Jezus zegt diverse keren: ‘Volg Mij’. Wat houdt dat in de praktijk in?

Toen het volk Israël in de woestijn terecht kwam, werden ze door God geleid. Hij wees hen de weg.

De Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil. Exodus 13:21,22 (Zie voor een nog preciezere beschrijving: Numeri 9:17-22 en 10:11v.)

Hij leidde hen met een wolk overdag, in de nacht met een lichtend vuur. Psalm 78:14

Vandaag is er geen wolkkolom of lichtende zuil van vuur waar we achteraan moeten lopen. Wij moeten leven door geloof en onder de leiding van de Heilige Geest die in ons woont. Deze studie gaat vooral over geloof. Hoe kun je nu leven door geloof? In Hebreeën 12 lezen we over Jezus die in zijn leven door geloof heeft geleefd en nu hierin ons voorbeeld is:

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Vers 1-4

Het leven met Jezus is ‘een wedstrijd.’ Aan het eind ontvang je de prijs, maar tijdens de wedstrijd is er discipline nodig en vooral: je blik richten op de finish, dat is Jezus. Hij heeft het ons voorgedaan, Hij is het einddoel. Dit doe je door:

*Te leren van Jezus

*Te vertrouwen op Jezus

*Afwerpen de last van de zonde

Leren van Jezus

Jezus is de ‘grondlegger’ van ons geloof. Door Hem mogen we weten dat we gered zijn. Maar Hij is ook ons voorbeeld. Wij willen graag leven zoals Hij heeft geleefd. Eén van de dingen uit Jezus’ leven, waar we van kunnen leren, is zijn geloof. Net als het volk Israël werd Jezus de woestijn in geleid. Israël was er 40 jaar, Jezus was er 40 dagen. Zoals Israël hopeloos faalde en gelijk al een afgodsbeeld had gemaakt (het gouden kalf, Exodus 32), zo was het niet met Jezus. Hij hield stand door zijn geloof tegen satan.

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Matteüs 4:1

Jezus gebruikte het Woord van God om de duivel op een afstand te houden. Zie hierover de studie over strijden tegen onze vijand, ook in dit boekje.

Verder zien we dat er in Hebreeën 12:2 dat Jezus de vreugde voor Zich zag (de gevolgen van zijn dood en opstanding) en dat hij daarom de schande van het kruis heeft verdragen. Hij liet Zich er niet door afschrikken, Hij hield stand. Ons leven lijkt, zoals je onderhand hebt begrepen, op een tocht door de woestijn. Er zijn allerlei gevaren, maar uiteindelijk is daar het Beloofde Land. Ook wij kunnen verslappen doordat ‘de schande van het kruis’ ons probeert te imponeren. Het is niet ‘cool’ om bij Jezus te horen, sommigen pesten je er misschien om, anderen begrijpen je niet etc. Toch moet je vol houden. Kijk naar Jezus, leer van Hem, Hij hield zijn blik gericht op de vreugde die nog zou komen.

Vertrouwen op Jezus

Gelukkig hoeven wij dit niet alleen te doen. Jezus is namelijk ook onze Hogepriester! Wat dat betekent staat in Hebreeën 2:17 en 18

Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

Om te beginnen is Jezus als Hogepriester onze ‘Voorspraak’ bij God. Je kunt het zien als een advocaat die voor jouw belangen opkomt. Onze zonden zijn verzoend, we hoeven ons daar niet meer druk om te maken.

Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 2 Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. 1 Johannes 2:1,2

Dit betekent dat Jezus ons bij de Vader brengt als verzoende mensen. Hij pleit daar voor jou en voor mij. Ik hoef niet te twijfelen of de Vader van mij houdt omdat Jezus in de bres staat! De 2e betekenis van Jezus’ Hogepriesterschap staat in Hebreeën 2:18. Hij staat ons bij als we beproefd worden, omdat Hij weet hoe het is om beproefd te worden!

Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. Hebreeën 4:14-16

Jezus is net zo op de proef gesteld als wij. Als jij soms het gevoel hebt dat God er niet is en dat Hij niet om je geeft, dan wordt je op de proef gesteld! Ga dan naar de troon van de Genadige, en je zult, zegt de Bijbel, barmhartigheid en genade vinden. Jezus staat naast je, Hij begrijpt wat je meemaakt en wil je troosten! ‘Barmhartigheid’ is het hart van Jezus voor jou. Hij geeft om je en voelt met je mee, echt waar! ‘Genade’ is dat het jou allemaal wordt gegeven, je hoeft er niets meer voor te doen! In de grondtekst staat er nog bij ‘op de juiste tijd.’ Dit betekent dat het soms wel even kan duren, maar dat, op Gods tijd, je hulp zult krijgen. Je kunt ‘zonder schroom’ naar God toe, Hij houdt van je en er is niets meer waar je bang voor hoeft te zijn! Er staat zelfs in de Bijbel dat Jezus voor je bidt:

Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Hebreeën 7:25

‘Pleiten’ kun je ook vertalen met ‘bidden.’ Jezus bidt voor ons (zie ook Romeinen 8:34)!

Afleggen de last van de zonde

Eigenlijk is dit niet zo goed vertaald in de NBV. Er staat dat we ‘alle last en de zonde’ moeten afleggen, dat zijn twee verschillende dingen: last en zonde. Het is wel duidelijk dat we zonde moeten afleggen, ermee moeten stoppen. Het houdt ons tegen tijdens het lopen in de ‘wedstrijd’ van het leven met God. Alles waarvan je diep van binnen het gevoel hebt dat het niet is wat God wil, moet je afleggen. Je moet ermee stoppen. Dat kunnen dingen zijn als: roken, drinken, vloeken, roddelen, teveel eten, ruzie maken met je ouders, zelfbevrediging, kijken naar porno, kijken naar soaps, verkeerde vrienden, etc. Deze dingen kunnen jou nooit meer bij God weghalen, maar ze beïnvloeden wel je leven! Je merkt dat, als je zondigt, je relatie met God verstoord is.

Wat bedoelt de Bijbel met ‘last?’ Als je een wedstrijd loopt, dan heb je zo weinig mogelijk bagage mee natuurlijk. Je gaat niet hardlopen met dikke laarzen, een zware jas en een tas op je rug. Zo is het ook met ‘lasten.’ Het zijn op zichzelf geen foute dingen, maar als jij denkt dat het de ruimte inneemt van God, dan is het een afgod geworden en moet je ermee stoppen. Het zijn dus geen ‘zondige’ dingen, maar dingen als: gamen, sporten, hobby’s, vriendschappen, films, etc. Alles wat jouw leven teveel in beslag neemt is een last om achter Jezus aan te gaan. Hier kom je vanzelf achter als je eerlijk aan God vraagt om jou te laten zien welke dingen dat zijn.

Prettige wedstrijd!