is het Romeinse rijk. In het begin van het NT lezen we al dat het Romeinse rijk heerste over Palestina. Het Romeinse rijk was hard als ijzer. Als militaire macht overtrof het de vorige drie rijken, vandaar ook het hardste materiaal:ijzer. Het had dus ook ijzeren tanden waarmee het alles vermaalde. Het bestond uit twee delen: het West- en Oost Romeinse rijk (de twee benen). 

Het grote mysterie aan dit vierde rijk is echter, dat uit het midden tien horens verschenen, tien koningen. Uit de beeldspraak en verdere Schriftgegevens blijkt dat dit op de eindtijd slaat (zie Openbaring 17, zie onder). Dat betekent dat dit Romeinse rijk zal blijven bestaan tot aan de komst van de Here Jezus. Dit brengt ons bij een uiterst belangrijk punt. Het uiterlijk van het eerste Romeinse rijk verdween, maar de vorm en de geest ervan zullen weer ontwaken en dan zal blijken dat dit rijk nooit echt verdwenen is geweest. Dit blijkt uit de beschrijving in 2:41,42. De voeten zijn deels van ijzer en deels van leem. Uiteindelijk zullen er tien koningen (tien tenen, zie ook 7:24 en Op17:12) overblijven. Het huidige Europa lijkt veel, zeer veel op het Romeinse rijk van weleer met zijn monetaire eenheid, centrale regering (EU), hoofdstad (Brussel) en zijn wil om economisch en politieke eenheid te vormen. Het rijk en dus het huidige Europa kent een grote zwakheid naast zijn hardheid. Ze waren ‘door huwelijksgemeenschap’ (2:43) vermengt met klei, waardoor er een grote instabiliteit ontstond. Dit is een moeilijk vers, maar de meest voor de hand liggende uitleg vind ik dat het gaat om democratische beginselen welke niet te rijmen zijn met autoritaire macht.

Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten(2:44,45)

In de dagen van de 10 koningen dus! Op het moment dat het huidige Europa, het herstelde Romeinse rijk zijn besturingsvorm vindt in 10 koningen, bestuurders of leiders van welke soort of samenstelling dan ook, DAN komt de Here Jezus terug! IN DIE DAGEN!

Laten we nu eens kijken naar het boek Openbaring. Hierin vinden we namelijk precies hetzelfde als wat ik hierboven heb beschreven. Over Jezus’ komende koninkrijk lezen we in 11:15 

‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. (NBV)

Voordat het echter zover is, worden er drie tekenen gezien in de hemel; een vrouw en haar Zoon (12:1-18), drie beesten (12:3, 13:18) en de overwinnaars (15:1-4). Deze dingen gebeuren dus vlak voordat Jezus de heerschappij krijgt. We gaan eens kijken naar de drie beesten.

We lezen in openbaring 12, in de verzen 7-9, dat de satan, genoemd de draak, uit de hemel geworpen wordt. ( De Heer zegt hierover in Luk10:18: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen). Satan had zijn hoge positie verspeeld, maar heroverde zijn machtsgebied, dat is de aarde (Gen3). Alhoewel hij zich in de hemelse gewesten bevindt, is hij de grote inspirator van de aardse rijken.

Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid, daar hij weet dat hij weinig tijd heeft Op12:12.

Als hij echter op aarde is neergeworpen betekent dat een halsoverkop toenemend verderf van de mensheid welke zal uitlopen op een massale uittocht tegen het Lam (Op19:19vv).

In Openbaring 13 zien we de opkomst van dit herstelde Romeinse rijk, het nieuwe Europa, in de vorm van een ander beest:

Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. 13:1 en 2 (NBV)

Dit beest is het nieuwe Romeinse rijk en tegelijkertijd zijn leider. Weer die zeven koppen en tien horens. Wat betekent dat? De horens stellen tien koningen voor zegt Op17:12

De tien horens die je zag zijn tien koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur Koninklijke macht zullen krijgen. (NBV)

Het zijn dus tien machthebbers die de macht van het beest zullen uitoefenen. De zeven koppen zijn zeven heuvels (..) en het zijn zeven koningen. 17:9

Het eerste beest is dus het herstelde Romeinse rijk en zijn leider, de werelddictator. Hij oefent de macht uit van de draak (13:2) en omdat het Romeinse rijk weg was en nu weer terug is wordt het genoemd:

Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. 17:8 (NBV)

Dit zijn 4 verschillende stadia in de geschiedenis van het Romeinse rijk:

Het ‘was’. Rome werd in 753 v.Chr. gesticht en is in 476 v.Chr. gevallen.

Het ‘is niet ’. Sommigen hebben geprobeerd het te doen herleven (Karel de Grote, de Ottonen, Karel V, Napoleon, Hitler).

Het ‘stijgt op uit de onderaardse diepte’. Het herstel (Op13) uit demonische oorsprong.

Het ‘zal vernietigd worden’. Het Lam zal hen overwinnen (vs 14, zie Op19).

Een wereldrijk ‘herrijst’ na vele eeuwen, dit is het herstel van de dodelijke wond uit Op13:12 en de reden dat ‘zij die op de aarde wonen’ zich zullen verbazen (vers8).

Het tweede beest, uit de aarde, sprak als de draak. Het is een mens die spreekt als de duivel, maar eruitziet als de Messias!

Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als de draak. 13:11

Eruitzien als een lam betekent dat hij de Here Jezus nabootst. Dit had Jezus zelf al voorspeld in Joh5:43. Het tweede beest is dus de valse messias, ook wel genoemd de antichrist (in 1Johannes 2, zie mijn artikel op deze site ‘de antichrist’). Hij zorgt er ook voor dat iedereen op aarde het eerste beest aanbidt.

Samengevat: Europa wordt één grote macht met één leider. Net zoals vroeger het Romeinse rijk. Hij zal samen met de valse messias ieder mens dwingen hem te aanbidden. Ieder die hem niet aanbidt, wordt gedood. Ieder mens kan alleen kopen of verkopen met het teken van het beest.(13:16, 17). Dit betekent economische alleenheerschappij. Deze vreselijke periode duurt 42 maanden (13:5) ofwel drie en een half jaar.

God ‘gebruikt’ deze afschuwelijke periode en de ‘beesten’ om de mensen nog een laatste kans te geven zich te bekeren en om het kwaad definitief uit te roeien.

in het artikel ‘de toekomst van de kerk’ heb ik betoogd dat de gemeente, de gelovigen van vandaag, hier niet bij zullen zijn. Zij zullen door de Here Jezus eerst opgehaald worden voordat deze periode begint. Dit lezen we in Johannes 14:1-3 en bijv. in 1 Tessalonicenzen 1:10.

Gelukkig komen er toch nog velen tot geloof (14:12, 20:4). Dan komt Jezus terug met alle gelovigen, verslaat de drie beesten (19:20, 20:10) en richt zijn koninkrijk op aarde op. Na 1000 jaar geregeerd te hebben komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die tot in alle eeuwigheden zullen blijven bestaan en waar God zal wonen bij de mensen (21:3).

Uit 1 Johannes 2:18-27 blijkt tenslotte dat we nu al moeten oppassen voor de geest van de antichrist. Ze zijn al onder ons en wij moeten er des te meer op letten dat we in Christus blijven.