Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Lucas 18:1

Bidden wordt wel de ademhaling van de christen genoemd, net als dat het lezen in de Bijbel het voedsel is. Waarom is bidden zo belangrijk en hoe kun je het beste bidden? Waarom is vaak het zo lastig om te bidden?

Wat is gebed eigenlijk?

Het is allereerst de uiting van onze relatie met God. We zijn bij de Vader en we delen met Hem wat er in ons hart leeft. Wij leren Hem kennen (Ef1:15-17)

Het is ook: Jezus toelaten in ons hart. Hij krijgt van ons steeds meer de ruimte om in ons leven te komen. Wij worden daardoor veranderd. (Ef3:14-17)

Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. Joh15:7

Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Joh15:16

Maar Ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – Hij zal het je geven. Joh16:23

Als we bidden, zijn we in de ogenblikkelijke nabijheid van God, ook al voelen we dat niet altijd. We leven door geloof, niet door gevoel! Door gebed geven we uiting aan ons geloof dat God kan werken in ons leven. God wil ook dat wij bidden!

Het offer van de goddelozen is de Heer een gruwel, het gebed van de oprechten is Hem welgevallig. Spreuken 15:8

Jezus bad vaak en veel. We lezen regelmatig dat Hij zich terugtrok om op eenzame plaatsen alleen te zijn met zijn Vader.

Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Mat6:6

Er zijn verschillende vormen van gebed:

Lofprijzing

Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden. Mat6:10

Lofprijzing vindt God mooi. Hij geniet er van. Door lofprijzing stellen wij God centraal en niet onszelf. Lofprijzing zou een manier van leven moeten zijn! De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer (Ps34:2, 3). Bovendien is lofprijzing een belangrijk wapen in de geestelijke strijd (Hand16:24-26). Wanneer we God loven, gaan we Hem beter begrijpen (Ps50:23).

Aanbidding

Aanbidding is een uitdrukking voor onze liefde voor God. In aanbidding erkennen we wie Hij is, terwijl we in lofprijzing Hem danken voor wat Hij doet. De Vader zoekt aanbidders in Geest en in waarheid (Joh4:23, 24). Aanbidding is: Je neerwerpen aan de voeten van Jezus en erkennen dat Hij heer is over je leven (Mat28:9).

Schuldbelijdenis

Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 1Joh1:9

Door onze zonden te belijden houden we onze relatie met de Vader zuiver en open. Jezus is onze pleitbezorger bij de Vader (1Joh2:1).

Het ‘Woord bidden’

De kracht van het woord van God gebruiken tijdens het bidden. Petrus gebruikt Psalm 69 en 109 om in Handelingen 1 te bidden tot God. Wij kunnen de beloften uit de Bijbel gebruiken in ons gebed.

Waakzaamheid

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof. 1Pet5:8, 9

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. Kol4:2

Voorbede

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 1 Tim2:1-2

Vraaggebed

Het vraag- of smeekgebed is de vorm van gebed waarmee we ons tot God richten om te voorzien in persoonlijke noden. In het koninkrijk van God mogen we vragen aan Hem wat we nodig hebben voor ons leven als discipelen. We moeten specifiek bidden (1Kron4:10), volledig (Hand4:29, 30), oprecht (Mar10:47) en eenvoudig (Mat6:7). De verhoring hangt af van:

*in Hem blijven (Joh15:7): Als we bidden in de naam van Christus, verhoort God ons

*geloven (Mc11:24): Vertrouw op de goedheid van God.

Dankzegging

God danken voor wat we van Hem hebben ontvangen. Het stelt God centraal. Bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 1Tess5:18 Noem de dingen waarvoor je wilt danken bij naam.

Zingen

Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Kol3:16 In 2Kron20:22 zien we hoe het zingen van liederen overwinning geeft in de strijd.

Mediteren

Ik denk terug aan vroeger dagen, mijmer over uw daden. Psalm 143:5. Mediteren betekent overdenken, overpeinzen. Bijbels mediteren is actief nadenken over de waarheden uit de Bijbel. Dit in tegenstelling tot de oosterse meditatie, waarbij men zich passief openstelt voor iets onbekends. Door het nadenken over een stukje uit de Bijbel worden onze gedachten gevormd naar het beeld van God, naar zijn manier van denken. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Jozua 1:8 Dit is een belofte van God! Dan zal de vrede je harten bewaren en beschermen (Fil4:4-9)

Luisteren naar God

Zo gericht zijn op Hem dat we zijn stem horen. We moeten vertrouwen dat Hij werkelijk tot ons wil spreken. Door regelmatig te luisteren zal de Heer door het lawaai en de onrust van het leven gaan spreken. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten. Psalm 62:6. God spreekt door een indruk in onze intuïtie, dat is in onze geest (Fil4:7). Soms ervaren we de tegenwoordigheid van de Heer die ons leidt (Hand16:6-10) en vaak spreekt God door Zijn Woord (2 Kon22:11-13).