De Bijbel is Gods onfeilbare Woord:

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2Tim3:16 (Herziene Statenvertaling).

Een mens Gods heeft dus niets daarnaast nodig om volkomen toegerust te zijn en om volmaakt (=volwassen) te worden. Het is Gods Woord dat ons levende voedsel is. Alleen door Gods geïnspireerde Woord is de gelovige volkomen toegerust. Helaas neemt de kennis van de Bijbel snel af. Als men een Bijbelstudieavond organiseert, zitten er meestal maar een paar mensen, terwijl bij een genezingsdienst honderden mensen aanwezig zijn. Waar is de honger naar Gods Woord gebleven?

Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen. Amos 8:11

Door onze oren te neigen naar andere vormen van openbaring (profetie die niet uit de Heer is) zal de ware honger uit ons hart verdwijnen naar Gods Woord. God Zelf is het, die deze honger in ons kan leggen. Een aantal redenen waarom Gods Woord zo belangrijk is en waarom de gelovige niets anders nodig heeft:

*Het behoedt voor dwalingen. …en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren. Hd17:11

Alle leringen moeten worden getoetst omdat er vele valse profeten zijn uitgegaan (1Jh4:1). De Bijbel goed kennen en met een geest van gehoorzaamheid bestuderen, is daarom een noodzakelijk iets in deze tijd. Helaas is de verwarring onder christenen groot en beginnen velen al niet meer aan serieuze Bijbelstudie. Men denkt dat, omdat er zoveel visies zijn, men toch niet achter de waarheid kan komen.

verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 2Tm4:2-4

Vandaag zijn er vele ‘populaire’ leerstellingen die de mensen aangenaam in de oren klinken. Denk alleen al aan de ‘Hour of Power’ uitzendingen van ds. Schüller, die niets anders zijn dan de verkondiging van een ander evangelie. De mens en zijn verlangens, wensen en potentie staan centraal i.p.v. het evangelie van de heerlijkheid van Christus.

*Het doorziet onze motieven. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; Hb4:12

Sommigen denken dat, zodra we vervuld zijn met de Heilige Geest, we ‘vanzelf’ de goede dingen gaan doen. Helaas weten wij mensen niet hoe verdorven ons hart is. We maken onszelf graag wijs ‘geestelijk’ te zijn, terwijl dit niets meer is dan opgeklopte emotie. Doordat de Bijbel feilloos laat zien hoe een geestelijk mens dient te functioneren, ontbloot het daarmee onze diepste motieven. Door de Bijbel biddend te lezen, ontdekken we hoe ons leven in elkaar zit. Zijn we echt een mens zoals de Bijbel die ons voorhoudt, zoals Christus?

*Het is een wapen in de geestelijke strijd. …en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. Ef6:17

Deze geestelijke strijd richt zich op onze roeping. Door het Woord van God leren we welke roeping wij hebben in Christus en hoe we waardig deze roeping kunnen leven (Ef4:1). Lees daarvoor mijn artikel over ‘de juiste focus’.

*Het toont ons wie Christus is. In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Jh1:1

Christus is het Woord. Het geschreven Woord en Christus zijn geestelijk gezien, identiek. God heeft gesproken tot de mens. Het hoogtepunt van dit spreken was Jezus (zie Heb1:1). God spreekt door Jezus en als Jezus. Jezus is het Woord en Hij is God. In het Woord leren we wie Christus is, zodat Hij woning gaat maken in onze harten (Ef3:17).

*Het vult ons met de Geest. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. Kol3:16

De brief aan de Kolossenzen is vrijwel identiek qua inhoud aan de brief aan de Efeziërs. Waar hier in Ko3:16 staat dat de woorden van Christus in ons moeten wonen, zo staat er in Ef5:18 dat we moeten worden vervuld met de Geest. De gevolgen zijn in beide gedeelten hetzelfde: lofzingen en elkaar leren, etc. Dit leert ons dat door te lezen in de Bijbel en te gehoorzamen wat er staat, we worden vervuld met de Geest. Andersom is de vervulling met de Geest de voorwaarde om Gods Woord te gehoorzamen.

*Het heiligt ons. Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. Joh17:17

Wij zijn apart gezet qua positie voor God (geheiligd). Nu moeten we ook nog heilig leren leven. Dit gebeurt door de Bijbel te lezen en te gehoorzamen.

*Het is ons geestelijke voedsel. Jezus sprak tegen de satan de woorden: Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle Woord dat uit de mond van God uitgaat. Mt4:4. De hele confrontatie met satan werd door Jezus met Gods Woord beslecht. ‘Er staat geschreven’ was het antwoord dat Jezus iedere keer gaf aan de duivel. Tijdens het citeren van de tekst hierboven, gaf Jezus aan dat Zijn voedsel Gods Woord was. Als dit al voor Hem gold, hoeveel te meer voor ons!

*Het geeft ons profetie over de toekomst. Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Op1:1-3

God wil ons laten weten wat er gaat gebeuren, zodat we de woorden van de profetie bewaren en onze hoop volkomen stellen op Christus, die ons zal redden van de komende toorn (1Ts1:10).

Hoeveel tijd besteed u aan de bestudering van Gods kostbare Woord?

Tenslotte nog een belangrijke opmerking: Het Woord is niet het uiteindelijke doel. Het is het middel om tot de relatie te komen met de levende God in Christus Jezus. Hij is het levende Woord. Hij wil Zich d.m.v. dat Woord aan onze ziel openbaren. Het draait allemaal om het kennen van Jezus en te komen tot de houding die zegt: ‘Wat wilt U dat ik zal doen’? Dit kennen van Christus en de relatie met Hem is een diep mysterie. Het vindt plaats in het hart van een gelovige.